Izmjena i dopuna Pravilnika

Uslovi i postupak ustupanja prava na korištenje podataka iz registra finans. izvještaja

29.03.2023. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
izvjestaji

U Pravilniku o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 105/21) u članu 5. u stavu (1) riječi: "ili pojedinačno", brišu se.

Službene novine Federacije BiH, broj 22/23, 29.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 10. stav (2) tačka 6. Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11) i člana 11. stav (2) Zakona o Registru finansijskih izvještaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/21), na prijedlog direktorice, Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, na 31. sjednici održanoj 20.03.2023. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 105/21) u članu 5. u stavu (1) riječi: "ili pojedinačno", brišu se.

 

Član 2.

U članu 7. u stavu (4) riječi:" standardnog ili", brišu se.

 

Član 3.

U članu 8. u stavu (1) tačka c) alineja prva riječi: "standardni ili", brišu se.

 

Član 4.

U članu 9. u stavu (6) riječi: "i posebnog izbora podataka u pojedinačnom i masovnom ustupanju" zamjenjuju se riječima: "izbora podataka u masovnom ustupanju i posebnog izbora podataka u masovnom i pojedinačnom ustupanju"."

 

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i objaviće se na oglasnoj ploči Agencije.

 

Broj 01-02-2-6001-2/2023

Sarajevo20. marta/ožujka 2023. godine

 

Predsjednik

Upravnog odbora

Dr. sci Dragan Prusina, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.