Općina stari grad

Pravilnik uslova na podsticajna sredstva za razvoj poljoprivredne proizvodnje

20.04.2023. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
poljoprivreda

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi za raspodjelu sredstava za poljoprivredu predviđenih Budžetom Općine Stari Grad Sarajevo, koje moraju da ispunjavaju fizička i pravna lica (u daljem tekstu korisnici), kao i način ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Općine Stari Grad Sarajevo.

Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 1. i člana 69. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), člana 3. stav 3. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), člana 26. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/07, 4/10, 27/12, 7/13 i 82/21), na prijedlog Službe za privredu, općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo donosi
 

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU USLOVA I POSTUPKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO

  

I. OSNOVNE ODREDBE
 

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi za raspodjelu sredstava za poljoprivredu predviđenih Budžetom Općine Stari Grad Sarajevo, koje moraju da ispunjavaju fizička i pravna lica (u daljem tekstu korisnici), kao i način ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području Općine Stari Grad Sarajevo.

 

II. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJNA SREDSTVA

Član 2.

(1) Pravo na novčane podsticaje imaju korisnici sa prebivalištem ili sjedištem u Općini Stari Grad Sarajevo, koji obavljaju ili namjeravaju da pokrenu poljoprivrednu proizvodnju i koji nisu u tekućoj godini ostvarili pravo na istu vrstu novčanih podsticaja iz budžetskih sredstava drugih nivoa vlasti ili na neki drugi način.

(2) Pod "korisnikom" podrazumijevaju se poljoprivredna gazdinstva registrovana u RPG i RK FMPVŠ, te pravna lica i poduzetnici u čijem je opisu djelatnosti poljoprivredna proizvodnja i druga fizička lica koja vrše ulaganja u poljoprivredu u skladu sa ovim Pravilnikom.

 

Član 3.

Podsticajna sredstva za razvoj poljoprivredne proizvodnje mogu se dodijeliti za sljedeće proizvodnje i prema sljedećim iznosima i normativima:

1. Voćarska proizvodnja- Zasnivanje novih i obnova postojećih voćnih zasada (drvenasto i jagodasto voće);

NOVČANI IZNOSI SREDSTAVA I NORMATIVI ZA PODSTICAJE U VOĆARSTVU

Vrsta podsticaja u voćarskoj proizvodnji koja se ostvaruje

Iznos u KM (neregistrovana fizička lica)

Iznos u KM (registrovana pravna i fizička lica)

Norme i limiti za podsticaje

Zasnivanje novog zasada maline i jagode

200,00 KM/200 m˛

250,00 KM/200 m˛

200 m˛ - 0,1 ha

Održavanje zasada u godinama proizvodnje

180,00 KM/200 m˛

200,00 KM/200 m˛

200 m˛ - 0,1 ha

Zasnivanje novog dugodišnjeg zasada koštičavog voća (jabuka, kruška, šljive i dr.)

250,00 KM/200 m˛

300,00 KM/200 m˛

200 m˛ - 0,2 ha

Održavanje zasada koštičavog voća (jabuka, kruška, šljive i dr.)

200,00 KM/200 m˛

250,00 KM/200 m˛

200 m˛ - 0,2 ha

 2. Stočarska proizvodnja - Nabavka stoke (krave, koze, ovce, koke), stočne hrane

NOVČANI IZNOSI

SREDSTAVA I NORMATIVI

ZA PODSTICAJE U STOČARSTVU

Vrsta podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koja se ostvaruje

Iznos u KM (neregistrovana fizička lica)

Iznos u KM (registrovana fizička i pravna lica)

Norme i limiti za podsticaje

Uzgoj i držanje muznih krava

250,00 KM/grlu

300,00 KM/grlu

1-10 grla

Uzgoj i držanje steone junice

300,00 KM/grlu

350,00 KM/grlu

1 - 4 grla

Uzgoj i držanje bikova i tovne junadi

Uzgoj i držanje teladi

100,00 KM/grlu

150.00 KM/grlu

1 -20 grla 1 -20 grla

Uzgoj i držanje teladi

80,00 KM/grlu

100.00 KM/grlu

 

Uzgoj i držanje ovaca i ovnova

25,00 KM/grlu

30,00 KM/grlu

3 - 100 grla

Uzgoj i držanje koza i jaraca

25,00 KM/grlu

30,00 KM/grlu

3-80 grla

Uzgoj i držanje koka nesilica

3,00 KM/nesilici

3,50 KM/nesilici

50 - 300 kom.

Nabavka životinja

max. 2.000,00 KM

max. 2.500,00 KM

 3. Pčelarska proizvodnja - Nabavka pčelarske opreme (košnice tipa LR, pčelarska društva i satne osnove)

NOVČANI IZNOSI SREDSTAVA I NORMATIVI ZA PODSTICAJE U PČELARSTVU

Vrsta podsticaja u pčelarskoj proizvodnji koja se ostvaruje

Iznos u KM (neregistrovana fizička lica)

Iznos u KM (fizička i pravna registrovana lica)

Norme i limiti za podsticaje

Pčelarske košnice tipa LR

115,00 KM/po komadu

130,00 KM/po komadu

max. 3 komada košnica

Pčelinja društva

160,00 KM/po roju

180,00 KM/po roju

max. 3 pčelarska društva

Ostala pčelarska oprema

max. 500,00 KM

max. 550,00 KM

 4. Povrtlarska, gljivarska i ratarska proizvodnja

- novčani podsticaji u nabavci sadnog materijala za proizvodnju na otvorenom prostoru (sjemenski materijal - sjemenski krompir, luk, mrkva, grah i dr.)

- novčani podsticaji u nabavci presadnog materijala za proizvodnju u zaštićenom prostoru (presadnice paradajza i paprike)

- novčani podsticaji u gljivarskoj proizvodnji

- novčani podsticaji u proizvodnji krmnog bilja

NOVČANI IZNOSI SREDSTAVA I NORMATIVI ZA PODSTICAJE U POVRTLARSTVU (proizvodnja u zaštićenom prostoru)

Vrsta podsticaja u povrtlarskoj proizvodnji (presadni materijal)

Iznos u KM (neregistrovana fizička lica)

Iznos u KM (registrovana pravna i fizička lica)

Norme i limiti za podsticaje

Presadnice paradajza

100 KM/50 m˛

120 KM/50 m˛

50 m˛ – 500 m˛

Presadnice paprike

120 KM/50 m˛

140 KM/50 m˛

50 m˛ – 500 m˛

NOVČANI IZNOSI SREDSTAVA I NORMATIVI ZA PODSTICAJE U POVRTLARSTVU (proizvodnja na otvorenom prostoru) I GLJIVARSKOJ PROIZVODNJI

Vrsta podsticaja u povrtlarskoj proizvodnji (sjemenski materijal)

Iznos u KM (neregistrovana fizička lica)

Iznos u KM (registrovana pravna i fizička lica)

Norme i limiti za podsticaje

Sadnja sjemenskog krompira

80,00 KM/100 m˛

100,00 KM/100 m˛

100 m˛ - 0,1 ha

Sadnja sitnih sjemena (luk, mrkva, grah i dr.)

50,00 KM/100 m˛

70,00 KM/100 m˛

100 m˛ - 0,1 ha

Gljivarska proizvodnja

350,00 KM/tona komposta

370,00 KM/tona komposta

1 -6 tona po kvartalu

NOVČANI IZNOSI SREDSTAVA I NORMATIVI ZA PODSTICAJE U RATARSTVU

(proizvodnja krmnog bilja)

Vrsta podsticaja u ratarskoj proizvodnji (sjemenski materijal)

Iznos u KM (neregistrovana fizička lica)

Iznos u KM (registrovana pravna i fizička lica)

Norme i limiti za podsticaje

Sadnja kukuruza za silažu

700,00 KM/1 ha

750,00 KM/1 ha

l ha - 5ha

 5. Poljoprivredna mehanizacija za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta (traktori sa prikolicom, motokultivatori sa prikolicom i dr.); nabavka odgovarajućih priključaka za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta; nabavka opreme za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda; rekonstrukcija plastenika

NOVČANI IZNOSI SREDSTAVA U NABAVCI POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Vrsta poljoprivredne mehanizacije

Iznos u KM (neregistrovana fizička lica)

Iznos u KM (registrovana pravna i fizička lica)

Maximalan

iznos

Nabavka poljoprivredne mehanizacije za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta

-

-

4.500,00 KM

Nabavka priključaka za mehanizaciju

-

-

2.000,00 KM

Opreme za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

-

-

4.000,00 KM

NOVČANI IZNOSI SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJU PLASTENIKA

 

Vrsta podsticaja - tekuće održavanje

Iznos u KM (neregistrovana fizička lica)

Iznos u KM (registrovana pravna i fizička lica)

Maximalan iznos

 

Rekonstrukcija plastenika (zamjena folije, PVC lajsni i dodatne opreme)

-

-

2.500,00 KM

 

               

 

 

Član 4.

Pored uslova iz člana 2. ovog Pravilnika, a u zavisnosti od vrste novčanog podsticaja, korisnici moraju ispunjavati i sljedeće uslove:

1. Voćarska proizvodnja

Dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja zemljišta na kojem će se zasnovati ili održavati zasad pod voćem, ovjerena izjava korisnika podsticaja da će dodijeljena sredstva iskoristiti za sadni materijal (u skladu sa podnesenim zahtjevom) ili održavanje zasada.

Zahtjevi se podnose do 15. novembra tekuće godine.

2. Stočarska proizvodnja

Potvrda o posjedovanju poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke na dozvoljenom području Općine Stari Grad Sarajevo (izdaje Služba za privredu Općine Stari Grad Sarajevo), dokaz o izvršenom veterinarskom nadzoru stoke, ovjerena izjava korisnika podsticaja da će dodijeljena sredstva iskoristiti za nabavku stoke, stočne hrane i opreme za mužu stoke (u skladu sa podnesenim zahtjevom).

Zahtjevi se podnose do 15. novembra tekuće godine.

3. Pčelarska proizvodnja

Dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja odgovarajuće lokacije za pčelinjak, ovjerena izjava korisnika podsticaja da će dodijeljenja sredstva iskoristiti za nabavku pčelarskih košnica, pčelinjih društava ili ostale pčelarske opreme (u skladu sa podnesenim zahtjevom).

Zahtjevi se podnose do 30. maja tekuće godine.

4. Povrtlarska, gljivarska i ratarska proizvodnja

- novčani podsticaji u nabavci sadnog materijala za proizvodnju na otvorenom prostoru (sjemenski materijal - sjemenski krompir i luk)

- novčani podsticaji u nabavci presadnog materijala za proizvodnju u zaštićenom prostoru (presadnice paradajza i paprike)

- novčani podsticaji u gljivarskoj proizvodnji

- novčani podsticaji u proizvodnji krmnog bilja

Dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja odgovarajućeg zemljišta na kojem je postavljen plastenik, odnosno na kojem će se zasaditi sadni materijal, ovjerena izjava korisnika podsticaja da će dodijeljena sredstva iskoristiti za rekonstrukciju plastenika ili nabavku sadnog materijala, odnosno gljivarsku ili ratarsku proizvodnju.

Zahtjevi se podnose do 15. maja tekuće godine.

5. Poljoprivredna mehanizacija za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta (traktori i

motokultivatori sa prikolicom i dr.), nabavka odgovarajućih priključaka za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta, nabavka opreme za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda, rekonstrukcija plastenika.

Dokaz o pravu vlasništva ili pravu korištenja zemljišta planiranog za obradu, ovjerena izjava korisnika podsticaja da će dodijeljena sredstva iskoristiti za nabavku mehanizacije, priključaka za mehanizaciju, nabavku opreme ili rekonstrukciju plastenika (u skladu sa podnesenim zahtjevom), dokaz o posjedovanju odgovarajućeg objekta za skladištenje, doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Zahtjevi se podnose do 15. novembra tekuće godine.

III. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJNA SREDSTVA

 

Član 5.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane podsticaje iz ovog Pravilnika podnosi se Službi za privredu Općine Stari Grad Sarajevo. Isti mora biti čitko popunjen i treba da sadrži sljedeće podatke: prezime i ime, odnosno naziv korisnika, mjesto stanovanja/poslovno sjedište, općina, broj telefona, vrstu podsticaja za koji se zahtjev podnosi.

(2) Uz pismeni zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju, originale ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci:

1. Lična karta ili obavještenje o evidenciji prebivališta za podnosioca zahtjeva

2. Izvod iz sudskog registra (za pravna lica)

3. Dokaz da je podnosilac zahtjeva vlasnik ili zakonski korisnik poljoprivrednog zemljišta koje se obrađuje: zemljišno-knjižni izvadak ili posjedovni list na ime podnosioca zahtjeva, ovjeren ugovor o zakupu, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl. i drugi dokazi o vlasništvu, odnosno posjedu zemljišta

4. Dokaz o izvršenom veterinarskom nadzoru stoke

5. Dokaz o izvršenoj nabavci u skladu sa podnesenim zahtjevom ili ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da će dodijeljena sredstva iskoristiti za odgovarajuću vrstu podsticaja (u skladu sa podnesenim zahtjevom)

6. Ovjerenu izjavu korisnika da u tekućoj godini nije ostvario pravo na istu vrstu novčanih podsticaja iz budžetskih sredstava drugih nivoa vlasti ili na neki drugi način

7. Dokaz o otvorenom transakcijskom računu podnosioca zahtjeva

8. Ovjerenu kućnu listu

9. Dokaz o ukupnim primanjima domaćinstva: podnosioca zahtjeva i punoljetnih članova

10. Potvrdu o nezaposlenosti od JU"Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" za podnosioca zahtjeva i svakog nezaposlenog člana porodičnog domaćinstva

11. Ček od penzije ukoliko je podnosilac zahtjeva penzioner

(3) Ispunjenost uslova iz člana 2. stav (2) ovog Pravilnika, utvrđuje nadležna Služba za privredu Općine Stari Grad Sarajevo, po službenoj dužnosti.

 

Član 6.

(1) Zahtjevi se podnose od početka kalendarske godine do datuma naznačenog u članu 4. ovog Pravilnika, za svaku podršku pojedinačno i rješavaju se po redoslijedu prijema zahtjeva do utroška sredstava planiranih budžetom za tekuću godinu.

(2) Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje korisnik je dužan podnijeti poseban pojedinačni zahtjev za svaku vrstu novčanog podsticaja.

(3) Služba nadležna za rješavanje zaprimljenih zahtjeva zadržava pravo da u određenim opravdanim slučajevima (socijalni status korisnika), prioritet za rješavanje i dodjelu novčanih podsticaja utvrdi prema socijalnom statusu korisnika, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva.

(4) Zahtjevi koji budu zaprimljeni izvan rokova koje ovaj Pravilnik propisuje neće se uzeti u rad i odbacuju se kao neblagovremeni.

 

Član 7.

(1) Ovlašteni službenici nadležne Službe za privredu Općine Stari Grad Sarajevo dužni su, po svakom blagovremeno zaprimljenom i potpunom zahtjevu, izaći na lice mjesta te utvrditi i zapisnički konstatovati činjenično stanje bitno za rješavanje predmetnog zahtjeva (obim proizvodnje, provedene agro-tehničke mjere, stanje usjeva sa očekivanim prinosima, brojčano stanje stoke, stanje poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke, stanje plastenika itd.).

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana ovlašteni službenici nadležne Službe za privredu mogu izaći na lice mjesta i ako nije dostavljena potpuna dokumentacija uz zahtjev te na licu mjesta obavijestiti podnosioca zahtjeva o obavezi i roku dostavljanja potrebne dokumentacije, a što će se konstatovati na zapisnik.

(3) Nakon provedenog postupka utvrđivanja ispunjavanja svih propisanih uslova, a shodno utvrđenom činjeničnom stanju na licu mjesta i sačinjenom zapisniku te priloženoj i po službenoj dužnosti pribavljenoj dokumentaciji. Općinski načelnik, putem Službe za privredu, donosi rješenje o ostvarivanju prava na novčani podsticaj za korisnika koji je ispunio sve propisane uslove u skladu sa ovim Pravilnikom.

(4) Na osnovu rješenja iz stava (3) ovog člana, koje obavezno sadrži iznos odobrenih sredstava, korisnici ostvaruju pravo na direktnu uplatu sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za tekuću kalendarsku godinu.

(5) Izuzetno, a cijeneći najbolji interes korisnika koji je ostvario pravo na novčani podsticaj, Općina Stari Grad Sarajevo može, umjesto direktne uplate novčanih sredstava na račun korisnika, izvršiti dodjelu predmeta novčanog podsticaja korisniku, a što će se, također, utvrditi rješenjem iz stava (3) ovog člana.

(6) Zahtjevi koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu novčanih sredstava odbijaju se kao neosnovani rješenjem Općinskog načelnika putem nadležne Službe za privredu.

(7) Protiv rješenja iz stava (3) i (6) ovog člana, može se izjaviti žalba Drugostepenoj stručnoj komisiji Općine Stari Grad Sarajevo, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

 

Član 8.

(1) Korisnik kojem su dodijeljena novčana sredstva za određenu vrstu podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji dužan je ista namjenski utrošiti te dokaz o istom dostaviti nadležnoj Službi za privredu u roku od 30 (trideset) dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(2) Rok iz stava (1) ovog člana, može se izuzetno, na pismeni zahtjev korisnika, produžiti za još 30 (trideset) dana, ukoliko korisnik dokaže postojanje objektivnih razloga zbog kojih nije mogao postupiti u skladu sa naprijed utvrđenim rokom.

(3) Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa odredbama stava (1) i (2) ovog člana, dužan je dodijeljena namjenska sredstva vratiti Općini Stari Grad Sarajevo, u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka naprijed utvrđenih rokova.

 

Član 9.

(1) Općinski načelnik putem Službe za privredu, donosi rješenje o povratu dodijeljenih novčanih sredstava za korisnika koji ne postupi u skladu sa odredbama člana 8. ovog Pravilnika te kod kojeg se kontrolom nakon izvršenog plaćanja utvrdi nepravilnost, koja upućuje na sumnju u pokušaj prevare ili se utvrdi da podaci iz dostavljene dokumentacije nisu tačni ili da je korisnik predmet novčane podrške prodao, poklonio ili na drugi način otuđio iz svog vlasništva u roku od 5 (pet) godina od dana isplate novčanog podsticaja.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana korisnik je dužan vratiti u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema rješenja o povratu dodijeljenih novčanih sredstava.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana, može se izjaviti žalba Drugostepenoj stručnoj komisiji Općine Stari Grad Sarajevo, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja.

(4) Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u skladu sa rješenjem iz stava (1) ovog člana, gubi pravo na ostvarivanje novčanih podsticaja kod Općine Stari Grad Sarajevo, a Općina će zaštitu svojih prava zatražiti sudskim putem.

IV. KONTROLA I NADZOR NA TERENU

 

Član 10.

(1) Kontrolu i nadzor namjenskog utroška dodijeljenih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju na terenu vrše ovlašteni službenici Službe za privredu Općine Stari Grad Sarajevo te o istoj sačinjavaju zapisnik.

(2) Kontrola se vrši nakon isplate odobrenih sredstava i dostavljanja dokaza o namjenskom utrošku istih od strane korisnika i tokom perioda od 5 (pet) godina od dana isplate novčanog podsticaja.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", na oglasnoj ploči i web stranici Općine Stari Grad Sarajevo i na oglasnim pločama mjesnih zajednica.

Član 12.
 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik Općinskog načelnika Općine Stari Grad Sarajevo, broj 01-04-4-621/22 od 14.03.2022. godine.

Broj 01-04-4-1277/23

Sarajevo 05. aprila 2023. godine

 

Općinski načelnik
Mr. Ibrahim Hadžibajrić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.