Zaštita od poplava na području KS

Program uređenja riječnih korita i zaštita od poplava

08.06.2023. 11:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
korito

Cilj ovog Programa je preventivno djelovanje na smanjenju poplavnih područja i smanjenju šteta koje izazivaju poplave izvođenjem radova na izgradnji zaštitnih vodnih objekata.

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 25/23

 

PROGRAM

UREĐENJA RIJEČNIH KORITA I ZAŠTITE OD POPLAVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO ZA 2023. GODINU

 

I - PROGRAM MINISTARSTVA PRIVREDE

 

Programom Ministarstva privrede Kantona Sarajevo definiraju se kriteriji i način realizacije projekata na zaštiti od poplava i bujica na vodotocima II kategorije na području Kantona Sarajevo u skladu s obezbijeđenim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu u iznosu od 5.378.975,00 KM, i to: 5.006.575,00 KM iz Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i dio sredstava u iznosu od 372.400,00 iz Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite.

 

II - CILJ I NAMJENA

 

Cilj ovog Programa je preventivno djelovanje na smanjenju poplavnih područja i smanjenju šteta koje izazivaju poplave izvođenjem radova na izgradnji zaštitnih vodnih objekata, čišćenju, produbljivanju i trajnoj regulaciji riječnih korita u Kantonu Sarajevo. Konačni cilj je trajna zaštita stanovništva i njihove imovine, privrednih subjekata, infrastrukture, poljoprivrednog zemljišta od štetnog djelovanja voda izazvanim poplavama i bujicama u rizičnim područjima koja su definirana Kantonalnim planom odbrane od poplava (u daljem tekstu: KPOP).

 

III - SREDSTVA ZA REALIZACIJU

 

Za realizaciju Programa obezbijeđena su sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu na poziciji EK 615100, IAI008 Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo-vodne naknade, a planiran je iznos od 3.200.000,00 KM, kao i 1.806.575,00 KM razgraničenih-prenesenih sredstava iz 2022. godine i 372.400,00 KM sredstava iz Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite, što ukupno iznosi 5.378.975,00 KM.

 

IV - KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA I RASPODJELU SREDSTAVA

 

I - Kriterij

 

Da se radi o projektima koji pripadaju vodnim objektima za zaštitu od poplava iz člana 14. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), da je vodotok II kategorije i da se nalazi u poplavnom-rizičnom području koje je utvrđeno KPOP.

 

Ovaj kriterij je veoma bitan, jer su KPOP utvrđeni lokaliteti i rizična područja koja treba štititi od poplava, a koja su data na ortofotokartama, te je ocijenjeno da po ovom osnovu projekte treba vrednovati najviše do 20 bodova. Naime, ukoliko lokalitet za uređenje nije utvrđen KPOP dodjeli će se 0 bodova, a ako je definisan dodijelit će se 20 bodova.

 

II - Kriterij

 

 

Da je projekat započet i već je u realizaciji odnosno projekat se realizira u fazama

 

Ocijenjeno je da se započeti projekti trebaju nastaviti finansirati imajući u vidu da se riječna korita zbog svoje dužine i nedostatka finansijskih sredstava fazno regulišu i to po jedna dionica godišnje, tako da započeti projekti obzirom da su već u fazi realizacije treba da se ocjenjuju do 30 bodova. Za prvu fazu 5 poena, za drugu fazu 10 bodova, za treću fazu 15 bodova, itd.

 

III - Kriterij

 

Da projekat sufinansira općina/grad ili neki drugi investitor.

 

Kako je riječ o zajedničkoj realizaciji projekata između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i općina/grada, ocijenjeno je da prioritet imaju oni projekti za koje je općina/grad ili drugi investitor obezbijedio dio sredstava za sufinansiranje, obezbijedio projektnu dokumentaciju, te se po ovom osnovu projektu dodjeljuje do 30 bodova.

 

Zavisno od učešća u sufinansiranju realizacije projekta izvan budžetskih sredstava kantona dodjeljivat će se bodovi kako slijedi:

 

5 % sufinansira općina/grad 5 bodova,

 

10 % sufinansira općina/grad 10 bodova,

 

15 % sufinansira općina/grad 15 bodova,

 

20 % sufinansira općina/grad 20 bodova,

 

25 % sufinansira općina/grad 25 bodova i

 

30 % i više sufinansira općina/grad 30 bodova.

 

IV - Kriterij

 

Efekti i očekivani rezultati zaštite od poplava za stanovništvo i njihovu imovinu, izgrađenu infastrukturu, privredne objekte i poljoprivredno zemljište.

 

Ocjenjivanje po ovom kriteriju zasnovano je na pregledu karti rizičnih poplavnih područja, pregledom ortofotosnimka i korištenjem GIS-a, zatim u koordinaciji s općinama na čijem se području realizira projekat, Civilnom zaštitom, na osnovu čega će se ocijeniti stepen izgrađenosti područja i stepen ugroženosti. Po ovom osnovu zavisno od stepena ugroženosti ocijenjeno je da se projektu može dodijeliti do 10 bodova. Ako je ugroženo samo zemljište dodjeljivat će se 5 bodova, a ako su ugroženi stambeni, poslovni objekti i druga izgrađena infrastruktura dodjeljivat će se 10 bodova.

 

V - Kriterij

 

Stepen spremnosti projekta za realizaciju u smislu izrađene projektne dokumentacije, izdatog odobrenja za građenje i drugih saglasnosti neophodnih za realizaciju projekta.

 

Za ovaj kriterij može se dodijeliti do 10 bodova odnosno ukoliko je izrađena navedena dokumentacija projekat, dodjeljivat će se 10 bodova, a ukoliko nije dodjeljivat će se 0 bodova.

 

V - ODABRANI PROJEKTI PO OPĆINAMA/GRADU

 

1. Grad Sarajevo

 

1. Obnova i rekonstrukcija Bistričkog potoka na području Općine Stari Grad Sarajevo (projekat započet u 2022. godini) u iznosu 288.416,88 KM;

 

2. Čišćenje regulisanog korita rijeke Miljacke od riječnog nanosa u iznosu 100.000,00 KM (i to: 51% ili 51.000,00 KM Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i 49% ili 49.000,00 KM Kantonalne uprave Civilne zaštite);

 

3. Obnova i rekonstrukcija Koševskog potoka u iznosu 100.000,00 KM;

 

4. Kanalizacija na području Trebevića u iznosu 180.558,12 KM.

 

Ukupno: 668.975,00 KM

 

2. Općina Ilidža

 

1. Regulacija rijeke Dobrinje kod Interexa od P24-P25 u MZ Stup II u iznosu 150.000,00 KM;

 

2. Regulacija korita vodotoka Tilava u MZ-Donji Kotorac u iznosu 400.000,00 KM;

 

3. Regulacija korita vodotoka Zujevina u obuhvatu od pružnog mosta do mosta zapadnog prilaza gradu od P11-P12 u iznosu 100.000,00KM;

 

4. Čišćenje i sanacija urgentnih tačaka na svim koritima vodotoka na području općine Ilidža na osnovu Elaborata čišćenja u iznosu 50.000,00 KM (i to: 51% ili 25.500,00 KM Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i 49% ili 24.500,00 KM Kantonalne uprave Civilne zaštite).

 

Ukupno: 700.000,00 KM

 

3. Općina Novi Grad Sarajevo

 

1. Regulacija rijeke Dobronje od od P99-P105, u dužini L=300 m u iznosu 400.000,00 KM;

 

2. Regulacija potoka Lepenica XV faza od P27-P31, L=300 m (nastavak iz 2022. godine) u iznosu 300.000,00 KM;

 

3. Čišćenje rijeke Miljacke od IX Transferzale do TRV Doma od P7-P14 u dužini L=350 m (i to: 51% ili 51.000,00 KM Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i 49% ili 49.000,00 KM Kantonalne uprave Civilne zaštite) u iznosu 100.000,00 KM.

 

Ukupno: 800.000,00 KM

 

4. Općina Centar Sarajevo

 

1. Regulacija potoka Sušica-II faza nastavak u iznosu 500.000,00 KM.

 

Ukupno: 500.000,00 KM

 

5. Općina Stari Grad Sarajevo

 

1. Uređenje i čišćenje otvorenog korita Bistričkog potoka sa formiranjem akumulacije za zadržavanje nanosa uzvodno od 0+527 - I faza u iznosu 200.000,00 KM;

 

2. Uređenje i čišćenje korita rijeke Mošćanice na potezu od ušća u rijeku Miljacku do bijelog mosta - most na Obhodži u iznosu 100.000,00 KM (i to: 51% ili 51.000,00 KM Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i 49% ili 49.000,00 KM Kantonalne uprave Civilne zaštite);

 

3. Čišćenje korita Čolinog potoka i Ramića potoka u dijelu otvorenog vodotoka u iznosu 60.000,00 KM (i to: 51% ili 30.600,00KM Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i 49% ili 29.400,00 KM Kantonalne uprave Civilne zaštite).

 

Ukupno: 360.000,00 KM

 

6. Općina Hadžići

 

1. Regulacija rijeke Zujevine - u Hadžićima nastavak radova u iznosu 300.000,00 KM;

 

2. Regulacija rijeke Zujevine u Industrijskoj zoni-Boce Binježevo u iznosu 100.000,00 KM;

 

3. Hitne intervencije na čišćenju vodotoka u naselju Pazarić u iznosu 100.000,00 KM (i to: 51% ili 51.000,00 KM Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i 49% ili 49.000,00 KM Kantonalne uprave Civilne zaštite).

 

Ukupno: 500.000,00 KM

 

7. Općina Trnovo

 

1. Čišćenje korita Crne rijeke u dužini L=2000 m u iznosu 70.000,00 KM (i to: 51% ili 35.700,00 KM Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i 49% ili 34.300,00 KM Kantonalne uprave Civilne zaštite);

 

2. Uređenje korita Rakitnice u Šabićima od profila P25-P29, dužine L=82,5 m nastavak radova u iznosu 200.000,00 KM;

 

3. Uređenje korita Krsinje u Pendičićima- nastavak radova L= 93,5 m u iznosu 200.000,00 KM;

 

4. Čišćenje korita Katanskog potoka u iznosu 30.000,00 KM (i to: 51% ili 15.300,00 KM Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i 49% ili 14.700,00KM Kantonalne uprave Civilne zaštite);

 

5. Uređenje korita Krsinja u Gračanici L=35 m u iznosu 100.000,00 KM.

 

Ukupno: 600.000,00 KM

 

8. Općina Ilijaš

 

1. Uređenje dijela korita rijeke potoka Gnionice -II faza u iznosu 500.000,00 KM;

 

2. Projekti hitnih intervencija na potocima:

 

- potok Morava u Salkanovom Hanu-MZ Mrakovo kod lokalnog mezarja

 

- Potok Moševački u MZ Srednje

 

- potok Bijela pored Mezarja MZ Kamenica

 

- rijeka Misoča u Starom Ilijašu do mosta na željezničkoj pruzi

 

- potok iznad područne škole u Ljubnićima MZ Ljubnići (i to: 51% ili 25.500,00 KM Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 49% ili 24.500,00 KM Kantonalne uprave Civilne zaštite) - 50.000,00 KM

 

Ukupno: 550.000,00 KM

 

9. Općina Vogošća

 

1. Čišćenje korita rijeke Ljubine-kritične tačke - I faza u iznosu 100.000,00 KM (i to: 51% ili 51.000,00 KM Ministarstvo privrede i 49% ili 49.000,00 KM Kantonalne uprave Civilne zaštite);

 

2. Trajna regulacija rijeke Vogošće na dionici od P17 do izvedene regulacije - II faza u iznosu 300.000,00 KM;

 

3. Regulacija rijeke Ljubine u općini Vogošća dionoica od mosta Garež do mosta na M-18 sa sanacijom klizišta - II faza u iznosu 300.000,00 KM

 

Ukupno: 700.000,00 KM

 

UKUPNO za Program u 2023. godini 5.378.975,00 KM

 

VI - NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

 

 

Ministarstvo privrede je uputilo poziv općinama i Gradu Sarajevo da dostave svoje prijedloge prioritetnih projekata sa pratećom dokumentacijom za sufinasiranje u 2023. godini. Nakon pristiglih zahtjeva izrađeni su kriteriji, rangirani projekti po općinama/gradu i Ministarstvo privrede je pripremilo i dostavilo Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje "Program uređenja riječnih korita i zaštite od poplava, na području Kantona Sarajevo za 2023. godinu". Nakon usvajanja Programa, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo zaključit će pojedinačno sporazume sa općinama/gradom, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo kao nadzorom i Kantonalnom upravom civilne zaštite kao sufinasijerima određenih projekata, kojim se definišu međusobne obaveze strana u sporazumu. Definisat će se rokovi za realizaciju projekata, nadzor nad izvođenjem radova, obaveze općina/grada da shodno Zakonu o javnim nabavkama izaberu najpovoljnijeg ponuđača i zaključe ugovore za izvođenje radova uz obavezu informisanja i dostavljanja Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo potrebne dokumentacije koja se odnosi na realizaciju Programa.

 

Zbog efikasnije koordinacije između Ministarstava privrede Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Kantonalne uprave civilne zaštite, a sve u cilju uspješnije realizacije odobrenih projekata iz Programa, obaveza je općine/grada da imenuju stručno lice, čiji je zadatak da vrši praćenje aktivnosti na realizaciji projekata iz usvojenog Programa, te vrši kontinuiranu koordinaciju između općine/grada, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Kantonalne uprave civilne zaštite i izvođačem radova.

 

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, koji će dostaviti Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo i općini/gradu ime nadzornog inžinjera koji će vršiti nadzor nad odobrenim projektima, a nakon završetka projekata dostavit će Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo završni izvještaj o vršenom nadzoru.

 

Medijsko praćenje realizacije projekata biće zajedničko i koordinirano, a svi nastali problemi koji nastanu prilikom realizacije projekata će zajednički i koordinirano rješavati potpisnici sporazuma.

 

Broj 02-04-23639-15.1/23

25. maja 2023. godine

Sarajevo

 

Po ovlaštenju premijera

Ministar

Emir Dedović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.