pravilnik

Uslovi i način korištenja e-aukcije

24.11.2023. 11:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
aukcija

ovim pravilnikom se propisuju uslovi i način korištenja e-Aukcije u postupku javne nabavke.

EI Na osnovu člana 123. stava (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 25. sjednici održanoj dana 3. oktobra 2023. godine, donijelo je
 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE


 

Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim pravilnikom se propisuju uslovi i način korištenja e-Aukcije u postupku javne nabavke.

(2) Ovim pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive 2014/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o javnim nabavkama i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ, Direktive 2014/25/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o nabavkama subjekata koji djeluju u sektoru vodoprivrede, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju van snage Direktive 2004/17/EZ.

(3) Navođenje odredbi direktiva iz stava (2) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne stečevine Evropske unije u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Upotreba izraza u muškom i ženskom rodu)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom pravilniku se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Definicije)

Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) "E-Aukcija" je elektronski proces provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti određenih elemenata ponude, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u sistemu "e-Nabavke".

b) "Sistemska notifikacija" u smislu ovog pravilnika je automatski generirano sistemsko obavještenje koje je korisnicima sistema "e-Nabavke" dostupno u korisničkom profilu. Pod sistemskom notifikacijom se ne podrazumijevaju obavještenja isporučena putem e-mail servisa i/ili putem mobilne aplikacije, a koja se automatski ili manuelno generiraju i šalju putem sistema "e-Nabavke".

Član 4.
(Korištenje e-Aukcije)

(1) E-Aukciju je moguće koristiti u postupku dodjele ugovora/okvirnog sporazuma putem otvorenog i ograničenog postupka, pregovaračkog postupka sa objavom obavještenja o nabavci, konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda i u sistemu kvalifikacije iz člana 85. Zakona o javnim nabavkama ("Služeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) U slučaju prijema jedne prihvatljive ponude e-Aukcija se ne zakazuje.

(3) Ugovori o javnoj nabavci usluga ili radova koji za predmet imaju intelektualni rad, a koji se ne mogu rangirati pomoću automatskih metoda ocjene, ne mogu biti predmet e-Aukcije.

(4) E-Aukcija je moguća ako je predviđena u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji. U slučaju primjene e-Aukcije, tenderska dokumentacija mora sadržavati odgovarajuće informacije o procesu e-Aukcije i kriterije za dodjelu ugovora koji će biti predmet e-Aukcije.

(5) E-Aukcija se provodi na osnovu kriterija za dodjelu ugovora iz člana 64. Zakona. U slučaju kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda, e-Aukcija se provodi samo u skladu sa potkriterijima definiranim u sistemu e-Nabavke.

Član 5.
(Unos i ocjena prihvatljivih ponuda)

(1) Prije zakazivanja e-Aukcije ugovorni organ vrši početnu ocjenu ponuda, što uključuje provjeru računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske cijene, te u sistem e-Nabavke unosi sve prihvatljive ponude definirane članom 2. stavom (1) tačkom l) alinejom 1) Zakona.

(2) Najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora koji se koristi u početnoj ocjeni ponuda mora biti korištena i u e-Aukciji. U slučaju ekonomski najpovoljnije ponude kao kriterija za dodjelu ugovora, potkriteriji koji se koriste u početnoj ocjeni ponuda moraju biti korišteni i u e-Aukciji.

(3) Jedinica mjere u kojoj su iskazani elementi ponude koja se koristi za računanje broja bodova kod e-Aukcije za potkriterije u okviru kriterija ekonomski najpovoljnje ponude mora biti iskazana na istoj osnovi za sve prihvatljive ponude.

Član 6.
(Zakazivanje i početak e-Aukcije)

(1) Za zakazivanje i početak e-Aukcije referentno je vrijeme u sistemu e-Nabavke.

(2) Ugovorni organ određuje početak i dužinu trajanja e-Aukcije u sistemu e-Nabavke.

(3) Od momenta zakazivanja do vremena početka e-Aukcije mora proći minimalno 48 sati.

(4) E-Aukcija ne može početi vikendom i radnim danom prije 9:00 sati i nakon 15:00 sati.

(5) U slučaju podjele postupka nabavke na lotove, e-Aukcija se zakazuje za svaki lot posebno i ne može se zakazati početak za više od tri e-Aukcije u istom satu.

(6) Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja e-Aukcije obavještavaju se istovremeno putem sistemske notifikacije o sljedećem:

a) datumu i vremenu početka e-Aukcije,

b) prethodno određenom trajanju e-Aukcije,

c) broju postupka javne nabavke i broju lota, ukoliko je postupak podijeljen na lotove,

d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponuda,

e) ukupnom broju bodova u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude,

f) matematičkoj formuli koja se koristi u e-Aukciji kako bi se odredile automatske promjene u rangiranju na osnovu ponuđenih novih vrijednosti u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude.

Član 7.
(Trajanje, tok i završetak e-Aukcije)

(1) Prilikom zakazivanja e-Aukcije predviđeno minimalno trajanje je od deset do 30 minuta. Istekom predviđenog trajanja e-Aukcija se završava.

(2) E-Aukcija se automatski produžava za dvije minute, ako se podnese nova cijena ili vrijednost u posljednje dvije minute njenog trajanja. Ako u posljednje dvije minute trajanja ne bude podnesena nova cijena ili vrijednost, e-Aukcija se završava istekom te dvije minute.

(3) U toku trajanja e-Aukcije učesnicima su u svakom momentu vidljivi sljedeći podaci:

a) trenutna rang lista, bez otkrivanja identiteta ponuđača koji su učesnici e-Aukcije,

b) cijene svih ponuda, u slučaju kriterija najniža cijena,

c) ukupan broj bodova svih ponuda u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda,

d) vrijeme koje je ostalo do završetka e-Aukcije,

e) raspon u kojem je moguće snižavati cijenu, u skladu sa članom 10. stavom (1) ovog pravilnika.

(4) Sistem e-Nabavke šalje sistemsku notifikaciju o završenoj e-Aukciji ugovornom organu i ponuđačima.

(5) Ugovorni organ po završetku e-Aukcije donosi odluku o izboru ili poništenju postupka javne nabavke.

Član 8.
(Rok za izmjenu i otkazivanje e-Aukcije)

(1) Izmjene vremena početka i dužine trajanja e-Aukcije ugovorni organ može vršiti kroz sistem e-Nabavke do momenta njenog početka. Od momenta izmjene do novog početka e-Aukcije mora proći minimalno 48 sati.

(2) Otkazivanje e-Aukcije se može vršiti kroz sistem e-Nabavke do momenta njenog početka.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana ugovorni organ je dužan unijeti razlog otkazivanja e-Aukcije.

(4) Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) može otkazati i/ili onemogućiti zakazivanje novih e-Aukcija u slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je ona odgovorna.

Član 9.
(Poništenje i ponovno zakazivanje e-Aukcije)

(1) Agencija ponovno zakazuje e-Aukciju u slučaju problema koji se dese isključivo u okruženju za koje je ona odgovorna, a usljed kojih dođe do nemogućnosti početka zakazane e-Aukcije, prekida e-Aukcije u toku, neisporučivanja sistemske notifikacije o zakazivanju e-Aukcije ili drugih tehničkih problema koji utiču na ispravan tok i završetak e-Aukcije.

(2) Kada je potrebno ponovo zakazati e-Aukciju usljed okolnosti iz stava (1) ovog člana, a o kojima Agencija nema saznanja, korisnik sistema je dužan dostaviti zahtjev Agenciji putem sistema e-Nabavke.

(3) U slučaju prijema zahtjeva iz stava (2) ovog člana, Agencija najkasnije u roku od 7 dana odlučuje po zahtjevu i o tome obavještava korisnike sistema putem sistema e-Nabavke.

(4) Kada ima saznanja o okolnostima iz stava (1) ovog člana, Agencija ponovo zakazuje e-Aukciju i bez zahtjeva korisnika.

(5) Ugovorni organ poništava e-Aukciju ili poništava i ponovo zakazuje e-Aukciju u slučaju osnovane žalbe, rješenja Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine i u drugim opravdanim slučajevima.

(6) U slučaju poništenja e-Aukcije ili poništenja i ponovnog zakazivanja e-Aukcije iz stava (5) ovog člana, ugovorni organ je dužan u sistem e-Nabavke unijeti obrazloženje razloga poništenja prethodno održane e-Aukcije koji ukazuju da se radi o opravdanom slučaju i koji je dostupan svim učesnicima e-Aukcije.

(7) Opravdanim slučajevima za ponovno zakazivanje e-Aukcije iz stava (5) ovog člana se ne smatraju problemi koji su se desili u okruženju učesnika e-Aukcije.

(8) Obrazloženje iz stava (6) ovog člana je sastavni dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

(9) Ponovno zakazivanje prekinute e-Aukcije se vrši unošenjem početnih vrijednosti. Momentom ponovnog zakazivanja e-Aukcije svi ponuđači se obavještavaju istovremeno putem sistemske notifikacije.

Član 10.
(Sniženje cijena)

(1) Svako snižavanje cijene ponude je moguće u rasponu od 0,1% do 10% od ponuđene cijene.

(2) Kada se ukupna cijena odnosi na tehničku specifikaciju koja se sastoji od više pozicija, tada se svaka od pozicija umanjuje za isti procenat koliko iznosi konačno procentualno umanjenje ukupne cijene postignute nakon e-Aukcije, te se na tako umanjene cijene nudi zaključenje ugovora najpovoljnijem ponuđaču u skladu sa članom 72. Zakona.

Član 11.
(Obaveznost provođenja e-Aukcije)

Početkom primjene ovog pravilnika ugovorni organ za postupke javne nabavke iz člana 4. stava (1) ovog pravilnika, kod kojih se koristi najniža cijena kao kriterij za dodjelu ugovora, dužan je predvidjeti provođenje e-Aukcije za najmanje 60% postupaka javne nabavke.

Član 12.
(Prestanak važenja)

Početkom primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

Član 13.
(Prijelazne odredbe)

(1) Za postupke javne nabavke koji su pokrenuti prije primjene ovog pravilnika, na e-Aukciju koja će početi primjenom ovog pravilnika primjenjuju se odredbe ovog pravilnika.

(2) Na e-Aukcije koje će se ponovo zakazati početkom primjene ovog pravilnika, a za e-Aukcije koje su održane prije primjene ovog pravilnika, primjenjuju se odredbe ovog pravilnika.

Član 14.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1.1.2024. godine.

VM broj 270/23
3. oktobra 2023. godine
Sarajevo

 


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.