naknade

Pravilnik o regulatornim naknadama

06.12.2023. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
naknade

Pravilnikom o regulatornim naknadama (u daljem tekstu: Pravilnik) Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH, broj 94/23

Na osnovu člana 36. stav (2) Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine je na XXVII redovnoj sjednici održanoj 1.12.2023. godine donijela
 

PRAVILNIK

O REGULATORNIM NAKNADAMA


 

DIO PRVI - OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet)

Pravilnikom o regulatornim naknadama (u daljem tekstu: Pravilnik) Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FERK) propisuje se način obračuna regulatornih naknada imaocima FERK-ovih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, iznos naknade za imaoca dozvole za rad Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (u daljem tekstu: Operator za OIEiEK) i iznosi jednokratnih naknada kojima se pokreću postupci pred FERK-om.

Član 2.
(Cilj Pravilnika)

Cilj Pravilnika je donošenje metodologije kojom se propisuju dinamika i način obračuna regulatornih naknada, utvrđivanje iznosa regulatornih naknada imaocima FERK-ovih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti, utvrđivanje visine naknade za imaoca dozvole za rad Operatora za OIEiEK i utvrđivanje visine iznosa jednokratnih naknada za obradu zahtjeva kojima se pokreću postupci pred FERK-om.

Član 3.
(Definicije)

Definicije pojmova koji se koriste u ovom Pravilniku, uključujući i one iz Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/23), Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13 i 5/14), Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14) i podzakonskih akata FERK-a su sljedeće:

a) "Fiksni dio regulatorne naknade" (u daljem tekstu: fiksni dio) označava dio ukupne obaveze po osnovu regulatorne naknade koju plaćaju svi imaoci dozvola, a koji ne zavisi od njihovog ostvarenog prihoda.

b) "Godišnji višak prihoda FERK-a" (u daljem tekstu: višak prihoda) označava više ostvarene prihode u odnosu na rashode FERK-a, koji se utvrđuje na godišnjem nivou i koji utiče na umanjenje ukupno potrebnih planiranih prihoda FERK-a po osnovu varijabilnog dijela regulatornih naknada.

c) "Jednokratna naknada za obradu zahtjeva" znači iznos koji se uplaćuje na račun FERK-a prilikom pokretanja postupaka pred FERK-om, a koji utvrđuje FERK.

d) "Naknada za Operatora za OIEiEK" znači ukupnu novčanu obavezu koju plaća Operator za OIEiEK kao imalac dozvole za rad Operatora za OIEiEK na nivou budžetske godine.

e) "Budžet FERK-a" označava Finansijski plan prihoda i rashoda za trogodišnji planski period, iskazano na godišnjem nivou odobren od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

f) "Budžetska godina" označava Finansijski plan prihoda i rashoda na godišnjem nivou u budžetu FERK-a.

g) "Regulatorna naknada za imaoce dozvola" (u daljem tekstu: regulatorna naknada) označava ukupnu novčanu obavezu koju plaćaju svi imaoci dozvola na nivou budžetske godine.

h) "Varijabilni dio regulatorne naknade" (u daljem tekstu: varijabilni dio) označava dio ukupne obaveze po osnovu regulatorne naknade koju plaćaju imaoci dozvola za obavljanje elektroenergetske djelatnosti, a koji se razlikuje u zavisnosti od nivoa ostvarenog prihoda od obavljanja elektroenergetske djelatnosti.

DIO DRUGI – ELEKTROENERGETSKE DJELATNOSTI

 

Član 4.
(Dinamika obračuna regulatorne naknade kod elektroenergetskih djelatnosti)

(1) Regulatorne naknade kod imaoca dozvola koji obavljaju elektroenergetske djelatnosti obračunavaju se od prvog dana perioda važenja dozvole, a što se utvrđuje pojedinačnim rješenjem i dostavom obavještenja o obavezi plaćanja.

(2) Imaoci dozvola koji plaćaju samo fiksni dio regulatorne naknade plaćaju jedanput godišnje regulatornu naknadu utvrđenu rješenjem iz stava (1) ovog člana.

(3) Imaoci dozvola iz stava (2) ovog člana u godini dobijanja dozvole plaćaju regulatornu naknadu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja iz stava (1) ovog člana, a za svaku narednu godinu plaćaju do 31.1. te godine.

(4) Regulatorne naknade kod postojećih imaoca dozvola koji obavljaju elektroenergetske djelatnosti obračunavaju se u skladu sa odlukom i rješenjem iz člana 7. ovog Pravilnika, o čemu se imalac dozvole obavještava dostavom obavještenja o obavezi plaćanja.

(5) Regulatorne naknade kod postojećih imaoca dozvola, a koji tokom posjedovanja dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije povećaju/smanje ukupno instalisanu snagu svojih proizvodnih objekata i ako prelaze iz jedne kategorije u drugu, obračunavat će se od prvog dana perioda izmjene dozvole, izdavanjem pojedinačnog rješenja o čemu se imalac dozvole obavještava dostavom obavještenja o obavezi plaćanja.

Član 5.
(Način obračuna regulatorne naknade kod elektroenergetskih djelatnosti)

(1) Regulatorna naknada kod elektroenergetskih djelatnosti sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

(2) Fiksni dio regulatorne naknade plaćaju svi imaoci dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti a utvrđuje se kao godišnja naknada u skladu sa tabelom u nastavku:

KATEGORIJA

IMAOCI DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIH DJELATNOSTI

FIKSNI DIO (KM)

1.

Proizvodnja električne energije

(elektrane ukupno instalisane snage veće od 1 MW do uključivo 10 MW)

5.000,00

2.

Proizvodnja električne energije

(elektrane ukupno instalisane snage veće od 10 MW)

10.000,00

3.

Distribucija električne energije

10.000,00

4.

Distribucija električne energije u zatvorenom distributivnom sistemu

2.000,00

5.

Snabdijevanje i trgovina električnom energijom

10.000,00

6.

Skladištenje energije

2.000,00

7.

Agregacija distribuiranih resursa

2.000,00

8.

Djelatnosti energetske zajednice građana

500,00

 

 a) Dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije;

b) Dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije i

c) Dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom.

(4) Godišnji varijabilni dio regulatorne naknade obračunava se primjenom postotka p (%), na ostvareni godišnji ukupni prihod od imaoca dozvola iz stava (3) ovog člana, a koji se utvrđuje odlukom iz člana 7. ovog Pravilnika i izračunava prema sljedećoj formuli:gdje je:

URN – ukupna godišnja regulatorna naknada od svih imaoca dozvola planirana budžetom za tekuću godinu;

URNNP – ukupna godišnja regulatorna naknada od imaoca dozvola iz sektora naftne privrede planirana budžetom za tekuću godinu;

UFRN – ukupni fiksni dio godišnje regulatorne naknade koji obavljaju elektroenergetske djelatnosti

GVP – godišnji ostvareni višak prihoda nad rashodima FERK-a;

UPEPD - ukupni godišnji prihodi imaoca dozvola iz stava (3) ovog člana;

(5) Imaoci dozvola koji plaćaju samo fiksni dio regulatorne naknade su imaoci dozvola kako slijedi:

a) Dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije u zatvorenom distributivnom sistemu;

b) Dozvole za obavljanje djelatnosti skladištenja energije;

c) Dozvole za obavljanje djelatnosti agregacije distribuiranih resursa i

d) Dozvole za obavljanje djelatnosti energetske zajednice građana.

(6) Fiksna regulatorna naknada iz stava (2) ovog člana se imaocima dozvola iz stava (5) ovog člana u prvoj i zadnjoj godini važenja dozvole preračunava u skladu sa periodom važenja dozvole u toj godini.

Član 6.
(Način obračuna regulatorne naknade kod povećanja/smanjenja instalisane snage kod proizvođača električne energije)

Postojećim imaocima dozvola koji obavljaju djelatnost proizvodnje električne energije, a koji povećaju/smanje ukupnu instalisanu snagu svojih proizvodnih objekata i ako prelaze iz jedne kategorije u drugu, fiksni dio regulatorne naknade će se preračunavati, u skladu sa tabelom iz člana 5. stav (2) ovog Pravilnika, od prvog dana perioda izmjene dozvole, a varijabilni dio regulatorne naknade utvrđivat će se primjenom postotka p (%) na ostvareni ukupni prihod iz prethodne poslovne godine, u skladu sa članom 5. stav (4) ovog Pravilnika.

Član 7.
(Utvrđivanje regulatornih naknada za imaoce dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti)

(1) Svake godine, na osnovu odobrenog budžeta FERK-a, a nakon utvrđivanja ostvarenog viška prihoda nad rashodima FERK-a i utvrđivanja prihoda imaoca dozvola iz člana 5. stav (3) ovog Pravilnika, FERK će posebnom odlukom utvrditi postotak p (%) za obračun varijabilnog dijela regulatorne naknade, a u skladu sa članom 5. stav (4) ovog Pravilnika.

(2) Nakon donošenja odluke iz stava (1) ovog člana FERK će rješenjem utvrditi pojedinačne iznose godišnjih regulatornih naknada za imaoce dozvola iz člana 5. stav (3) ovog Pravilnika, a sve u skladu sa članom 5. ovog Pravilnika.

(3) Odlukom iz stava (1) ovog člana definisat će se i usklađivanje varijabilnih dijelova regulatornih naknada zbog primjene dva različita postotka u jednoj godini, o čemu će se imaocima dozvola dostaviti obavještenje o obavezi plaćanja.

(4) FERK će do 20.12. svake godine donijeti Odluku o privremenoj regulatornoj naknadi za imaoce dozvola iz člana 5. stav (3) ovog Pravilnika za narednu godinu, koja će se primjenjivati do donošenja odluke iz stava (1) ovog člana.

(5) Postotak za obračun varijabilnog dijela regulatorne naknade iz odluke iz stava (1) ovog članka primjenjivat će se do donošenja nove odluke.

Član 8.
(Pojedinačno rješenje o regulatornim naknadama za imaoce dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti )

(1) Prilikom izdavanja/obnove dozvole imaocima dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti i imaocima dozvola iz člana 6. ovog pravilnika, iznos regulatorne naknade će se utvrditi/preračunati izdavanjem pojedinačnog rješenja u skladu sa članom 5., članom 6. i članom 7. ovog Pravilnika.

(2) Imaocima dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti i imaocima dozvola iz člana 6. ovog Pravilnika, koji dobiju/obnove, odnosno izmijene i dopune dozvolu za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti za vrijeme važenja odluke iz člana 7. stav (4) ovog Pravilnika, utvrdit/preračunat će se iznos privremene regulatorne naknade izdavanjem pojedinačnog rješenja, koji će se primjenjivati do donošenja odluke iz člana 7. stav (1) ovog Pravilnika i rješenja iz člana 7. stav (2) ovog Pravilnika.

Član 9.
(Preračunavanje regulatorne naknade kod oduzimanja dozvole za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti)

Imaocima dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, kojima se vrši oduzimanje dozvole, iznos regulatorne naknade preračunava se pojedinačnim rješenjem u skladu sa periodom važenja dozvole u tekućoj godini, o čemu se imalac dozvole obavještava dostavom obavještenja o obavezi plaćanja.

DIO TREĆI – DJELATNOSTI IZ SEKTORA NAFTNE PRIVREDE

 

Član 10.
(Dinamika obračuna regulatorne naknade za imaoce dozvola iz sektora naftne privrede)

(1) Imaoci dozvola iz sektora naftne privrede plaćaju jednom godišnje, rješenjem utvrđen iznos regulatorne naknade u skladu sa članom 11. ovog Pravilnika, o čemu se imalac dozvole obavještava dostavom obavještenja o obavezi plaćanja.

(2) Imaoci dozvola iz sektora naftne privrede u godini dobijanja dozvole plaćaju regulatornu naknadu iz stava (1) ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema rješenja iz člana 12. ovog Pravilnika, a za svaku narednu godinu plaćaju do 31.1. te godine.

Član 11.
(Iznosi regulatornih naknada za imaoce dozvola iz sektora naftne privrede)

(1) Regulatorne naknade za imaoce dozvola iz sektora naftne privrede utvrđuju se u fiksnim iznosima na godišnjem nivou i to kako slijedi:

IMAOCI DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ SEKTORA NAFTNE PRIVREDE

REGULATORNA NAKNADA (KM)

Imaoci dozvola za rad (licenci) za proizvodnju naftnih derivata

20.000,00

Imaoci dozvola za rad (licenci) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om

7.500,00

Imaoci dozvola za rad (licenci) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem

2.000,00

Imaoci dozvola za rad (licenci) za transport naftnih derivata željezničkim saobraćajem

5.000,00

Imaoci dozvola za rad (licenci) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a

4.000,00

Imaoci dozvola za rad (licenci) za trgovanje LPG-om

5.000,00

 

 (2) Iznos regulatorne naknade iz stava (1) ovog člana se u prvoj i zadnjoj godini važenja dozvole preračunava u skladu sa periodom važenja dozvole u toj godini.

Član 12.
(Pojedinačno rješenje o regulatornim naknadama za imaoce dozvola iz sektora naftne privrede)

FERK će o obavezi iz člana 10. ovog Pravilnika svakom imaocu dozvole iz sektora naftne privrede izdati pojedinačno rješenje.

Član 13.
(Preračunavanje regulatorne naknade kod oduzimanja dozvola iz sektora naftne privrede )

Imaocima dozvola iz sektora naftne privrede, kojima se vrši oduzimanje dozvole, iznos regulatorne naknade preračunava se pojedinačnim rješenjem u skladu sa periodom važenja dozvole u tekućoj godini, o čemu se imalac dozvole obavještava dostavom obavještenja o obavezi plaćanja.

DIO ČETVRTI – OPERATOR ZA OIEiEK

 

Član 14.
(Iznos naknade za Operatora za OIEiEK)

(1) Operator za OIEiEK kao jedini imalac dozvole ove vrste plaća naknadu u iznosu od 5.000,00 KM godišnje.

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana se u prvoj i zadnjoj godini važenja dozvole preračunava u skladu sa periodom važenja dozvole u toj godini.

Član 15.
(Dinamika obračuna naknade za Operatora za OIEiEK)

(1) Operator za OIEiEK plaća jednom godišnje, rješenjem utvrđen iznos naknade u skladu sa članom 14. ovog Pravilnika, o čemu se imalac dozvole obavještava dostavom obavještenja o obavezi plaćanja.

(2) Operator za OIEiEK u godini dobijanja dozvole plaća naknadu iz stava (1) ovog člana u roku od 30 dana od dana prijema rješenja iz člana 16. ovog Pravilnika, a za svaku narednu godinu plaća do 31.1. te godine.

Član 16.
(Pojedinačno rješenje o naknadi za Operatora za OIEiEK)

FERK će Operatoru za OIEiEK o obavezi iz člana 14.ovog Pravilnika izdati pojedinačno rješenje.

DIO PETI – JEDNOKRATNE NAKNADE ZA OBRADU ZAHTJEVA

 

Član 17.
(Iznosi jednokratnih naknada za obradu zahtjeva)

Utvrđuju se iznosi jednokratnih naknada za obradu zahtjeva, kojima se pokreću postupci pred FERK-om, kako slijedi:

R.br.

VRSTA ZAHTJEVA-AKTIVNOSTI

Iznos (KM)

 

 

 

1.

Izdavanje/obnova dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

 

1.1.

Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije

 

1.1.a.

Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz elektrana ukupno instalisane snage veće od 1 MW do uključivo 10 MW

3.000

1.1.b.

Dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz elektrana instalisane snage veće od 10 MW

5.000

1.2.

Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije

5.000

1.3.

Dozvola za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije u zatvorenom distributivnom sistemu

1.500

1.4.

Dozvola za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom

10.000

1.5

Dozvola za obavljanje djelatnosti skladištenja energije

1.500

1.6

Dozvola za obavljanje djelatnosti agregacije distribuiranih resursa

1.500

1.7

Dozvola za obavljanje djelatnosti energetske zajednice građana

1.500

2.

Sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača

100

3.

Prenos dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti plaća se u istom iznosu kao obnova dozvole za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

 

4.

Prenos statusa kvalifikovanog proizvođača

100

5.

Izmjena ili dopuna dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

 

5.1.

Izmjena ili dopuna dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti bez promjene tehničkih parametara

500

5.2.

Izmjena ili dopuna dozvola za obavljanje energetske djelatnosti sa promjenama tehničkih parametara

Kao pod tačkama od 1.1.a. do 1.1.b.

6.

Izmjena statusa kvalifikovanog proizvođača

100

7.

Oduzimanje dozvola za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti

50

8.

Oduzimanje statusa kvalifikovanog proizvođača

50

9.

Prethodna saglasnost za izgradnju direktnog voda

2.000

10.

Pokretanje tarifnog postupka

10.000

11.

Izdavanje/obnova dozvola za rad (licenci) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede

 

11.1.

Dozvola za rad (licenca) za proizvodnju naftnih derivata

1.000

11.2.

Dozvola za rad (licenca) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om

500

11.3.

Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem

500

11.4.

Dozvola za rad (licenca) za transport naftnih derivata željezničkim saobraćajem

1.000

11.5.

Dozvola za rad (licenca) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a

500

11.6.

Dozvola za rad (licenca) za trgovanje LPG-om

500

12.

Izmjena ili dopuna dozvole za rad (licence) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede

100

13.

Oduzimanje dozvole za rad (licence) za obavljanje energetskih djelatnosti iz sektora naftne privrede

50

 

 

 

 

Član 18.
(Povrat jednokratne naknade)

Podnosilac ima pravo na povrat jednokratne naknade za obradu zahtjeva ukoliko odustane od svog zahtjeva prije utvrđenog nacrta odluke FERK-a po istom zahtjevu, odnosno odluke o tarifnom postupku.

DIO ŠESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 19.
(Postojeći imaoci dozvola ukupne instalisane snage do uključivo 1 MW)

(1) Postojeći imaoci dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u elektranama ukupne instalisane snage do uključivo 1 MW plaćaju regulatornu naknadu do isteka važenja dozvole ili do oduzimanja iste.

(2) Regulatorne naknade za imaoce iz stava (1) ovog člana utvrđuju se u fiksnim iznosima na godišnjem nivou i to kako slijedi:

KATEGORIJA

IMAOCI DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ELEKTROENERGETSKE DJELATNOSTI

REGULATORNA NAKNADA (KM)

1.

Proizvodnja električne energije

(elektrane ukupno instalisane snage do uključivo 23 kW)

100,00

2.

Proizvodnja električne energije

(elektrane ukupno instalisane snage od 23 kW do uključivo 150 kW)

500,00

3.

Proizvodnja električne energije

(elektrane ukupno instalisane snage od 150 kW do uključivo 1 MW)

1.000,00

 

 (3) Iznos regulatorne naknade iz stava (2) ovog člana se u zadnjoj godini važenja dozvole preračunava u skladu sa periodom važenja dozvole u toj godini.

(4) FERK će do 20.12. tekuće godine o obavezi iz stava (1) ovog člana za narednu godinu donijeti zbirno rješenje sa pojedinačnim iznosima regulatornih naknada, o čemu će se imaocima dozvola dostaviti pojedinačno obavještenje o obavezi plaćanja.

(5) Imaocima dozvola iz stava (1) ovog člana, kojima se vrši oduzimanje dozvole, iznos regulatorne naknade preračunava se pojedinačnim rješenjem u skladu sa periodom važenja dozvole u tekućoj godini, o čemu se imalac dozvole obavještava dostavom obavještenja o obavezi plaćanja.

Član 20.
(Prestanak važenja pravilnika)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o metodologiji i načinu obračuna regulatornih naknada za imaoce dozvola - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH" broj 94/19 i 1/23) i Odluke – prečišćeni tekst broj 06-07-41-03/17 od 12.1.2017. godine ("Službene novine Federacije BiH" broj 5/17).

Član 21.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

1. decembra 2023. godine
Mostar

 


V. d. predsjedavajućeg FERK-a
Jasmin Bešo, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.