zakon

Izmjena zakona o otpisu potraživanja

22.12.2023. 16:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
potraživanja

U Zakonu o otpisu potraživanja

Službeni Glasnik RS, broj 112

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, predsjednik Republike d o n o s i

 

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O

OTPISU POTRAŽIVANJA

 

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Sedmoj redovnoj sjednici, održanoj 14. decembra 2023. go-dine, a Vijeće naroda 21. decembra 2023. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjeni Zakona o otpisu potraživanjne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj, čime su se ispunili for- malno-pravni uvjeti za donošenje ukaza.

 

Broj: 01-020-5574/23

Banjaluka 22. decembra 2023. godine

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

Z A K O N

O IZMJENI ZAKONA O OTPISU POTRAŽIVANJA

 

Član 1.

U Zakonu o otpisu potraživanja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 32/02, 83/05 i 34/09) član 4v. mijenja se i glasi:

“(1) Poreznom dužniku koji do 1. jula 2024. godine izmiri cjelokupan iznos glavnog poreznog duga i troškove postupka prinudne naplate dospjelih za plaćanje do 31. decembra 2022. godine, otpisat će se pripadajuća kamata po tom osnovu.

(2) Postupak otpisa potraživanja po osnovu kamata po- kreće se zahtjevom za otpis potraživanja, koji se podnosi Poreskoj upravi.

(3) Obrazac zahtjeva za otpis potraživanja po osnovu kamata propisuje direktor Poreske uprave u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

(4) O zahtjevu za otpis potraživanja po osnovu kamate rješenjem odlučuje direktor Poreske uprave”.

 

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-1451/23

Banjaluka 14. decembra 2023. godine

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Dr. Nenad Stevandić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.