Pravilnik o obrascima i sadržaju dokumentacije

Pravilnik o arheološkim iskopavanjima i istraživanjima

12.01.2024. 10:55 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
iskopavanje

Pravilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o arheološkim iskopavanjima i istraživanjima.

20 SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 2

Republički zavod za zaštitu
kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa
Na osnovu člana 56. stav 8. Zakona o kulturnim dobrima
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 38/22) i člana
82. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22
i 90/23), uz Saglasnost ministra prosvjete i kulture, broj:
07.06/020-1330-1/23, od 11.12.2023. godine, direktor Re-
publičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog
nasljeđa, 14. decembra 2023. godine, d o n o s i

 

P R AV I L N I K
O OBRASCIMA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA
DOKUMENTACIJE O ARHEOLOŠKIM ISKOPAVANJIMA I
ISTRAŽIVANJIMA

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se obrasci, sadržaj i način
vođenja dokumentacije o arheološkim iskopavanjima i istra-
živanjima.
Član 2.
(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za arheološka isko-
pavanja i istraživanja podnosi se Republičkom zavodu za
zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa (u daljem
tekstu: Zavod).
(2) Izgled i sadržaj Obrasca broj 1. nalazi se u Prilogu 1
ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Član 3.
(1) Nosilac odobrenja koji vrši arheološka iskopavanja
i istraživanja vodi dokumentaciju o izvršenim radovima i
podnosi Zavodu izvještaj u skladu sa Zakonom o kulturnim
dobrima i pravilnikom kojim se uređuje oblast arheoloških
iskopavanja i istraživanja.
(2) Dokumentaciju o arheološkom iskopavanju i istraži-
vanju čine:
1) Obrazac broj 2, na kojem se vode podaci o arheološ-
kom rekognosciranju,
2) Obrazac broj 3, koji sadrži arheološki dnevnik,
3) Obrazac broj 4, koji sadrži formulare za otkopne slo-
jeve,
4) Obrazac broj 5, koji sadrži nivelmanski dnevnik,
5) Obrazac broj 6, koji sadrži foto-dnevnik,
6) Obrazac broj 7, na kojem se vodi popis posebnih na-
laza,
7) Obrazac broj 8, na kojem se vodi popis uzoraka,
8) Obrazac broj 9, na kojem se vode podaci o grobovima,
9) Obrazac broj 10, na kojem se vodi spisak kesa saku-
pljenog materijala,
10) Obrazac broj 11, na kojem se vodi terenski inventar.
(3) Izgled i sadržaj obrazaca br. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. i
11. iz stava 2. ovog člana nalazi se u prilozima 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 i 11 ovog pravilnika, koji čine njegov sastavni dio.
Član 4.
Podaci o arheološkom nalazištu koji se odnose na osnovne
podatke o lokalitetu unose se u Obrazac broj 12, koji se nalazi
u Prilogu 12 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
Član 5.
(1) Dnevnik arheoloških iskopavanja sadrži:
1) opis iskopavanja na dnevnom nivou,
2) opis istraživanih slojeva,
3) opis okolnosti uvjeta pod kojim su arheološke struktu-
re otkrivene i istraživane,
4) naznačenu povezanost i odnos sa drugim elementima
dokumentacije.
(2) Tehnička dokumentacija sadrži:
1) položaj nalazišta na topografskoj karti u razmjeri 1 :
25 000,
2) situacioni plan nalazišta sa obilježenim istraživanim
površinama u odgovarajućoj razmjeri,
3) crteže osnova u odgovarajućoj razmjeri,
4) crteže profila u razmjeri 1 : 25 do 1 : 10,
5) crteže presjeka 1 : 25 do 1 : 10,
6) crteže detalja u razmjeri 1 : 10 do 1 : 1.
Član 6.
Dokumentacija o nedestruktivnim metodama detekcije
(aeroprospekcija i geofizička istraživanja) sadrži:
1) izvještaj o obavljenim istraživanjima koji sadrži po-
datke o rukovodiocu istraživanja i stručnoj ekipi, podatke o
prostoru na kome su radovi izvedeni, ciljevima istraživanja i
rezultatima istraživanja,
2) odgovarajuću tehničku dokumentaciju i
3) foto-dokumentaciju koju čine fotografije nalazišta na
početku, u toku i na kraju istraživanja.
Član 7.
Dokumentacija o arheološkom iskopavanju i istraživanju
iz člana 3. ovog pravilnika vodi se i u elektronskom obliku, u
jedinstvenom informacionom sistemu za vođenje objedinje-
ne arheološke terenske dokumentacije.
4.1.2024. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 2 17Član 8.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra-
vilnik o obrascima, sadržaju i načinu vođenja dokumentaci-
je o arheološkim iskopavanjima i istraživanjima (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 76/14).

Član 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 07.06/020-1330/23
14. decembra 2023. godine

Direktor,
Banjaluka Jasna Milešević, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.