Izmjena i dopuna pravilnika

Radni odnos državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove skupštine KS

21.05.2024. 12:15 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
radni

U Pravilniku o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 17/24, 03.05.2024. godine

Na osnovu člana 118. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br.: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 66. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), čl. 2., 48.,49. i 50. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05, 45/10 i 103/21), čl. 48., 49. i 50. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16 i 45/19), čl. 44. i 76 Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/23) i člana 112. stav (1) Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 51/23), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA SLUŽBE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Član 1.

(Izmjena člana 3.)

U Pravilniku o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik), broj 15-02-11098/20 od 29.04.2020. godine, u članu 3. iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3), (4) i (5) koji glase:

"(3) Redovno dnevno radno vrijeme utvrđuje se i koristi u skladu sa Uredbom o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/22), u vremenu od 8,00 do 16,30 sati, uz mogućnost početka i završetka radnog vremena u intervalu:

a) početak od 07,30 do 08,30 sati i

b) završetak od 16,00 do 17,00 sati.

(4) Zaposlenici tokom redovnog dnevnog radnog vremena iz stava (3) ovog člana imaju pravo na odmor u toku radnog vremena (dnevna pauza) u trajanju od 30 minuta koji se ne uračunava u radno vrijeme i ne može se koristiti na početku i na kraju radnog vremena.

(5) Sekretar Skupštine je dužan zaposleniku omogućiti dnevnu pauzu iz stava (4) ovog člana u trajanju od jednog sata (60 minuta) za jedan dan u toku radne sedmice".

Član 2.

(Izmjena člana 8.)

(1) U članu 8. tačka c) alineja 3) Pravilnika, mijenja se i glasi:

"3) samohrani roditelj, staratelj i lice kojem je dijete rješenjem nadležnog organa povjereno na čuvanje i odgoj sa hendikepiranim djetetom (za svako dijete)… dva dana, ".

(2) U istom članu tačka d) alineja 2) Pravilnika mijenja se i glasi:

"2) za naročito/izuzetno uspješne rezultate rada dva dana, ".

Član 3.

(Izmjena člana 13.)

(1) Uvodna rečenica u članu 13. stav (1) Pravilnika mijenja se i glasi:

"(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na odsustvo uz naknadu plaće (plaćeno odsustvo) do 7 (sedam) radnih dana u kalendarskoj godini, u slijedećim slučajevima:".

(2) U istom članu iza stava (2) dodaju se novi stavovi (3) i (4) koji glase:

"(3) Državni službenik ili namještenik za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja ili usavršavanja, isključivo za potrebe poslodavca kod kojeg je zaposlen ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju koliko traje obrazovanje ili stručno osposobljavanje ili usavršavanje, u skladu sa ovim Pravilnikom.

(4) Državni službenik ili namještenik koji je predsjednik ili član sindikata ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme trajanja pregovora oko zaključivanja kolektivnog ugovora, odnosno i u drugim slučajevima ukoliko se odazove na poziv za sastanak resornog ministarstva ili Vlade Kantona Sarajevo, ukoliko se sastanak održava u radno vrijeme."

(3) Dosadašnji stavovi (3) i (4) postaju (5) i (6).

Član 4.

(Izmjena člana 15.)

U članu 15. Pravilnika iza riječi na kraju teksta: "…na koje je državni službenik i namještenik raspoređen", briše se interpunkcijski znak tačka i dodaju se riječi : "kao i za potrebe sindikalnog rada."

Član 5.

(Stupanje na snagu Pravilnika)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 15-02-101/24

Sarajevo29. aprila 2024. godine

Sekretar Skupštine

Kantona Sarajevo

Aida Zeković, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.