Pravilnik

Plaća i naknade državnih službenika i namještenika

21.05.2024. 12:24 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
naknade

Ovim Pravilnikom, u skladu sa zakonom i drugim propisima, se utvrđuju plaće i naknade državnih službenika i namještenika

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 17/24, 03.05.2024. godine

Na osnovu člana 66. stav (1) i (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), člana 47. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Herecegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/05, 45/10 i 103/21), člana 11. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 31/16 i 45/19), člana 47. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/19 i 40/22), čl. 24. do 38. Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 98/23), čl. 53. do 83. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 51/23), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo donosi

PRAVILNIK

O PLAĆAMA I NAKNADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA SLUŽBE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet regulisanja)

Ovim Pravilnikom, u skladu sa zakonom i drugim propisima, se utvrđuju plaće i naknade državnih službenika i namještenika u Službi za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), način obračuna plaće, pravo na naknadu plaće, pravo na dodatak na plaću i pravo na uvećanje plaće.

II - PLAĆE I NAKNADE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Član 2.
(Pravo na plaću)

Državni službenik i namještenik u Službi ima pravo na plaću koja odgovora radnom mjestu na koje je državni službenik odnosno namještenik postavljen.

Član 3.
(Osnovna plaća)

(1) Osnovna plaća državnih službenika i namještenika Službe, utvrđuje se na način propisan u čl. 5. i 6. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo - u daljem tekstu: Zakon ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/19 i 40/22)

(2) Sekretar Skupštine može donijeti rješenje kojim se osnovna plaća državnog službenika i namještenika uvećava za procenat do 20% za period u kome, pored poslova svog radnog mjesta, privremeno obavlja i poslove drugog radnog mjesta.

(3) Naknade, odnosno uvećanje plaće iz stava (1) ovog člana ostvaruju se donošenjem rješenja u kome će biti precizino naznačeno vrsta poslova, period obavljanja poslova i broj izvršilaca poslova.

Član 4.
(Platni razredi i koeficijenti za državne službenike)

Radna mjesta državnih službenika u Službi, razvrstavaju se u platne razrede, a za svaki platni razred utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće utvrđenim članom 18. Zakona, prema sljedećim vrijednostima:

Redni broj

Naziv radnog mjesta

Platni razred

Koeficijent

Broj izvršilaca

1.

Sekretar Skupštine

I

6,20

1

2.

Šef Ureda Sekretara Skupštine

IV

4,60

1

3.

Šef odjeljena za administrativno-tehničke i pomoćne poslove

IV

4,60

1

4.

Stručni savjetnik za normativno pravne poslove

VII

4,10

1

5.

Stručni savjetnik za poslove finansija

VII

4,10

1

6.

Stručni saradnik za lektorisanje

IX

3,70

1

7.

Stručni saradnik za poslove Skupštine, njenih radnih tijela i klubova naroda u Skupštini

IX

3,70

Član 5.
(Platni razredi i koeficijenti za namještenike)

Radna mjesta namještenika razvrstavaju se u platne razrede, a za svaki platni razred utvrđuju se koeficijenti za obračun plaće, prema sljedećim vrijednostima i to:

Redni broj

Naziv radnog mjesta

Platni razred

Koeficijent

Broj izvršilaca

1.

Viši samostalni referent za realizaciju poslova Skupštine, njenih radnih tijela i klubova naroda u Skupštini

II

3,10

1

2.

Viši referent za poslove pripreme sjednica Skupštine, radnih tijela i klubova naroda

V

2,70

2

3.

Viši referent za informatiku

V

2,70

1

4.

Viši referent – tehnički sekretar

V

2,70

1

III - UVEĆANJA OSNOVNE PLAĆE

Član 6.
(Uvećanje plaće po osnovu minulog rada)

Osnovna plaća se povećava za 0,6 % (minuli rad) za svaku započetu godinu staža osiguranja, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%.

Član 7.
(Uvećanja osnovne plaće)

(1) Osnovna plaća državnog službenika i namještenika uvećat će se:

a) Za prekovremeni rad 50%,

a) Za rad noću 35%,

b) Za rad u dane sedmičnog odmora 30%

c) Za rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici 50%.

(2) Uvećanja iz stava (1) ovog člana se međusobno ne isključuju.

(3) Naknade odnosno uvećanja plaće iz stava (1) ovog člana ostvaruju se donošenjem rješenja u kome će biti precizno naznačeni vrsta poslova, broj sati provedenih na takvim poslovima i broj izvršilaca poslova.

(4) Sekretar Skupštine će samostalno ili na prijedlog neposrednog rukovodioca donijeti rješenje kojim se osnovna plaća državnog službenika i namještenika uvećava za procenat do 20 % za period u kojem državni službenik i namještenik pored poslova svog radnog mjesta, privremeno obavlja i poslove drugog radnog mjesta, zavisno od obima, vrste i perioda privremenog obavljanja poslova drugog radnog mjesta, pod uslovom da ima najmanje stručnu spremu radnog mjesta čije poslove obavlja.

(5) Uvećanje plaće iz stava (1) ovog člana obračunava se od osnovne plaće bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža (staža osiguranja) i čini sastavni dio plaće.

Član 8.
(Uvećanje plaće po osnovu radnog učinka)

(1) Elementi za utvrđivanje dijela plaće po osnovu radnog učinka državnih službenika i namještenika su ocjena rada i pripadajući procenat uvećanja osnovne plaće po osnovu ocjene rada.

(2) Način ocjenjivanja rada državnog službenika i namještenika i procenat uvećanja osnovne plaće po osnovu ocjene rada regulisan je važećim Pravilnikom o ocjenjivanju državnih službenika donesenim od strane nadležnog organa uprave.

(3) Procenti uvećanja plaće po osnovu ocjene rada iz stava (2) ovog člana shodno se primjenjuju i na ocjenu rada namještenika.

IV - NAKNADE

Član 9.
(Plaćeni dopust)

(1) Za vrijeme korištenja plaćenog odsustva državnim službenicima i namještenicima pripada naknada u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca, u skladu sa kolektivnim ugovorom.

(2) Pravo iz stava (1) ovog člana ostvaruje se na osnovu pismenog zahtjeva državnog službenika i namještenika, rješenjem sekretara u skladu sa Pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorom.

Član 10.
(Naknada za ishranu tokom rada)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini 1% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana neće se obračunavati za vrijeme odsutnosti s posla po osnovu službenog puta, bolovanja, porodiljnog odsustva, godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta i drugog odsustva s posla po odobrenju sekretara Skupštine.

Član 11.
(Regres za godišnji odmor)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenja godišnjeg odmora u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine po zadnjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Pravo na regres iz stava (1) ovog člana ima svaki državni službenik i namještenik koji u toku tekuće kalendarske godine ima pravo na godišnji odmor.

(3) Državni službenik i namještenik koji nije stekao pravo na puni godišnji odmor, za dane godišnjeg odmora po osnovu navršenog mjeseca rada ima pravo na regres srazmjeran broju dana godišnjeg odmora koje koristi u odnosu na puni godišnji odmor.

Član 12.
(Naknada po osnovu ocjene rada)

(1) Dio plaće koji pripada državnom službeniku i namješteniku po osnovu ocjene rada utvrđuje se kako slijedi: -ocjenu "izuzetno uspješan"/"naročito uspješan" 5 % od osnovne plaće, a za ocjenu "uspješan" 2% od osnovne plaće.

(2) Procenat na ime ocjene rada iz stava (1) ovog člana pripada državnom službeniku i namješteniku na mjesečnom nivou do slijedećeg ocjenjivanja.

Član 13.
(Naknada za bolovanje)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 42 kalendarska dana u visini njegove neto plaće isplaćene za prethodni mjesec.

(2) Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana iz stava (1) ovog člana ostvaruje se po propisu Federacije Bosne i Hercegovine kojim se uređuje naknada za bolovanje, s tim da razliku do pune plaće isplaćuje Služba.

(3) Ukoliko je privremena spriječenost za rad nastupila zbog povrede na radu ili je prouzrokovana profesionalnim oboljenjem, zaposlenik ima pravo na naknadu plaće u visini 100 % sve dok traje spriječenost za rad po tom osnovu.

Član 14.
(Naknada za godišnji odmor)

Državni službenik i namještenik za vrijeme godišnjeg odmora, ima pravo na naknadu u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca, u skladu s kolektivnim ugovorom i ovim pravilnikom.

Član 15.
(Naknada za porodiljski dopust)

Državni službenik i namještenik, za vrijeme porodiljskog dopusta, ima pravo na naknadu plaće prema propisima Kantona kojim se utvrđuje ova oblast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da razliku do visine pune plaće isplaćuje Služba.

Član 16.
(Naknada za rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva)

Ženi-majci koja u skladu sa propisima o radu ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena, naknada plaće za polovinu radnog vremena kada ne radi, utvrđuje se u iznosu od 30% prosječne plaće, u skladu sa članom 153. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18 52/21 i 40/22).

Član 17.
(Naknada za službeno putovanje)

(1) Državni službenik i namještenik imaju pravo na naknadu za troškove službenog putovanja na području Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, kao i za putovanje u inostranstvo, na koje se upućuje na izvršenje službenog zadatka.

(2) Visina i način ostvarivanja naknade iz stava (1) ovog člana, ostvaruje se u skladu uredbom Vlade Kantona kojom se reguliše naknada troškova službenog putovanja.

Član 18.
(Naknada za prevoz na posao i sa posla)

(1) Državnom službeniku i namješteniku kome nije organizovan službeni prijevoz na posao i sa posla, a čije je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje dva kilometra, a najdalje u granicama Kantona Sarajevo, pripada naknada za troškove prevoza u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja.

(2) Pravo na mjesečnu kartu za prijevoz u međugradskom saobraćaju imaju oni državni službenici i namještenici koji dolaze na posao iz mjesta prebivališta koje se nalazi van područja u kome je mjesto sjedišta Službe.

(3) Pravo u slučaju iz stava (2) ovog člana ostvaruje se na osnovu pismenog zahtjeva državnog službenika, odnosno namještenika u kojem se navodi adresa stvarnog stanovanja, dokaz o prebivalištu (prijavnica CIPS-a).

(4) Uz zahtjev se prilaže pismeni dokaz firme čiji se prijevoz koristi za dolazak na posao i povratak sa posla (dnevna ili mjesečna karta).

(5) U međugradski saobraćaj spadaju mjesta koja su udaljena od mjesta rada do 70 kilometara.

Član 19.
(Naknada za slučaj povrede na radu, teške invalidnosti i teške bolesti)

(1) U slučaju nastanka povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti državnog službenika ili namještnika, ili člana njegove uže porodice, isplaćuje mu se jednokratna novčana pomoć u visini tri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana isplaćuje se samo jednom po osnovu iste povrede, teške bolesti ili istog invaliditeta.

(3) Pod teškom bolešću iz stava (1) i (2) ovog člana, podrazumijevaju se slijedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sustava, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sustava, paraliza i druge teške bolesti određene općim aktom Federalnog ministarstva zdravstva, kao i teške tjelesne povrede. Bolest, odnosno tjelesna povreda se dokazuje na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

(4) Članom uže porodice u smislu stava (1) ovog člana smatraju se članovi uže porodice državnog službenika i namještenika kako je propisano u stavu (2) člana 20. ovog pravilnika.

Član 20.
( Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja)

(1) U slučaju smrti državnog službenika, odnosno namještenika njegovoj porodici se isplaćuju troškovi sahrane u visini od četiri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Članom uže porodice državnog službenika ili namještenika u smislu stava (1) ovog člana smatraju se: bračni i vanbračni drug, ako žive u zajedničkom domaćinstvu, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje do 18 godina, odnosno do 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, a djeca nesposobna za rad bez obzira na starosnu dob), roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji), braća i sestre bez roditelja do 18, odnosno do 26 godina starosti ako se nalaze na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je obaveza njihovog izdržavanja zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob, pod uvjetom da s njima živi u zajedničkom domaćinstvu i unučad ako nemaju roditelja i žive u zajedničkom domaćinstvu s državnim službenikom ili namještenikom.

(3) Naknada iz stava (1) ovog člana isplaćuje se i u slučaju smrti člana uže porodice državnog službenika ili namještenika.

(4) Ukoliko u organu državne službe istog nivoa vlasti rade dva ili više članova porodice, troškovi sahrane iz stava (1) ovog člana se isplaćuju samo jednom zaposlenom članu porodice.

(5) Državni službenik i namještenik ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom od prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa u Službi.

(6) Visina osiguranja po ovoj osnovi određuje se prema polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, odnosno polici osiguranja od prirodne smrti.

(7) Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom osiguravajućom kućom zaključuje sekretar Skupštine za sve državne službenike i namještenike zaposlene u Službi u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Član 21.
(Pripravnost za rad)

(1) Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je državni službenik i namještenik pripravan odazvati se pozivu sekretara Skupštine za obavljanje poslova, ako se ukaže takva potreba.

(2) Naknada za pripravnost za rad utvrđuje se u odnosu na osnovnu plaću državnog službenika i namještenika u iznosu: a) 16 sati radnim danom -3 %, b) 24 sata subotom, nedjeljom i praznikom u koji se ne radi -5 %.

Član 22.
(Naknada u slučaju prekobrojnosti)

(1) U slučaju prestanka radnog odnosa državnog službenika, odnosno namještenika zbog prekobrojnosti, taj državni službenik odnosno namještenik ima pravo na naknadu u iznosu i to:

a) za radni staž do 10 godina naknada iznosi tri neto plaće državnog službenika, odnosno namještenika;

a) za radni staž od 11 do 30 godina naknada iznosi šest neto plaća državnog službenika odnosno namještenika;

b) za radni staž preko 30 godina naknada iznosi deset neto plaća državnog službenika, odnosno namještenika.

(2) Naknada se isplaćuje posljednjeg dana rada u Službi.

Član 23.
(Naknada plaće i druge naknade za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena zaposlenika-roditelja djece čiji je invaliditet u utvrđenom procentu od 100% i 90%)

(1) Jednom od roditelja djece čiji je invaliditet u utvrđenom procentu od 100% i 90% ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, u slučaju da se radi o samohranom roditelju ili da su oba roditelja zaposlena, pod uvjetom da dijete nije smješteno u ustanovu socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, pripada pravo na naknadu pune plaće i naknade utvrđene kolektivnim ugovorom u punom iznosu kao da radi puno radno vrijeme.

(2) Roditelju, koji koristi pravo iz stava (1) ovog člana, pripada pravo na naknadu pune plaće, dok ovo pravo na naknadu ne bude regulisano posebnim zakonom.

Član 24.
(Naknada plaće i druge naknade za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena žene sa djetetom najmanje do jedne godine života i žene koja ima blizance, treće i svako sljedeće dijete)

(1) Nakon isteka porođajnog odsustva, ženi sa djetetom najmanje do jedne godine života koja radi polovinu punog radnog vremena i ženi koja ima blizance, treće i svako sljedeće dijete, i koja ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, pripada pravo na punu plaću i naknade utvrđene kolektivnim ugovorom u punom iznosu kao da radi puno radno vrijeme.

(2) Pravo iz stava (1) ovog člana može koristiti i zaposlenik-otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu.

(3) Ukoliko lice koje ostvaruje pravo iz ovog člana ostvaruje i dio naknade po istom osnovu, a iz drugih izvora, sekretar Skupštine će isplaćivati razliku naknade do visine punog iznosa plaće.

Član 25.
(Naknada za rad u komisijama)

(1) Članovi komisija koje se formiraju na osnovu rješenja Vlade Kantona odnosno sekretara Skupštine, kada poslove kao član komisije obavljaju izvan radnog vremena, imaju pravo na maksimalnu mjesečnu naknadu za rad u komisijama do visine jedne i pol (1,5) osnovice iz člana 5. Zakona.

(2) Odlukom Vlade Kantona reguliše se način i uslovi obrazovanja komisija i način ostvarivanja naknade, a tačan iznos odnosno visinu naknade za rad svojim aktom utvrđuje Vlada Kantona, odnosno sekretar Skupštine, za svaku pojedinačnu komisiju.

(3) Naknade za rad u komisijama iz stava (1) ovog člana, a koje se finansiraju od uplata fizičkih ili pravnih lica, ne ulaze u ograničenje iz stava (1) ovog člana.

Član 26.
(Otpremnina prilikom odlaska u penziju)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju u visini svojih šest ostvarenih prosječnih neto plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci, bez obzira da li odlazi u starosnu, invalidsku ili prijevremenu penziju, u skladu sa zakonom.

(2) Otpremnina se isplaćuje uz isplatu zadnje pripadajuće plaće.

V - PLAĆE ZA PRIPRAVNIKE I NAKNADA ZA LICA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Član 27.
(Plaća za pripravnike)

(1) Plaća pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme u Službi utvrđuje se u iznosu i to:

a) za visoku školsku spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto stručnog saradnika;

b) za višu školsku spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto samostalnog referenta;

c) za srednju stručnu spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto refernta.

(2) Početna osnovna plaća iz stava (1) ovog člana predstavlja samo iznos bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža.

Član 28.
(Visina naknade za lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa)

(1) Lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa visoke, više i srednje stručne spreme u Službi imaju pravo na naknadu, i to:

a) za visoku školsku spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika;

b) za višu školsku spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće samostalnog referenta;

c) za srednju stručnu spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće referenta.

(2) Visina plaće iz stava (1) ovog člana određuje se od osnovne plaće odgovarajuće školske spreme.

VI - OBRAČUN I ISPLATA PLAĆE

Član 29.
(Način obračuna i isplate plaće)

(1) Plaća se obračunava za jedan mjesec unatrag, a isplaćuje se za prethodni mjesec u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo i od jedne do druge isplate plaće ne može proći više od 30 dana.

(2) Plaća iz stava (1) ovog člana utvrđuje se rješenjem koje donosi sekretar Skupštine, a sadrži: lične podatke državnog službenika i namještenika, radno mjesto na koje je postavljen, platni razred i sve elemente koji su uzeti u obzir za utvrđivanje visine plaće.

(3) Podaci o plaćama državnih službenika i namještenika su javni, osim pojedinačnih isplata plaće koje nisu javne.

(4) Sve izmjene u visini plaće vrše se rješenjem kojeg donosi sekretar Skupštine.

(5) Prilikom isplate plaće sekretar Skupštine je dužan državnom službeniku odnosno namješteniku uručiti pisani obračun plaće.

(6) Ukoliko Rukovodilac organa ne isplati plaću u roku iz stava (1) ovog člana ili je ne isplati u cjelosti dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, državnom službeniku odnosno namješteniku uručiti obračun plaće koju je bio dužan isplatiti, koji je izvršna isprava.

VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.
(Prestanak važenja dosadašnjeg pravilnika)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo broj 15-02-27053/19 od 04.07.2019. godine.

Član 31.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 15-02-7877/24
Sarajevo 29. aprila 2024. godine


Sekretar Skupštine
Kantona Sarajevo
Aida Zeković, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.