Tužilaštvo

Zakon o javnim tužilaštvima RS-izmjena i dopuna

11.06.2024. 12:53 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
tužilaštvo

U Zakonu o javnim tužilaštvima Republike Srpske

Službeni Glasnik Rs, broj 48, 06.06.2024. godine

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske, predsjednik Republike d o n o s i

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I

DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM TUŽILAŠTVIMA

REPUBLIKE SRPSKE

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Devetoj redovnoj sjednici, održanoj 23. maja 2024. godine, a Vijeće naroda 3. juna 2024. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj, čime su se ispunili formalno-pravni uvjeti za donošenje ukaza.

Broj: 01-020-2237/24

Banjaluka 4. juna 2024. godine

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

Z A K O N

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM

TUŽILAŠTVIMA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Zakonu o javnim tužilaštvima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/16), u članu 40. u stavu 2. u tački 7) riječ: “i” briše se i dodaje zarez. U tački 8) poslije riječi: “zakonom” dodaju se zarez i nova tačka 9), koja glasi: “9) nadzor nad finansijskim i materijalnim poslovanjem tužilaštava”.

Član 2.

Poslije člana 42. dodaje se novi član 42a, koji glasi:

“Član 42a.

(1) Ako Ministarstvo utvrdi da u obavljanju poslova tužilačke uprave postoje nepravilnosti u primjeni ovog zakona, kao i u primjeni drugih propisa, Ministarstvo će zahtijevati od glavnog republičkog, specijalnog ili okružnog tužioca da akt koji nije u skladu sa zakonom ili podzakonskim aktom stavi van snage.

(2) Ukoliko glavni republički, specijalni ili okružni tužilac ne postupi po zahtjevu iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo donosi akt kojim poništava ili ukida takav akt u skladu sa pravilima Zakona o općem upravnom postupku.

(3) Akt Ministarstva je konačan.

(4) Protiv akta iz stava 3. ovog člana može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom”.

Član 3.

U članu 44. poslije stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

“(5) Radnici tužilaštava zasnivaju radni odnos na ne- određeno vrijeme nakon provedenog javnog konkursa, koji se provodi uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva. (6) Izuzetno od stava 5. ovog člana, radni odnos u tužilaštvima bez javnog konkursa može se zasnovati na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog radnika do njegovog povratka na rad ili zbog privremeno povećanog obima posla, najduže do šest mjeseci, a koji se provodi uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 02/1-021-575/24

Banjaluka 23. maja 2024. godine

Predsjednik Narodne skupštine,

Dr. Nenad Stevandić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.