Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza i taksi koje naplaćuje UIO

19.01.2018. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza i taksi koje naplaćuje UIO

Ovim Pravilnikom uređuje se način uplate indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje i bliže određuju pojedinosti za svako plaćanje koje se odnosi na indirektne poreze i ostale prihode i takse

 

Na osnovu člana 5. i 10. Zakona o uplatama na Jedinstveni  račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07, 49/09 i 91/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na sjednici održanoj dana 18. decembra 2017. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O UPLAĆIVANJU INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH

PRIHODA I TAKSI KOJE NAPLAĆUJE UPRAVA ZA

INDIREKTNO OPOREZIVANJE

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Pravilnikom uređuje se način uplate indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje (u dalјnjem tekstu: Uprava) i bliže određuju pojedinosti za svako plaćanje koje se odnosi na indirektne poreze i ostale prihode i takse, izgled i sadržaj platnih naloga, pravila za prijenos platnih naloga, postupaka i pravila za prijem platnih naloga i izvršenje platnih transakcija, elemente ugovora o računima i podacima koje su banke dužne dostaviti Upravi.

 

Član 2.

(Definicija indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi)

(1) Pod pojmom "indirektni porezi" podrazumijevaju se uvozne i izvozne dažbine, akcize, porez na dodatu vrijednost i svi drugi porezi obračunati na robu i usluge, uklјučujući i cestarine, kao što je navedeno u članu 1. i 4. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17).

(2) Pod pojmom "ostali prihodi i takse" shodno članu 1. stav (3) Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07, 49/09 i 91/17), smatraju se prihodi od skladištenja, ležarine, novčanih kazni, prihoda od prodaje robe upućene Upravi ili bilo koje robe oduzete u upravnom ili prekršajnom postupku, prihodi od naplate protuvrijednosti robe koja u prekršajnom postupku nije mogla biti oduzeta, prihodi od carinskog praćenja, prodaje uvjerenja EUR-1, iznajmlјivanja, prihodi od vanrednih prihoda, carinskih terminala, kao i drugi prihodi koje Uprava ostvari u okviru svoje djelatnosti, čime se podržava funkcioniranje jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini.

 

Član 3.

(Obaveza poreznih obveznika)

Svaki porezni obveznik koji podliježe plaćanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava, ili uplatilac koji uplaćuje obaveze u ime poreznog obveznika, dužan je da izda platne naloge i da prihode uplaćuje na način propisan ovim Pravilnikom.

 

II. BANKARSKI RAČUNI ZA PLAĆANJE INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI

Član 4.

(Plaćanje obaveza po carinskoj prijavi)

(1) Prilikom plaćanja obaveza po izvoznoj ili uvoznoj carinskoj prijavi, porezni obveznik sačinjava jedan platni nalog.

Uprava je za potrebe plaćanja obaveza iz stava (1) ovog člana otvorila depozitne račune koji se nalaze u Aneksu III - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu koje se plaćaju na osnovu carinske prijave, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Uputstvo o popunjavanju platnog naloga za grupu uplatnih računa iz stava (2) ovog člana je sastavni dio Aneksa III.

 

Član 5.

(Plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, odnosno ostalih prihoda i taksi, kao i plaćanja jednokratnih uplata)

(1) Prilikom plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, akciza, cestarina, PDV-a, i svih drugih poreza obračunatih na uvoze ili izvoze, koje se ne plaćaju na osnovu carinske prijave, porezni obveznik sačinjava platni nalog za svaku vrstu prihoda.

(2) Prilikom plaćanja ostalih prihoda i taksi porezni obveznik sačinjava jedan platni nalog za svaku vrstu prihoda.

(3) Prilikom plaćanja jednokratnih uplata, kao npr. uplata po osnovu člana 13. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05 i 100/08), i razlike akcize usljed promjene visine akcize, porezni obveznik sačinjava platni nalog za svaku vrstu prihoda.

(4) Uprava je za potrebe plaćanja obaveza iz stava (1), (2) i (3) ovog člana otvorila depozitne račune koji se nalaze u Aneksu V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, odnosno ostalih prihoda i taksi kao i plaćanja jednokratnih uplata, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(5) Uputstvo o popunjavanju platnog naloga za grupu uplatnih računa iz stava (4) ovog člana je sastavni dio Aneksa V.

 

Član 6.

(Plaćanje PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje)

(1) Prilikom plaćanja PDV-a i akciza na domaće proizvode, porezni obveznik sačinjava jedan platni nalog. (2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, prilikom plaćanja akciza na duhan i duhanske prerađevine i cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta na domaće proizvode, porezni obveznik sačinjava jedan platni nalog za svaku vrstu prihoda. (3) Uprava je za potrebe plaćanja obaveza iz stava (1) i stava (2) ovog člana otvorila depozitne račune koji se nalaze u Aneksu VI - Računi za plaćanje PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. (4) Uputstvo o popunjavanju platnog naloga za grupu uplatnih računa iz stava (3) ovog člana je sastavni dio Aneksa VI.

 

III. VRSTE PRIHODA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI

Član 7.

(Vrste prihoda)

Vrste prihoda koje koristi Uprava date su u Aneksu I koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

 

IV. NAČIN PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI

Član 8.

(Forma i sadržaj naloga za plaćanje)

(1) Za obavlјanje platnih transakcija koriste se sljedeće forme naloga za plaćanje:

(a) pisana forma naloga za plaćanje,

(b) elektronska forma naloga za plaćanje.

(2) Papirni obrazac platnog naloga mora biti u sljedećoj formi:

 

Član 9.

(Procedure za izvršenje platnih transakcija)

(1) Fizičko ili pravno lice podnosi obrazac naloga za uplatu prihoda, naveden u članu 8., bilo u pisanoj ili elektronskoj formi, banci u kojoj ima otvoren račun kako bi se izvršila bezgotovinska transakcija.

(2) Papirni obrazac naloga za plaćanje se mora popuniti u cijelosti, kao i oivičeno polјe označeno sa "samo za uplate javnih prihoda".

(3) Prilikom gotovinske uplate, na obrascu papirnog obrasca platnog naloga polјe označeno sa "račun pošilјaoca" se ne popunjava, polјe označeno sa "račun primaoca" se mora popuniti, kao i oivičeno polјe "samo za uplate javnih prihoda". (4) Platni nalog iz člana 8. se popunjava na sljedeći način:

1. Uplatio je (ime, adresa i telefon):

Puno ime ili naziv firme, broj telefona i adresa pravnog lica ili fizičkog lica koje popunjava uplatnicu.

2. Svrha doznake:

Kratak opis svrhe doznake.

3. Primalac/primatelј:

Uprava za indirektno oporezivanje.

4. Mjesto i datum uplate:

Mjesto i datum uplate.

5. Račun pošilјaoca/pošilјatelјa:

(1) Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vrši gotovinom, ovo polјe treba ostati nepopunjeno.

(2) Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u ovo polјe platnog naloga upisuje se broj bankarskog računa pošilјaoca.

6. Račun primaoca/primatelјa:

Podnosilac platnog naloga upisuje jedan od brojeva računa iz aneksa III, V i VI ovog Pravilnika, koji su otvoreni za naplatu indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava.

7. Iznos (KM):

Iznos koji se uplaćuje u KM sa dvije decimale.

8. Hitno:

Ukoliko pošilјalac želi da izvrši uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, ovo polјe bi trebalo biti označeno sa "X".

9. Identifikacioni broj poreznog obveznika:

(1) Prilikom uplata obaveza po osnovu uvoza i izvoza, ostalih prihoda i taksi, PDV-a, akciza ili cestarina porezni obveznik upisuje "0" i dvanaestocifreni identifikacioni broj poreznog obveznika dodijelјenog od strane Uprave.

(2) Za lica koja nemaju dvanaestocifreni identifikacioni broj, a učestvuju u carinskom postupku, prilikom uplate, u ovo polje, upisuju "0" i jednu od šifara navedenih u Aneksu III tačka 9. Uputstva o popunjavanja platnog naloga.

(3) Uplata ostalih prihoda i taksi i jednokratnih uplata: porezni obveznik upisuje u ovo polje "0" i jednu od šifara navedenih u Ankesu V tačka 9. Uputstva o popunjavanja platnog naloga.

10. Vrsta uplate:

Naznačiti vrstu uplate koristeći slijedeće brojeve:

0 - Redovna - Redovna uplata.

1 - Prinudna - Prinudna naplata po rješenju ili odluci.

2 - Povrat - Povrat PDV-a, kao i povrati pogrešno ili više uplaćenih sredstava.

3 - Odgođeno plaćanje i plaćanje duga u ratama, uplate iz postupka stečaja i likvidacije.

4 - Posebna šema u građevinarstvu.

5 - Posebna šema dužnika.

6 - Razrez po kontroli - dobrovoljna plaćanja iznosa indirektnog poreza koja proizilaze iz razreza izvršenog od strane Uprave za indirektno oporezivanje.

11. Vrsta prihoda:

(1) Uplata akcize na domaći duhan i duhanske prerađevine: porezni obveznik upisuje vrstu prihoda "715412" u ovo polјe.

(2) Uplata cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta iz cijene domaće nafte i naftnih derivata (0,25 KM): porezni obveznik upisuje vrstu prihoda "722536" u ovo polјe.

(3) Uplata cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta iz cijene domaćih biogoriva i biotečnosti (0,25 KM): porezni obveznik upisuje vrstu prihoda "722540" u ovo polјe.

(4) Uplata PDV-a, ostalih akciza na domaće proizvode, uvoznih i izvoznih dažbina po osnovu uvozne ili izvozne carinske prijave: porezni obveznik upisuje nule u ovo polјe.

(5) Uplata ostalih prihoda i taksi te jednokratnih uplata: porezni obveznik upisuje vrstu prihoda u skladu sa Aneksom I Pravilnika.

12. Porezni period - Od:

Uplata PDV-a, akciza i cestarine na domaće proizvode, uvoznih i izvoznih dažbina ili ostalih prihoda i taksi: porezni obveznik upisuje nule u ovo polјe.

13. Porezni period - Do:

Uplata PDV-a, akciza i cestarine na domaće proizvode, uvoznih i izvoznih dažbina ili ostalih prihoda i taksi: porezni obveznik upisuje nule u ovo polјe.

14. Općina:

Porezni obveznik u ovo polјe upisuje šifru općine prema šifarniku općina datom u Aneksu IV Pravilnika.

15. Budžetska organizacija:

(1) Prilikom plaćanja obaveza pri uvozu i izvozu ili ostalih prihoda i taksi: porezni obveznik upisuje "00" i šifru nadležne organizacione jedinice Uprave gdje se obaveza mora platiti. Sistem šifara je sastavni dio ovog Pravilnika, a šifre su date u Aneksu II ovog Pravilnika.

(2) Obaveze po osnovu PDV-a, akciza i cestarina na proizvode domaće proizvodnje: porezni obveznik upisuje nule u ovo polјe.

(3) Za jednokratne uplate, kao npr. uplata po osnovu člana 13. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/05, 35/05 i 100/08), i razlike akcize usljed promjene visine akcize, porezni obveznik upisuje ‘00’ i odgovarajuću šifru budžetske organizacije kako slijedi:

RC Banja Luka: 94005

RC Mostar: 10700

RC Sarajevo: 10900

RC Tuzla: 10300.

16. Poziv na broj:

(1) Prilikom plaćanja obaveza pri uvozu koje se plaćaju na osnovu carinske prijave, u ovo polјe se upisuje 10-cifreni broj fakture izdane od strane nadležne organizacione jedinice Uprave.

(2) Prilikom plaćanja obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, odnosno ostalih prihoda i taksi, porezni obveznik u ovo polje upisuje broj fakture ili odluke (rješenja) izdane od strane Uprave. Ako ne postoji broj porezni obveznik upisuje nule u ovo polјe.

(3) Prilikom plaćanja obaveza po osnovu PDV-a, akciza i cestarina na proizvode domaće proizvodnje porezni obveznik upisuje nule u ovo polјe.

(4) Uplata akcize na domaći duhan i duhanske prerađevine porezni obveznik upisuje broj fakture izdane od strane nadležne organizacione jedinice Uprave u ovo polјe.

(5) Za jednokratne uplate, kao npr. uplata po osnovu člana 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj: 9/05, 35/05 i 100/08), i razlike akcize usljed promjene visine akcize porezni obveznik upisuje "0000000000".

17. Potpis i pečat:

Potpis lica ili potpis ovlaštenog lica pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika treba biti deponovan u banci gdje se podnosi platni nalog. Ako je lice kojе podnosi platni nalog pravno lice, platni nalog treba sadržavati i pečat pravnog lica.

18. Potpis bankarskog službenika:

Potpis službenika banke ili PTT ureda koji primi platni nalog.

19. Pečat banke:

To je pečat banke ili PTT ureda kojem se podnosi platni nalog.

 

V. POSTUPANJE S PLATNIM NALOZIMA, PLATNIM TRANSAKCIJAMA I IZVODIMA SA RAČUNA

Član 10.

(Pravila za prijenos platnog naloga)

(1) Sve banke i PTT uredi moraju sačiniti obrazac, naveden u članu 8., za plaćanje indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi Upravi.

(2) Elektronski platni nalog se može koristiti u bilo kom obliku kojeg vlastiti informacijski sistem svake banke može prihvatiti ako ispunjava zahtjeve za podacima iz ovog Pravilnika.

(3) Da bi se podaci o prihodima jednoobrazno prenijeli na SWIFT platformu za prenošenje poruka, sve banke moraju unijeti podatke sa platnog naloga, kako slijedi:

a) [SWIFT referenca TAG 20]. Jedinstveni transakcijski referentni broj dodijelјen od strane banke koja je provela transakciju, 16 cifara.

b) [SWIFT referenca TAG 32]. Sadrži datum transakcije i iznos.

Polјe 4 (Datum transakcije), 6 cifara,

Polјe 7 (Iznos prihoda).

c) [SWIFT referenca TAG 50], Sadrži ime pošilјaoca Polјe 1 (Ime pošilјaoca)

d) [ SWIFT referenca TAG 59],

Polјe 6 ((Prvi red) Račun primaoca), 16 cifara

e) [ SWIFT referenca TAG 70]

TAG 70 predviđa 35 alfa-numeričkih karaktera na svakoj od četiri linije. Sve banke unose slijedeća polјa s podacima tačnim redoslijedom kako je predviđeno u dalјnjem tekstu:

 Polјe 5 (Račun pošilјaoca), 16 cifara

 Polјe 9 (Broj poreznog obveznika), 13 cifara

 Polјe 10 (Vrsta uplate), 1 cifra

 Polјe 11 (Vrsta prihoda), 6 cifara

 Polјe 12 (Porezni period - od), 6 cifara

 Polјe 13 (Porezni period - do), 6 cifara

 Polјe 14 (Općina), 3 cifre

 Polјe 15 (Budžetska organizacija), 7 cifara

 Polјe 16 (Poziv na broj dokumenta), 10 cifara.

f) U SWIFT -u [Header Block] BIC (šifra za identifikaciju banke) šifra pošilјaoca u SWIFT formatu. To je identifikacijska šifra banke ili njene filijale odakle je upućena platna transakcija.

 

Član 11.

(Postupci i pravila za platne naloge i izvršenje platnih naloga)

(1) Ispravno popunjen platni nalog podnosi se banci ili PTT uredu na izvršenje.

(2) Nakon primanja ispravno popunjenog platnog naloga, banka ili PTT ured je dužna izvršiti formalnu i suštinsku kontrolu ispravnosti naloga, a nakon toga pripremiti elektronski platni nalog koji sadrži podatke iz člana 10. stav (3) ovog Odjelјka.

(3) Svaki ispravno popunjeni platni nalog se potom elektronski podnosi klirinškoj kući ili RTGS sistemu. Ako je platna transakcija vremenski hitna, odgovarajuće polјe označeno sa

"Hitno" obilјežava se na elektronskom platnom nalogu čime se upućuje na RTGS.

(4) Na dnu uzorka obrasca elektronskog platnog naloga iz člana 10. stav (2) ovog Odjeljka nalaze se polјa "submit" (podnesi), "queue" (čekanje u redu), "edit" (uredi) i "close" (zatvori). Sugerira se da se u slučaju pojave određenih problema (tj. greške ili nemogućnosti čitanja platnog naloga) elektronski platni nalog pošalјe na čekanje u redu. Tu se može zadržati radi provjere prema platnom nalogu ili kontaktiranja pojedinca ili pravnog lica koje je popunilo platni nalog.

(5) Ako postoji greška ili drugi problemi, banke su dužne da riješe problem do kraja petog bankarskog dana. Ukoliko se radi o uplati u gotovini, iznos gotovine se prebacuje na privremeni račun. Ako se to ne može riješiti u navedenom roku, novac se vraća nalogodavcu - pojedincu ili pravnom licu koje je popunilo platni nalog, a obavijest o tome se dostavlјa poreznom obvezniku ukoliko nalogodavac iporezni obveznik nisu ista lica.

 

Član 12.

(Izvod sa računa)

(1) Banke u kojima je Uprava otvorila depozitne račune, elektronskim putem, dnevno, obavještavaju Upravu o pojedinačno izvršenim platnim transakcijama.

(2) Banke u kojima je Uprava otvorila depozitne račune Upravi dnevno dostavlјaju izvode sa računa u kojem navode svako zaduživanje i potraživanje poslano na račun od zadnjeg izvoda i daju konačno stanje. Uprava može odobriti zbirna potražna i zadužna pomjeranja na računu, ako elektronski dobiva detalјne podatke o pomjeranju.

 

Član 13.

(Dokumentacija o uplatama)

(1) Svaki platni nalog za uplatu indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi mora biti odštampan u najmanje dva primjerka dimenzija 17,5 cm x 10 cm. Jedan primjerak zadržava banka odakle je upućena transakcija, koja je dužna da ga čuva u svojim prostorijama pet godina, a drugi primjerak se daje pojedincu ili pravnom licu koje je platilo iznos naveden na platnom nalogu.

(2) Banka odakle je upućena transakcija, na zahtjev, dostavlјa ovjereni primjerak platnog naloga Upravi.

 

VI. OSTALE ODREDBE

Član 14.

(Povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih prihoda)

(1) U skladu sa odlukom (rješenjem) izdanim od strane Uprave, svaki povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih prihoda vrši se preko odgovarajućeg bankarskog računa Uprave za povrat.

(2) Platni nalozi izdaju se banci na osnovu pravosnažnog rješenja nadležne organizacione jedinice Uprave, a ista ih donosi na osnovu dokaza o više ili pogrešno uplaćenim prihodima podnesenim od strane uplatioca, odnosno na osnovu dokumentacije kojom raspolaže korisnik prihoda.

(3) U slučaju više uplaćenog iznosa buduće uplate poreznog obveznika se mogu umanjiti za iznos koji bi trebao biti vraćen.

 

Član 15.

(Obaveze banaka u sistemu Jedinstvenog računa)

(1) Banke su dužne da u svojim softverskim rješenjima osiguraju interne kontrolne postupke kako ne bi došlo do obrade naloga koji nisu popunjeni u skladu s ovim Pravilnikom, kao i da vode evidenciju o svim izvršenim uplatama i usmjeravanjima prihoda za svaki račun otvoren u skladu sa ovim Pravilnikom.

(2) Ako je funkcioniranje depozitnog računa prestalo, banke su dužne da vlasnika računa obavijeste o svim dalјnjim aktivnostima.

 

Član 16.

(Prijenos naplaćenih prihoda)

Svi prihodi uplaćeni na račune regulirane prema ovom Pravilniku dnevno se prebacuju na račun Uprave otvoren u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, u skladu s pravilima predviđenim u Zakonu o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07, 49/09 i 91/17).

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se sa danom početka primjene Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", broj 91/17).

 

Član 18.

(Prestanak važenja propisa)

Od dana početka primjene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", br. 99/07, 31/08, 51/09 i 54/16).

 

Broj 02-17-122-2/17

03. januara 2018. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Upravnog odbora

Vjekoslav Bevanda, s. r.

 

Anekse pogledajte u Attachmentu

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
aneksi.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.