Pravilnik o vođenju registra u oblasti sporta na nivou BiH

22.12.2017. 00:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o vođenju registra u oblasti sporta na nivou BiH

Pravilnikom  o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine propisuje se oblik i sadržaj Registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine, način vođenja Registra i uvođenja u Registar.

 

 

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09 i 66/16), ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, donosi  

 

PRAVILNIK 

O VOĐENJU REGISTRA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA U OBLASTI SPORTA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE 

 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Pravilnikom  o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se oblik i sadržaj Registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine, način vođenja Registra i uvođenja u Registar.

 

Član 2.

 (Pravna lica koja se uvode u Registar)

(1) Pravna lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: sportske organizacije),  koja se uvode u Registar sportskih organizacija na nivou BiH (u daljem tekstu: Registar)  su: 

a)      Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine,

b)      Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine,

c)      Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini,

d)      Sportski savez na nivou Bosne i Hercegovine u određenom sportu, 

e)      Sportski savez lica sa invaliditetom  na nivou Bosne i Hercegovine u određenom sportu. 

(2) Sportske organizacije  stiču svojstvo pravnog lica i pravo obavljanja sportskih aktivnosti i djelatnosti  upisom u registar udruženja i fondacija koji vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine "Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16). Sportske organizacije koje steknu svojstvo pravnog lica upisom u registar kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine dužnе su da se uvedu u Registar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, koji vodi Sektor za sport (u daljem tekstu: Sektor) u roku od 30 dana od dana registracije kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

(3) Sportske organizacije i fizička lica koji su definirani Zakonom o sportu („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 102/09 i 66/16) (u daljem tekstu: Zakon), a nisu obuhvaćeni stavom (1) ovog člana, registruju se u skladu sa entitetskim zakonima o udruženjima i fondacijama i entitetskim, odnosno kantonalnim zakonima o sportu, te propisima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. 

(4) Sportske organizacije iz stava (1) ovog člana dužne su da vode evidenciju o fizičkim licima u oblasti sporta.

(5) Sportske organizacije iz stava (1) ovog člana dužne su da na zahtjev Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) dostave podatke o fizičkim licima u oblasti sporta o kojima vode evidenciju.

 

POGLAVLJE II. UVOĐENJE U REGISTAR

Član 3.

 (Podnošenje zahtjeva za uvođenje u Registar)

(1)   Zahtjev za uvođenje u Registar podnosi se Ministarstvu  na Obrascu broj 1- Zahtjev za uvođenje u Registar, koji se nalazi u prilogu 1 ovog pravilnika i sastavni je dio Pravilnika. 

(2)   Zahtjev podnosi lice ovlašteno za zastupanje sportske organizacije, uz potpis ovlaštene osobe i pečat.

(3)    Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana ovlašteno lice je dužno  priložiti sljedeće dokumente:

a) odluku entitetskih sportskih saveza o dobrovoljnom udruživanju u sportski savez na nivou Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 22. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini,

b) zapisnik sa osnivačke skupštine,

c) statut,

d)  rješenje o upisu u registar Ministrstva pravde Bosne  Hercegovine.

 (4) Prilozi uz zahtjev iz stava (3) ovog člana  podnose se u originalu, ovjerenom prepisu ili ovjerenoj kopiji.

(5) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnose se Ministarstvu u jednom primjerku.

(6) Obrazac iz stava (1) ovog člana  popunjava se elektronski.

(7) Podaci koji su upisani u rubrike obrasca moraju biti istovjetni s odredbama statuta, odlukom, ili zaključkom organa sportske organizacije na koju se podaci odnose.

 

Član 4.

(Rješenje o uvođenju u registar)

(1) Po prijemu zahtjeva za uvođenje u Registar, a nakon što utvrdi da je zahtjev pravilno popunjen, podnesen od strane ovlaštenog lica, da su uz zahtjev priloženi svi potrebni dokumenti, da priloženi dokumenti imaju propisanu sadržinu, ministar Ministarstva izdaje rješenje o uvođenju u Registar, u roku od 60 dana od dana podnošenja potpunog zahtjeva.

(2) Rješenje o upisu u Registar sadrži registarski broj, kao i podatke iz člana 8. ovog pravilnika. 

 

Član 5.

(Odbacivanje i odbijanje zahtjeva za uvođenje u Registar)

(1) Ako je zahtjev za uvođenje u Registar nepotpun, Ministarstvo će o tome pisano obavijestiti podnosioca zahtjeva i odrediti mu rok radi dopune zahtjeva, koji ne može biti kraći od 15 dana. Ako podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke u zahtjevu, Ministarstvo će rješenjem odbaciti takav zahtjev.

(2) Ako se uz zahtjev za uvođenje u Registar prilože potrebni dokumenti na osnovu kojih se utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za uvođenje u Registar sportske organizacije, Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za uvođenje u Registar.

 

Član 6.

 (Prijava promjene podataka u Registru)

(1) Sportska organizacija je obavezna prijaviti  Ministarstvu  promjenu statuta, naziva, sjedišta, ciljeva i djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada sportske organizacije na Obrascu broj 2 - Zahtjev za upis promjena u Registar, koji se nalazi u prilogu 2 ovog pravilnika i sastavni je dio Pravilnika.

(2) Ovlašteni podnosilac dužan je uz zahtjev za upis promjena  u Registar priložiti: zapisnik sa skupštine, novi statut ili njegove izmjene i dopune, odluku o promjeni nadležnog organa sportske organizacije, rješenje o upisu promjena Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

(3) Ministarstvo vrši upis promjena navedenih u stavu (1) ovog člana i o tome izdaje rješenje. 

 

POGLAVLJE III.  REGISTAR

Član 7.

 (Sadržaj registarskog lista)

(1) Registar se sastoji od registarskog lista u koji se upisuju podaci iz člana 8. ovog Pravilnika za svaku sportsku organizaciju  posebno sa sljedećim izgledom:

 

Redni broj

Registarski broj i datum upisa

Naziv sportske organizacije, skraćeni naziv sjedište, telefon i e-mail

Ciljevi osnivanja sportske organizacije na nivou BiH

Vrsta sportske aktivnosti i sportske djelatnosti

Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje 

Izvori sredstava

Stručni kadar (broj,zvanje,selekcije sa kojima radi)

Broj i datum akta upisa Ministarstva pravde BiH

Promjene upisanih podataka

Privredna djelatnost kojom se sportska organizacija bavi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(2) Prije početka upisivanja na unutrašnjoj naslovnoj strani knjige ovjerava se broj strane i označava datum ovjere. 

(3) Ovjera se potvrđuje pečatom Ministarstva i potpisom ovlaštenog lica. 

 

Član 8.

 (Sadržaj registra)

U Registar se upisuju sljedeći podaci sportske organizacije: 

1. redni broj, 

2. registarski broj i datum upisa,

3. naziv, skraćeni naziv, sjedište (ulica i broj), telefon i e-mail, 

4. ciljevi osnivanja sportske organizacije, 

5. vrsta sportske aktivnosti i sportske djelatnosti,

6. lica ovlaštena za zastupanja (ime, prezime i svojstvo), 

7. izvor sredstava za ostvarivanje aktivnosti, 

8. način obavljanja stručnog rada (broj stručnog kadra, zvanje, selekcije sa kojim radi),

9. broj i datum akta upisa u registar Ministarstva pravde BiH,

10. promjene upisanih podataka, 

11. privredna djelatnost kojom se sportska organizacija bavi.

 

Član 9.

(Registarski broj)

(1) Registarski broj sportske organizacije je broj koji je svakoj sportskoj organizaciji dodijeljen prilikom uvođenja u Registar. 

(2) Jednom dodijeljen broj sportskoj organizaciji neće se mijenjati, niti će nakon prestanka postojanja sportske organizacije biti dodijeljen nekoj drugoj sportskoj organizaciji. 

(3) Jednoj sportskoj organizaciji ne smije se dodjeljivati više registarskih brojeva.

(4) Registarski broj sportske organizacije na nivou Bosne i Hercegovine sastoji se od jedinstvenog klasifikacionog znaka Sektora, broja koji se određuje šifrarnikom za vrstu sporta kojom se bavi sportska organizacija, te rednog broja pod kojim se upisuje u Registar. 

(5) Ukoliko se formira sportska organizacija nove vrste sporta, a koja nije zastupljena  šifrarnikom, dodjeljuje joj se sljedeći redni broj. 

(6) Redni broj određuje Ministarstvo po redoslijedu otvaranja registarskog uloška počev od 01. 

(7) Sastavni dio ovog pravilnika je šifrarnik iz stava (4) ovog člana. 

 

Član 10.

 (Zbirka isprava)

 (1) U Registar upisuju se sportske organizacije koje su propisane članom 2. stav (1) ovog pravilnika. 

(2) Zbirka isprava vodi se za svaku sportsku organizaciju uvedenu u Registar. 

(3) Na omotu zbirke isprava upisuje se naziv sportske organizacije i registarski broj pod kojim je uvedena u Registar. 

(4) Zbirka isprava sadrži: zahtjev za uvođenje u Registar, odnosno za uvođenje promjena, ovjeren statut odnosno izmjene i dopune statuta, zapisnik o radu i odlukama nadležnog organa, odluke entiteskih sportskih saveza o dobrovoljnom udruživanju u sportski savez na nivou Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 22. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje, rješenje o upisu u registar udruženja i fondacija Ministarstva pravde, i rješenje o uvođenju u registar sportskih organizacija na nivou BiH.

(5) Zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom čuvaju se trajno. 

(6) Podaci upisani u Registar vođeni elektronski, jednom sedmično upisuju se u Registar koji se vodi u pisanom obliku kao sigurnosna kopija, na način utvrđen u članu 7. i 8. ovog pravilnika. 

(7) Lice ovlašteno za vođenje Registra dužno je da čuva Registar i zbirku isprava kako bi ih zaštitio od zloupotrebe, oštećenja i uništenja. 

 

Član 11.

 (Način vođenja Registra)

(1) Registar se vodi elektronski i u pisanom obliku. 

(2) Pod pisanim oblikom vođenja Registra podrazumijeva se upis sportskih organizacija u tvrdo koričenu knjigu formata B3 na čijoj se naslovnoj stranici upisuje naziv: Ministarstvo civilnih poslova BiH - Pravilnik o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine, i oznaka knjige. 

(3) Uz Registar vodi se zbirka isprava  u skladu sa članom 10. ovog pravilnika. 

 

Član 12.

 (Uvid u Registar)

 (1) Registar sportskih organizacija je javan. 

(2) Svako lice ima pravo uvida u podatke upisane u Registar i zbirku isprava propisanu ovim Pravilnikom, osim uvida u lične podatke lica ovlaštenih za zastupanje sportske organizacije. 

(3) Uvid u Registar i zbirku isprava obavlja se uz prisustvo lica zaduženog za vođenje Registra. 

(4) Prepisivanje podataka iz zbirke isprava može se izuzetno dopustiti licu koje ima pravni interes. 

 

POGLAVLJE IV.  PRAVNI LIJEKOVI

Član 13.

(Pravni lijekovi)

(1) Protiv rješenja Ministarstva može se uložiti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(2) Žalba se podnosi Žalbenom vijeću pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

 

Član 14.

(Primjena Zakona o upravnom postupku)

Na sve ono što nije regulirano ovim pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16).

 

POGLAVLJE V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

(Stavljanje ranijeg propisa van snage)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 104/08).

 

Član 16.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

 

 

ŠIFRARNIK 

Ovim šifrarnikom utvrđuje se način formiranja registarskog broja sportskih organizacija na nivou BiH pod kojima se upisuju u Registar sportskih organizacija na nivou BiH i predstavlja osnovu za jedinstvenu bazu podataka. 

1. 

Jedinstveni klasifikacioni znak Ministarstva civilnih poslova BiH 

___ 

2. 

Vrsta sporta kojom se bavi sportska organizcija na nivou BiH: 

 

aikido

01 

atletika

02 

automobilizam

03 

badminton

04 

biciklizam

05 

bilijar

06 

bob 

07 

boćanje

08 

bridž

09 

bodibilding i fitnes

10 

boks

11 

cheerleading

12 

dizanje tegova

13 

džudo

14 

điu đica

15 

fudbal

16 

gimnastika

17 

go 

18 

golf

19 

hokej

20 

hrvanje

21 

jedrenje

22 

 kanu

23 

karate

24 

karling

25 

kik boks

26 

klizanje

27 

konjički sport

28 

košarka

29 

kuglanje

30 

kung fu/vušu

31 

mačevanje

32 

motociklizam

33 

misaone igre

34 

odbojka

35 

planinarstvo

36 

plivanje

37 

ronilaštvo

38

ragbi

39 

planinarstvo

40

rukomet

41 

sankanje

42

skijanje

43

sportski ples

44 

sportska rekeracija

45

sportski ribolov

46 

stoni tenis

47

streličarstvo

48 

streljaštvo

49 

šah

50 

tekvon do

51

tenis

52

triatlon i moderni pentatlon

53

univerzitetski sport

54 

 

Broj: 11-07-11-153/17
novembar 2017. godine
Sarajevo

ministar
dr.sci. Adil Osmanović 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA

 

ZAHTJEV

ZA UVOĐENJE U REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA

NA NIVOU BIH

 

Podnosi:

 

Naziv sportske organizacije na nivou BiH (sjedište, adresa i broj telefona)

 

 

 

 

Datum održavanja osnivačke skupštine

 

 

 

 

Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje (ime, prezime, funkcija, adresa stanovanja)

 

 

 

 

Ciljevi osnivanja sportske organizacije na nivou BiH

 

 

 

 

Vrsta sportske aktivnosti i djelatnosti

 

 

 

 

Područje djelovanja

 

 

 

 

Način sticanja sredstava

 

 

 

 

Stručni kadar (broj, zvanje, selekcije sa kojom rade)

 

 

 

 

Privredna djelatnost kojom se sportska organizacija bavi

 

 

 

 

         Prilog:   1. Odluka entitetskih sportskih saveza o dobrovoljnom udruživanju u sportski savez na  nivo Bosne i Hercegovine u skladu sa             članom 22. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini

                        2. Zapisnik sa osnivačke skupštine

                        3. Statut

                       4. Rješenje o upisu u registar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine

                          

 

 

Broj:

Datrum:                                                                   M.P.                                       ____________________________________________

                                                                                                                                        (ime, prezime i potpis ovlaštenog lica)

 

 

Obrazac broj 1 –Zahtjev za upis u sportski registar sportskih orgnizacija na nivou BiH

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA

 

ZAHTJEV

ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR

Podnosi:

 

Naziv sportske organizacije na nivou BiH (sjedište, adresa i broj telefona)

 

Registarski broj Ministarstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrste izmjena i dopuna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prilog: 1. Zapisnik sa skupštine,

              2. Novi statut ili njegove izmjene i dopune

              3. Odluka o promjeni nadležnog organa sportske organizacije

              4. Rješenje o upisu promjena Ministarstva pravde  Bosne i Hercegovine

 

 

 

Broj:

Datrum:                                                                   M.P.                                       ____________________________________________

                                                                                                                                        (ime, prezime i potpis ovlaštenog lica)

 

Obrazac broj 2 –Zahtjev za upis promjena u registar

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.