Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

09.04.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH, broj 28/21 (9.4.2021.)

 

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi
 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20-isp, 63/20 i 88/20) u tački 5.6.6. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "koje kantonalni trezor raspoređuje u korist kantonalnih i općinskih/gradskih budžeta u omjeru i na način utvrđen kantonalnim propisima."

2. Tačka 6.2.2. mijenja se i glasi:

"6.2.2. Prihodi iz tačke 6.2.1. rbr 1. ovog pravilnika uključuju zaostale prihode u skladu sa članom 28. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03) i uplaćuju se u korist računa javnih prihoda kantonalnih službi za zapošljavanje."

3. U tački 7.1.3. na kraju teksta tačka se briše i dodaju riječi: "i raspodjeljuju budžetima kantonalnih turističkih zajednica, budžetima kantona i budžetima jedinica lokalne samouprave u skladu sa propisima iz tačke 7.1.2. ovog pravilnika."

4. Tačka 11.10. mijenja se i glasi:

"11.10. Uplata sredstava od prodaje imovine u postupku prinudne naplate koju provodi Porezna uprava vrši se u skladu sa instrukcijom Porezne uprave o popunjavanju platnog naloga za kupca imovine."

5. Tač. 11.10.1., 11.10.2., 11.10.3. i 11.10.4. brišu se.

6. Iza tačke 11.10. dodaju se nove tač. 11.11., 11.12. i 11.13. koje glase:

"11.11. Uplate sredstava od depozita ponuđača koji nije podmirio svoju obavezu na vrijeme kako je predviđeno članom 64. stav (6) tačka 5) Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21), Porezna uprava uplaćuje na račun budžeta Federacije, upisivanjem u polje 11. Vrste prihoda: 722613 i polje 15. Budžetska organizacija: 16030001.

11.12. Uplata troškova prinudne naplate vrši se na račun budžeta Federacije, upisivanje u polje 15. Budžetska organizacija: 16030001.

11.13. Prilikom uplate dužne obaveze u postupku prinudne naplate poreznih obaveza kada obavezu umjesto dužnika vrši drugo lice (fizičko ili pravno lice), lice u polje 9. Identifikacioni broj: upisuje svoj identifikacioni broj, a Poreznoj upravi dostavlja pisani ugovor o uplati dužnih obaveza u ime i za račun dužnika porezne obaveze."

7. Tačka 12.3. mijenja se i glasi:

"12.3. Organizacioni kodovi federalnih budžetskih korisnika

 

Red.br.

Naziv budžetskog korisnika

Oznaka organizacione klasifikacije budžetskog korisnika u Federaciji

1.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

10010001

2.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

10020001

3.

Zajedničke službe Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

10030001

4.

Ured predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

11010001

5.

Ured potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

11020001

6.

Ured potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine

11030001

7.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

12010001

8.

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

12020001

9.

Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije

12030001

10.

Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću

12040001

11.

Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine

12050001

12.

Komisija za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

12060001

13.

Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije

12070001

14.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

14010001

15.

Federalna uprava policije

14030001

16.

Federalno ministarstvo pravde

15010001

17.

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Busovača

15030001

18.

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar

15040001

19.

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje

15050001

20.

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo

15060001

21.

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla

15070001

22.

Kazneno-popravni zavod zatvorenog tipa Zenica

15080001

23.

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać

15090001

24.

Federalno ministarstvo finansija

16010001

25.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

16030001

26.

Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine

16040001

27.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

17010001

28.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

18010001

29.

Federalno ministarstvo zdravstva

20010001

30.

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

20020001

31.

Federalno ministarstvo trgovine

22010001

32.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

23010001

33.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

24010001

34.

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine

25010001

35.

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

26010001

36.

Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine

26020001

37.

Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine

28010001

38.

Federalno pravobranilaštvo

29010001

39.

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

32010001

40.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

33010001

41.

Federalni zavod za statistiku

34010001

42.

Federalni hidrometeorološki zavod

35010001

43.

Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine

36010001

44.

Federalni zavod za programiranje razvoja

37010001

45.

Federalna direkcija robnih rezervi

38010001

46.

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

44010001

47.

Federalna uprava civilne zaštite

46010001

48.

Federalni štab civilne zaštite

46030001

49.

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine

47010001

50.

Javna ustanova Federalna novinska agencija - FENA

49010001

51.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

50010001

52.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

51010001

53.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje

51020001

54.

Federalno ministarstvo kulture i sporta

52010001

55.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

53010001

56.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

54010001

57.

Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

55010001

58.

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

56010001

59.

Odbor državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine

56020001

60.

Federalni zavod za geologiju

57010001

61.

Federalni zavod za agropedologiju

58010001

62.

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo

59010001

63.

Federalni agromediteranski zavod Mostar

60010001

64.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

61010001

65.

Federalna uprava za inspekcijske poslove

62010001

66.

Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine

63010001

67.

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

64010001

 


8. Iza tačke 12.3. dodaje se nova tačka 12.3.1. koja glasi:

"12.3.1. Organizacioni kodovi federalnih budžetskih korisnika iz tačke 12.3. ovog Pravilnika objavljeni su u Registru budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/21)."

9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 05-02-2-4155/20-3
Aprila 2021. godine
Sarajevo

 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

javni prihodi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike