Pravilnik o kriterijima dodjele budžetskih sredstava mladima za razvoj poduzetničke inicijative

Legislativa

Pravilnik o kriterijima dodjele budžetskih sredstava mladima za razvoj poduzetničke inicijative

03.06.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/21 (3.6.2021.) 

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06), člana 90. Statuta Općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/10, 18/16), na Prijedlog Službe za privredu i turizam, Općinski načelnik donosi

 

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA, NAČINU I POSTUPKU DODJELE BUDŽETSKIH SREDSTAVA MLADIMA ZA POTICAJ RAZVOJU PODUZETNIČKE INICIJATIVE I ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA


 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

 

Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijative i zapošljavanja na području općine Ilidža utvrđuju se uslovi, kriteriji, korisnici, postupak dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijative registracijom samostalnih djelatnosti i privrednih društava, izvor sredstava, namjena korištenja sredstava, kao i druga pitanja u vezi sa dodjelom ovih sredstava na području općine Ilidža.
 

Član 2.
(Svrha Pravilnika)

 

(1) Svrha donošenja ovog Pravilnika je podrška mladima za razvoj poduzetničke inicijative koja će omogućiti: stvaranje novih radnih mjesta kroz samozapošljavanje mladih sa evidencije nezaposlenih kao i povećanje broja samostalnih djelatnosti i privrednih društava na području općine Ilidža.

(2) Podrška mladima za razvoj poduzetničke inicijative na području općine Ilidža u skladu je sa Zakonom o poticaju razvoju male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15) i Strategije prema mladima na području općine Ilidža sa akcionim planom od 2020 - 2024. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/20).

 

Član 3.
(Korisnici sredstava)

 

Sredstva se dodjeljuju mladim osobama do 35 godina koji imaju prebivalište na području općine Ilidža.
 

Član 4.
(Uslovi)

 

Sredstva za najbolju poslovnu ideju se dodjeljuju mladima pod sljedećim uslovima:

a) Da osoba nije starija od 35 godina u momentu raspisivanja Javnog poziva;

b) Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Ilidža;

c) Da ima prebivalište na području općine Ilidža prije objave Javnog poziva;

d) Da će poslovnu ideju registrovati i da će razvijati vlastiti biznis na području općine Ilidža.

 

Član 5.
(Namjena korištenja sredstava)

 

Finansijska sredstva za najbolji poslovni plan se odobravaju za sufinansiranje troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostora, obrtnih sredstava i ostalih troškova, prema navedenom u poslovnom planu.
 

Član 6.
(Kriteriji)

 

(1) Kriteriji za izbor najboljih poslovnih planova i dodjelu budžetskih sredstava iz člana 1. ovog Pravilnika su:
 

Vrsta djelatnosti

Bodovi

Proizvodnja

40

Intelektualne usluge

30

Usluge

20

Ostalo

10

 

 

Broj zaposlenih

Bodovi

Više od 10

40

7-9

30

4-6

20

1-3

10

 

 

Ocjena poslovne ideje

Bodovi

Odlična

30

Dobra

20

Uvjetno dobra

10

Ne zadovoljava

0

 

 

Ocjena poslovnog plana

Bodovi

Odličan

30

Dobar                                                                                 

20

Uvjetno dobar

10

Ne zadovoljava

0

 

 

Vrsta investicije

Bodovi

Vlastita

15

Kredit

10

 

 

Vrijednost investicije

Bodovi

>15.000

15

10.000 -15.000

10

<10.000

5

 

 

Inovativnost

Bodovi

Djelatnost ne postoji

30

Djelatnost slabo zastupljena

20

Djelatnost postoji

10(2) Predmet poslovanja poslovnog plana ne može biti djelatnost kockanja i klađenja.

(3) Vrijednost budžetskih sredstava po poslovnom planu će biti definisana u Javnom pozivu.

Član 7.
(Objavljivanje javnog poziva)

(1) Sredstva se dodjeljuju na osnovu Javnog poziva koji objavljuje Općinski načelnik na prijedlog Službe za privredu i turizam.

(2) Javni poziv za raspodjelu sredstava iz člana 1. Pravilnika objavljuje se na web stranici Općine Ilidža, oglasnoj tabli Općine, mjesnih zajednica Općine Ilidža i JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža.

(3) U dnevnim novinama će se objaviti obavještenje o raspisivanju Javnog poziva.

(4) Javni poziv za raspodjelu sredstava ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Član 8.
(Prijava na javni poziv)

Prijava na javni poziv za najbolji poslovni plan treba da sadrži:

a) Poslovni plan na propisanom obrascu koji će biti sastavni dio Javnog poziva;

b) Kopija lične karte (kopija ovjerena kod nadležne općinske službe);

c) Potvrda o mjestu prebivališta - CIPS prijava, ne starija od 30 dana (kopija ovjerena kod nadležne općinske službe);

d) Potvrdu JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo - Biro Ilidža da se aplikant nalazi na evidenciji nezaposlenih - ne starija od 30 dana;

e) Izjavu ovjerenu kod nadležne općinske službe, da u prethodne tri godine nije imao registrovanu djelatnost ili privredno društvo na području općine Ilidža, da će dodijeljena sredstva iskoristiti za sufinansiranje troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, obrtnih sredstva, zakupa poslovnih prostora i drugih troškova prema navedenom u poslovnom planu ; registrovati i održavati vlastiti biznis (isti neće u periodu od najmanje 12 mjeseci odjaviti); da će se nakon registrovanja vlastitog biznisa odjaviti sa evidencije nezaposlenih i da se u periodu od najmanje 12 mjeseci neće prijaviti na evidenciju nezaposlenih, te da ranije nije koristio nepovratna sredstva Budžeta Općine Ilidža namijenjena poticaju privredi i zapošljavanju mladih.

Član 9.
(Komisija za odabir korisnika novčanih sredstava)

(1) Odabir korisnika za dodjelu sredstava vrši Komisija koju imenuje Općinski načelnik.

(2) Komisija ima predsjednika i četiri člana.

(3) Administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će Služba za privredu i turizam.

Član 10.
(Odluka o dodjeli sredstava)

(1) Komisija razmatra pristigle prijave, sačinjava listu najbolje ocijenjenih poslovnih planova i listu registriranih privrednih subjekata, te utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli sredstava na osnovu kriterija iz člana 5. ovog Pravilnika.

(2) Komisija je dužna da utvrdi prijedlog Odluke iz stava (1) ovog člana sa obrazloženjem i dostavi Općinskom načelniku u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva.

(3) Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik, ista se objavljuje na zvaničnoj web stranici Općine Ilidža.

Član 11.
(Zaključivanje ugovora)

(1) Nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Općinski načelnik zaključuje ugovore sa dobitnicima sredstava, koji sadrži prava, obaveze i odgovornosti, način praćenja realizacije odobrenog poslovnog plana, te obavezu finansijskog izvještavanja o utrošku sredstava kao i odredbe o uslovima i načinu raskida ovog ugovora.

(2) Dio sredstava u iznosu od 20% će biti doznačen nakon potpisivanja ugovora, a ostatak u iznosu od 80% nakon registracije djelatnosti prema namjeni u odobrenom poslovnom planu i predmetu djelatnosti navedenom u prijavi u skladu sa članom 4. Pravilnika.

(3) Registraciju djelatnosti dobitnik sredstava dužan je izvršiti u roku od 60 dana od dana uplate prvog dijela sredstava u iznosu od 20%.

Član 12.
(Izvještaji)

Podnosioci prijave kojima su dodijeljena budžetska sredstva obavezni su Službi za privredu i turizam dostaviti opisni i finansijski izvještaj o realizaciji projekta sa kopijama svih računa i drugih dokaza koji su navedeni u poslovnom planu, nakon realizacije poslovnog plana, odnosno najkasnije do kraja kalendarske godine.

Član 13.
(Praćenje zaključenih ugovora)

1) Realizaciju ugovorenih obaveza prati Služba za privredu i turizam na način da provjerava dokumentaciju koju je korisnik dužan dostavljati, a kojom dokazuje namjensko trošenje sredstava.

2) Ukoliko se utvrdi da dobitnik sredstava nije namjenski utrošio sredstva ista je obavezan vratiti u Budžet Općine Ilidža.

Član 14.
(Informacije o utrošku sredstava i realizaciji poslovnih planova)

Služba za privredu i turizam dužna je Općinskom načelniku i Općinskom vijeću dostaviti Informaciju o utrošku sredstava i realizaciji poslovnih ideja na osnovu objavljenog javnog poziva po ovom Pravilniku.

Član 15.
(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave na web stranici Općine Ilidža a bit će objavljen i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kriterijima, načinu i postupku dodjele budžetskih sredstava za poticaj razvoju poduzetničke inicijative i zapošljavanju na području općine Ilidža broj 16-02-1564/19 od 08.04.2019. godine.

Broj 02-02-2321/21
12. maja 2021. godine

 


Općinski načelnik
Nermin Muzur, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

poduzetničke inicijative

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.