Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

Legislativa

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca

30.04.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 34/21 (30.4.2021.)

 

Na osnovu člana 33. stav (5) Zakona o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), federalni ministar rada i socijalne politike donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA


 

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE
 

Član 1.
(Sadržaj Pravilnika)
 

Ovim pravilnikom se propisuju uvjeti koje mora ispunjavati stručno osoblje za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, način obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca u zavisnosti od rizika, djelatnosti i broja radnika, kao i druga pitanja od značaja za način obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca.
 

Član 2.
(Definicije pojmova)
 

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju značenje određeno Zakonom o zaštiti na radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 79/20), (u daljem tekstu: Zakon).
 

Član 3.
(Rodna neutralnost izraza)
 

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 

POGLAVLJE II. NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOD POSLODAVCA

 

Član 4.
(Organizovanje poslova zaštite na radu)
 

Poslodavac je dužan organizovati poslove zaštite na radu vodeći računa o tehničko-tehnološkom procesu rada, broju radnika, broju lokacija odvojenih radnih jedinica, opasnostima i rizicima po zdravlje radnika.
 

Član 5.
(Način obavljanja poslova iz oblasti zaštite na radu)
 

(1) Poslove zaštite na radu poslodavac može da obavlja sam u djelatnostima trgovine, ugostiteljstva i turizma, finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne zaštite i u stambeno-komunalnim djelatnostima, kao i u drugim djelatnostima, ako ima do 30 radnika, te ukoliko je internim aktom o zaštiti na radu, a na osnovu akta o procjeni rizika, utvrđeno da kod poslodavca ne postoje poslovi sa povećanim rizikom.

(2) U djelatnostima iz stava (1) ovog člana poslodavac može da obavlja poslove zaštite na radu sam ako ima više od 30 radnika, te ukoliko ima zaposlenog najmanje jednog radnika koji ima najmanje srednju stručnu spremu - IV stepen tehničkog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite na radu ili najmanje jednog radnika koji ima visoku stručnu spremu - VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koje se vrednuje sa najmanje 180, odnosno 240 ECTS bodova) iz grupacije tehničkih ili drugih nauka koje odgovaraju djelatnosti poslodavca, sa najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci.

(3) Poslodavac iz stava (2) ovog člana koji sam obavlja poslove iz oblasti zaštite na radu, dužan je da na svakih sljedećih 500 radnika ima zaposlenog još najmanje jednog radnika koji ispunjava uvjete iz stava (2) ovog člana.
 

Član 6.
(Angažovanje ovlaštene organizacije za zaštitu na radu)
 

(1) Ako se u nedostatku stručnog osoblja iz člana 5. ovog pravilnika poslovi iz oblasti zaštite na radu ne mogu organizovati kod poslodavca, poslodavac iz člana 5. ovog pravilnika će angažovati ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu.

(2) Ako poslodavac iz stava (1) ovog člana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu, dužan je da osigura uvid u podatke vezane za rizike po sigurnost i zdravlje na radu, kao i mjere i aktivnosti za sprječavanje tih rizika na nivou radnog mjesta.

(3) Ovlaštena organizacija iz st. (1) i (2) ovog člana dužna je za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca imenovati jednog ili više radnika koji ispunjavaju uvjete iz člana 5. stav (2) ovog pravilnika.

(4) Nakon obavljanja pojedinačnih aktivnosti u okviru organizovanja i provođenja poslova iz oblasti zaštite na radu kod poslodavca, radnik ovlaštene organizacije iz stava (3) ovog člana dužan je u pisanom obliku obavijestiti poslodavca o utvrđenom stanju primjene pravila zaštite na radu, te potrebnim mjerama za unaprjeđenje stanja.
 

Član 7.
(Odgovornost poslodavca za osiguranje preventivnih mjera)
 

U slučaju kada poslodavac u skladu sa članom 6. ovog pravilnika, angažuje ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu, to ga neće osloboditi odgovornosti da prilikom organizovanja rada i radnog procesa osigura preventivne mjere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih, kao i potrebna materijalna sredstva za njihovu primjenu, u skladu sa Zakonom.
 

Član 8.
(Obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom)
 

(1) Poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom određuje jednog ili više radnika koji će obavljati poslove vezane za sprječavanje rizika na radu i zaštitu zdravlja radnika.

(2) Radnik za zaštitu na radu iz stava (1) ovog člana dužan je ispunjavati uvjete propisane posebnim pravilnikom kojim se uređuju uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, program, sadržaj, način i troškovi polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova radnika za zaštitu na radu, kao i uvjeti pod kojim određena lica mogu biti oslobođena obaveze polaganja stručnog ispita.

(3) Broj radnika za zaštitu na radu kod poslodavaca iz stava (1) ovog člana zavisi od broja radnika, broja lokacija odvojenih radnih jedinica, opasnosti i rizika po zdravlje radnika koji su procjenom rizika utvrđeni na određenoj lokaciji, odnosno odvojenoj radnoj jedinici, s tim da je poslodavac dužan na toj lokaciji, odnosno odvojenoj radnoj jedinici odrediti najmanje jednog radnika za zaštitu na radu na svakih 300 radnika.

(4) Poslodavac iz stava (1) ovog člana može za obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu organizovati stručnu službu.
 

Član 9.
(Angažovanje ovlaštene organizacije za zaštitu na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom)
 

Poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom može angažovati ovlaštenu organizaciju za zaštitu na radu samo za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu za koje se izdaje posebno ovlaštenje u skladu sa Zakonom.
 

POGLAVLJE III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 10.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 03-02/3-2900/20
22. aprila 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Vesko Drljača, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

zaštita na radu

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.