(aukcija) Nabavka i isporuka betona i pijeska za općinu Busovača

Datum objave: 20.04.2021. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1176-7-1-8-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUSOVAČA
IDB/JIB 4236210610004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Naser Hadžibegović
Adresa 16.august/kolovoz bb
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 732-561
Faks (030) 733-038
Elektronska pošta opcina.busovaca1@tel.net.ba
Internet adresa www.opcina-busovaca.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Busovača

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka betona i pijeska za općinu Busovača

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka betona i pijeska za općinu Busovača

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113000-5 Materijali za izgradnju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49999,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Busovača, mikrolokacije će odrediti Ugovorni organ sa predsjednicima MZ

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

4.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.05.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Busovača, Ul. 16. august/kolovoz, 72260 Busovača, sala Općinskog
vijeća Busovača (I sprat)
Datum i vrijeme 04.05.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje TD od strane ponuđača moguće je isključivo preko Portala E-nabavke. Uvid i preuzimanje TD, zahtjev za
pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje, moguće je isključivo preko Portala E-nabavke. Uslov za učešće u postupku javne
nabavke je da ponuđač preuzme TD sa Portala E-nabavke (www.ejn.ba). TD se može preuzeti najkasnije do 04.05.2021.
godine do 09.30 h. Za ovaj postupak javne nabavke predviđena je E-aukcija. Ugovorni organ će odrediti početak i vrijeme
trajanja E-aukcije u sistemu E-nabavke prihvatljivih ponuda. Svi ponuđači koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom
zakazivanja E-aukcije biće obaviješteni istovremeno putem sistema E-nabavke o sljedećem: a) datumu i vremenu početka E-
aukcije, b) prethodno određenom trajanju E-aukcije, c) broju postupka javne nabavke, d) poziciji na rang listi u početnoj
ocjeni ponuda, e) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni faktor domaćeg.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1176-7-1-8-3-1/21
PODIJELI: