(aukcija) Nabavka usluga popravke RTG aparata proizvođača GE HealthCare, model Proteus XR

Datum objave: 02.04.2021. 10:02 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-7-2-103-3-50/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Radić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge popravke RTG aparata proizvođača „GE HealthCare“, model „Proteus XR“

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga popravke RTG aparata proizvođača „GE
HealthCare“, model „Proteus XR“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50400000-9 Usluge popravaka i održavanja medicinske i precizne opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

na adresi Ugovornog organa, ul. Pop LJubina bb, Doboj, Služba za radiologiju

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isteka garantnog perioda za predmetnu uslugu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ neće prihvatiti ponude sa zahtjevom za avansnim plaćanjem predmeta nabavke.
Rok plaćanja predmetne usluge ne može biti kraći od 30 dana, računajući od datuma puštanja aparata u rad i
fakturisanja. Rok plaćanja u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/18) ne može biti duži od 60 dana.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da
obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao original ili ovjerena kopija
originala od strane nadležne institucije, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri)
mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Pismena Izjava ponuđača o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže pružalac
usluga za izvršenje konkretnih usluga i obezbjeđenje kvaliteta (original izjava ponuđača).
b) Izjava ponuđača data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će prilikom izvršenja usluge koja
je predmet javne nabavke ugraditi originalne rezervne dijelove (original izjava ponuđača).
v) Potvrda izdata od strane proizvođača medicinske opreme da je ponuđač ovlašteni serviser medicinske
opreme koja je predmet javne nabavke. Dokaz se dostavlja kao original ili ovjerena kopija originala od strane
nadležne institucije. Dokument mora biti preveden i na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini od
strane ovlaštenog sudskog tumača.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.4.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ul. Pop LJubina bb - U prostorijama Uprave JZU Bolnica "Sveti apostol
Luka" Doboj
Datum i vrijeme 12.4.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo preko Portala javnih nabavki BiH

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-7-2-103-3-50/21
PODIJELI: