(četvrta izmjena plana javnih nabavki za 2021. godinu) Nabavka namještaja za unutrašnje opremanje dijela starog objekta Osnovne škole Desanka Maksimović, usluga pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova sa stručnim mišljenjem za projekat vodovoda i izvođenje dodatnih radova na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole Desanka Maksimović u Oštroj Luci

Datum objave: 15.04.2021. 12:40 / Izvor: Akta.ba, 30.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA OŠTRA LUKA

NAČELNIK

 

Broj: 02-020-68/21

Datum: 30.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16 i 36/19), člana 3. Pravilnika o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova u Opštini Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 7/18), u vezi člana 17. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), a u skladu sa sredstvima planiranim u Budžetu opštine Oštra Luka za 2021. godinu, Načelnik opštine, donosi:

 

O D L U K U

o četvrtoj izmjeni Odluke o Planu javnih nabavki Opštine Oštra Luka za 2021. godinu

 

I.

(1)        Ovom Odlukom mijenja se važeći Plan javnih nabavki Opštine Oštra Luka za 2021. godinu i isti je sastavni dio ove Odluke (u daljem tekstu: „Izmjenjeni plan nabavki").

(2)        Izmjenjenim planom nabavki utvrđuje se obaveza opštinskih službi, i drugih opštinskih organa Opštine Oštra Luka u provođenju postupaka javnih nabavki propisanih Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), a u okvirima Izmjenjenog plana.

 

II.       

Izmjenjeni plan nabavki je sačinjen u skladu sa Odlukom o usvajanju budžeta opštine Oštra Luka za 2021. godinu, broj: 01-022-90/20 od 30.12.2020. godine („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 16/20) i njim se utvrđuje sastav i obim nabavki roba, usluga i radova.

 

III.     

Izmjenjeni plan nabavki sadrži slijedeće podatke: predmet nabavke (vrsta roba, usluga i radova), šifru iz JRJN, procjenjenu vrijednost predmeta javne nabavke, vrstu postupka javne nabavke, okvirni datum početka postupka i okvirni datum zaključenja ugovora (dinamika provođenja postupaka javnih nabavki), izvor finansiranja i eventualne napomene.

 

IV.      

Izmjenjenim planom nabavki vrši se izmjena Plana javnih nabavki iz Odluke o trećoj izmjeni Odluke o Planu javnih nabavki Opštine Oštra Luka za 2021. godinu, broj: 02-020-50/21 od 12.03.2021. godine, na slijedeći način:

-           dodaje se redni broj 41 (Nabavka namještaja za unutrašnje opremanje dijela starog objekta Osnovne škole " Desanka Maksimović") sa podacima iz tačke III. ove Odluke,

-           dodaje se redni broj 42 (Usluge pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova sa stručnim mišljenjem za projekat vodovoda) sa podacima iz tačke III. ove Odluke,

-           dodaje se redni broj 43 (Dodatni radovi na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović" u Oštroj Luci) sa podacima iz tačke III. ove Odluke.

 

V.        

Osim roba, usluga i radova iz Izmjenjenog plana nabavki iz tačke I. ove Odluke, javne nabavke će se provoditi i u drugim slučajevima putem direktnog sporazuma, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i važećim Pravilnikom o direktnom sporazumu Opštine Oštra Luka.

 

VI.      

(1)        Ovom Odlukom zamjenjuje se Odluka o trećoj izmjeni Odluke o Planu javnih nabavki Opštine Oštra Luka za 2021. godinu, broj: 02-020-50/21 od 12.03.2021. godine.

(2)        Ovaj Izmjenjeni plan nabavki može biti mijenjan aktima Načelnika opštine.

 

VII.     

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka" i na Internet stranici Opštine Oštra Luka: www.opstinaostraluka. org.

 

Obrazloženje

Ova izmjena važećeg plana javnih nabavki podrazumijeva izmjene iz tačke IV. ove Odluke, odnosno, dodana su tri nova postupka javne nabavke, i to:

-           broj 41 (Nabavka namještaja za unutrašnje opremanje dijela starog objekta Osnovne škole "Desanka Maksimović") sa podacima iz tačke III. ove Odluke,

-           broj 42 (Usluge pribavljanja urbanističko-tehničkih uslova sa stručnim mišljenjem za projekat vodovoda) sa podacima iz tačke III. ove Odluke,

-           broj 43 (Dodatni radovi na sanaciji dijela starog objekta Osnovne škole „Desanka Maksimović" u Oštroj Luci) sa podacima iz tačke III. ove Odluke.

 

Načelnik opštine

Dragan Mastikosa

 

PLAN JAVNIH NABAVKI OPŠTINE OŠTRA LUKA ZA 2021. GODINU - Četvrta izmjena PRILOG

Р.б.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА ЈРЈН

ПРОЦИЈ

Е

ЊЕНА ВРИЈЕД НОСТ (са ПДВ)

ВРСТА ПОСТУПК

А

ОКВИР

НИ ДАТУМ ПОКРЕ ТАЊА ПОСТУ ПКА

ОКВИР

НИ ДАТУМ ЗАКЉУ ЧЕЊА УГОВО РА

ИЗВОР ФИНАНС ИРАЊА (позиција у буџету општине)

НАПОМЕН Е

I

ОСНОВНИ ПЛАН

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБЕ

 

1

Набавка тонера и потрошног канцеларијског материјала

30197630-1 30199230-1 30197210-1 30125110-5

5.000,00

Директни споразум

фебруар

март

конто: 412300

 

 

 

2

Набавка

електроинсталатерског материјала

44300000-3 44322400-7

305,00

Директни споразум

јануар

јануар

конто: 412900

 

3

Набавка рачунарске опреме

30216110-0 30213000-5

5.000,00

Директни споразум

август

септемба Р

конто: 511300

 

4

Набавка гума за службене аутомобиле

34350000-5

1.000,00

Директни споразум

///

///

конто: 516100

 

5

Набавка клима уређаја

39717200-3

1.500,00

Директни споразум

јун

јун

конто: 511300

 

6

Набавка огревног дрвета

03413000-8

2.500,00

Директни споразум

///

///

конто: 412200

по потреби

7

Набавка пелета за огрев

09111400-4

3.000,00

Директни споразум

///

///

конто: 412200

по потреби

8

Набавка погонског горива за

2021/2022. годину

09000000-3

17.000,00

Конкурентск и захтјев

фебруар

фебруар

конто: 412600

 

9

Набавка материјала за одржавање зграде општине

39224000-8 31510000-4

900,00

Директни споразум

///

///

конто: 412500

по потреби

 

УСЛУГЕ

 

10

Услуге хостинга и домена за WEB страницу

72415000-2 72417000-6

580,00

Директни споразум

јун

јул

конто: 412700

 

11

Услуга израде табли са кућним бројевима

34992300-0

350,00

Директни споразум

јануар

фебруар

конто: 412900

 

12

Набавка услуга интернета (уговор у трајању од двије године)

72400000-4

2.900,00

Директни споразум

фебруар

фебруар

конто: 412200

 

13

Набавка услуга одржавања, функционалне подршке и оперативне помоћи за књиговодствене програме

72267000-4

8.424,00

Преговарачк и поступак без објаве обавјештења

фебруар

фебруар

конто: 412700

Уговор ће бити

потписан у трајању од три године

14

Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова санације дијела старог објекта Основне школе „Десанка Максимовић" у Оштрој Луци

71247000-1

1.550,00

Директни споразум

јануар

јануар

конто: 412700

 

15

Нотарске услуге

79130000-4

500,00

Директни споразум

///

///

конто: 412700

по потреби

16

Услуге ванредне поправке службеног возила

50100000-6

1.000,00

Директни споразум

///

///

конто: 412500

по потреби

17

Услуге техничког пријема објеката

71300000-1

1.000,00

Директни споразум

///

///

конто: 412700

по потреби

18

Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова за редовно одржавање и заштиту, локалних и некатегорисаних путева у 2021. години

71247000-1

4.700,00

Директни споразум

по

склапањ

у

уговора

о

радовим а

///

конто: 412700

 

19

Ресторанске услуге

55300000-3

4.000,00

Неприоритет не услуге

јануар

///

конто: 412900

 

20

Услуге оглашавања у новинама (конкурси и сл.)

92400000-5

1.100,00

Директни споразум

///

///

конто: 412700

по потреби

21

Набавка услуга осигурања за 2021/2022. годину - осигурање возила и осигурање запослених

66516100-1 66512100-3

1.400,00

Директни споразум

фебруар

фебруар

конто: 412700

 

22

Набавка услуга одржавања и поправљања возила

50100000-6

3.500,00

Директни споразум

///

///

конто: 412500

по потреби

23

Набавка услуга техничког прегледа путничких возила

71631200-2

165,00

Директни споразум

март

март

конто: 412900

 

24

Набавка услуга изнајмљивања хигијенских WC кабина

98390000-3

400,00

Директни споразум

јул

јул

конто: 412900

 

25

Услуге штампања рекламног и осталог материјала за потребе одржавања Илинданских дана

79822500-7 22000000-0

1.050,00

Директни споразум

јул

јул

конто: 412900

 

26

Набавка услуга припреме џингла и емитовања истог за потребе одржавања 249. Грмечке кориде

79341000-6

300,00

Директни споразум

јул

јул

конто: 412900

 

27

Набавка услуга хотелског смјештаја

55110000-4

950,00

Директни споразум

///

///

конто: 412900

 

28

Услуге дератизације

90923000-3

2.000,00

Директни споразум

септемба Р

октобар

конто: 412200

 

 

 

29

Услуге штампања (календари, роковници и остали промотивни материјал за новогодишње празнике)

79822500-7 22000000-0

700,00

Директни споразум

новемба р

децемба р

конто: 412700

 

30

Услуге чишћења одводних и дренажних канала за одводњу оборинских вода

90522400-6

6.400,00

Директни споразум

март

април

конто: 412800

 

 

РАДОВИ

 

31

Редовно одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева

45233142-6

67.000,00

Конкурентск и захтјев

фебруар

март

конто: 412500

 

32

Радови на постављању пода у спортској дворани у Оштрој Луци

45212225-9

111.400,00

Отворени поступак

фебруар

март

конто: 511100

 

33

Проширење, одржавање и реконструкција уличне расвјете (замјена расвјетних тијела LED свјетиљкама)

45316000-5

15.000,00

Конкурентск и захтјев

мај

јун

конто: 511200

 

II

ПРВА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

 

 

 

 

 

 

 

РОБЕ

 

34

Куповина ролетни

39515440-1

200,00

Директни споразум

јануар

јануар

конто: 412500

 

35

Куповина итисона за канцеларију БиЗ

39530000-6

220,00

Директни споразум

јануар

јануар

конто: 511300

 

 

УСЛУГЕ

 

36

Поправка апарата за фотокопирање

50313100-3

340,00

Директни споразум

јануар

јануар

конто: 412500

 

III

ДРУГА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

 

 

 

 

 

 

 

УСЛУГЕ

 

37

Услуге ревизије пројектне документације за изградњу система водоснабдијевања општине Оштра Лука

71310000-4

6.903,00

Директни споразум

фебруар

фабруар

конто: 412700

 

IV

ТРЕЋА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

 

 

 

 

 

 

 

РОБЕ

 

38

Набавка униформе за потребе комуналног полицајца

35811200-4

1.200,00

Директни споразум

март

април

конто: 516100

 

39

Набавка погонског горива (за период до окончања обновљеног поступка)

09000000-3

1.700,00

Директни споразум

март

март

конто: 412600

 

 

УСЛУГЕ

 

40

Услуге промоције општине Оштра Лука

79342000-3

360,00

Директни споразум

март

март

конто: 412700

 

V

ЧЕТВРТА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА

 

 

 

 

 

 

 

РОБЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

средства

 

41

Набавка намјештаја за унутрашње опремање дијела старог објекта Основне школе "Десанка Максимовић"

39161000-8

3.860,00

Директни споразум

април

април

Пројекта

интегрисан

ог

локалног

развоја

(ИЛДП)

 

 

УСЛУГЕ

 

42

Услуге прибављања урбанистичко-техничких услова са стручним мишљењем за пројекат водовода

71311100-2

4.100,00

Директни споразум

април

април

конто: 412700

 

РАДОВИ

 

43

Додатни радови на санацији дијела старог објекта Основне школе „Десанка Максимовић" у Оштрој Луци

45454000-4

5.973,00

Преговарачк и поступак без објаве обавјештења о набавци

април

април

средства из

Пројекта

интегрисан

ог

локалног

развоја

(ИЛДП)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО РОБЕ

43.385,00

 

 

 

 

 

 

УКУПНО УСЛУГЕ

54.672,00

 

 

 

 

 

 

УКУПНО РАДОВИ

199.373,00

 

 

 

 

 

 

УКУПНО (РОБЕ, УСЛУГЕ И РАДОВИ)

297.430,00

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: