Dodjela u zakup poslovnih prostorija u ulicama Čobanija 4, Koševo 30 i Maršala Tita 54 u Sarajevu

Izvor: eKapija.ba, 08.05.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton Sarajevo Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Na osnovu čl. 7. stav 1. i 2. i čl. 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo - prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVO

(POSEBAN OGLAS)

Ulica

Površina m2

Zona

Najniži iznos zakupnine KM/m2

Namjena

Čobanija 4

36

II

12,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

Koševo 30

56

I

20,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

Maršala Tita 54 (dvorište)

48

0

24,50 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odredenim ulicama na području općine Centar Sarajevo

Pravo učestvovanja na oglasu imaju fizička lica (ponudu mogu podnijeti i zajednički dva ili više lica) i osnivači pravnog lica koji dodjelom poslovne prostorije rješavaju pitanje svog zaposlenja i to:

- članovi uže porodice šehida i poginulih boraca;

- ratni vojni invalidi odbrambenog rata;

- demobilisani borci.

Ovim licima se smatraju lica utvrđena Zakonom o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine-prečišćen tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 9/07).

Pravo učešća na ovom oglasu imaju navedena lica koja već nisu korisnici poslovnih prostorija Općine Centar i lica koja u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine mogu ostvariti pravo na nivou Kantona.

Navedena lica imaju pravo učestvovanja na oglasu uz obavezu da, kao osiguranje za ozbiljnost ponude, uplate 1.000,00 KM na račun Općine Centar Sarajevo broj: 3386902296575219 kod UniCredit bank d.d., sa naznakom "za učešće na javnom oglasu za dodjelu u zakup poslovnih prostorija" (vrsta prihoda 721122; oznaka Općine: 077).

Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu sa ponudom u zapečaćenoj koverti sa naznakom "Poseban oglas".

Ponuđaču čija ponuda nije ocijenjena kao najpovoljnija vraća se uplaćeni iznos, a ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate osiguranja će se uračunati u cijenu zakupnine. U slučaju odustajanja od dodjele u zakup poslovnih prostorija, uplata osiguranja se ne vraća.

Poslovne prostorije se dodjeljuju u zakup na određeno vrijeme u trajanju do 5 (pet) godina i mogu se po namjeni koristiti za obavljanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području općine Centar Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 38/07).

Informacije o dozvoljenim djelatnostima koje se mogu obavljati u poslovnim prostorijama u skladu sa navedenom odlukom mogu se dobiti u Službi za upravu za privredu i finansije Općine Centar Sarajevo, prostorije Centra za podršku biznisu (Muhameda Kantardžića 3).

II

Pismene prijave se podnose Komisiji za poslovne prostorije (u daljem tekstu: Komisija) putem Službe za upravu za privredu i finansije, Muhameda Kantardžića 3 (zgrada Svjetlosti) neposredno ili poštom preporučeno.

Prijava sa ponudom podnosi se u zapečaćenoj koverti sa naznakom «Poseban oglas».

Ponuda treba da sadrži:

1. adresu poslovne prostorije;

2. iznos ponuđene zakupnine po m2, s tim da ne može biti manji od najnižeg iznosa utvrđenog oglasom;

3. namjenu (naznačiti kako je navedeno u oglasu);

4. dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 1.000,00 KM, kao osiguranje za ozbiljnost ponude;

5. podatke o identitetu:

- za fizička lica: ime i prezime podnosioca prijave, adresa stanovanja i broj telefona ;

- za pravna lica: izvod iz sudskog registra, naziv firme, odgovorno lice, sjedište i broj telefona;

Za ponuđača (fizičko lice i osnivač pravnog lica) sa prebivalištem na području Općine Centar: prijavnica o prebivalištu

6. pismeni dokaz o ličnom statusu fizičkog lica, odnosno osnivača pravnog lica:

- za članove šehidske porodice - porodice poginulog borca branitelja (rješenje nadležne općinske službe o priznavanju prava na porodičnu invalidninu - za supružnike, djecu i roditelje umrlih ili poginulih pripadnika Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine);

- invalidnost podnosioca ponude -ratnog vojnog invalida (dokaz o utvrđenoj invalidnosti sa stepenom tjelesnog oštećenja od najmanje 20%)

- za demobilisane borce (uvjerenje Ministarstva odbrane o vremenskom angažovanju u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine sa naznačenim posebnim statusom: organizator otpora; veteran)

- vojna priznanja: "Zlatni ljiljan" i "Zlatna policijska značka" i druga vojna priznanja utvrđena Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/05); najviše Općinsko priznanje "Povelja sa zlatnim ljiljanima", "Plaketa sa zlatnim ljiljanima" i "Povelja sa grbom Općine Centar".

- dokaz o zajedničkom domaćinstvu (ovjerena izjava kod nadležne općinske službe);

- dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje Službe za zapošljavanje za članove uže porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem ponude).

Pismeni dokazi iz tač. 5. i 6. dostavljaju se u ovjerenoj kopiji.

NAPOMENA:

Utvrđivanje najpovoljnije ponude vrši se vrednovanjem ponude podnosioca prema kriterijima i mjerilima i to:

1. Visina zakupnine za 1 KM iznad početnog iznosa zakupnine..............................................2 boda

2. Član šehidske porodice -porodice poginulog borca branitelja.........................................100 bodova

3. Invalidnost podnosioca ponude -ratnog vojnog invalida

- tjelesno oštećenje 100%...........................................................................................100 bodova

- tjelesno oštećenje 20-90%, za svaki stepen tjelesnog oštećenja...........................................1 bod

4. Vojna priznanja

- Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka..........................................................................80 bodova

- Ostala vojna priznanja utvrđena Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/05) 50 bodova

- Najviše Općinsko priznanje " Povelja sa zlatnim ljiljanima",

" Plaketa sa zlatnim ljiljanima" i "Povelja sa grbom Općine Centar"................................. 30 bodova

5. Učešće u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine

- za svaku punu godinu učešća.....................................................................................10 bodova

- organizator otpora.....................................................................................................10 bodova

-  veteran.....................................................................................................................8 bodova

6. Članovi uže porodice podnosioca ponude

- za svakog člana........................................................................................................5 bodova

Za svakog nezaposlenog člana broj bodova iz ove tačke uvećava se za 5 bodova.

7. Ponuđač sa prebivalištem na području Općine Centar Sarajevo

u kontinuitetu najmanje 1 (jednu) godinu......................................................................30 bodova

Pod članom uže porodice smatraju se bračni drug, roditelji i djeca koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem ponude.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda sa najvećim brojem bodova.

Vrednovanje zajedničke ponude dva ili više fizičkih lica utvrđuje se na osnovu prosječno ostvarenog broja bodova svih ponuđača.

NAPOMENA: U slučaju da više ponuđača imaju jednak broj bodova, prednost ima ponuda prema sljedećem redoslijedu:

- sa najdužim učešćem u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine;

- sa najvećim iznosom zakupnine;

- sa najvećim brojem nezaposlenih članova porodičnog domaćinstva.

III

Prijave sa ponudom na oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja, a za neposrednu predaju zaključno do 15 časova posljednjeg dana trajanja oglasa.

Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Neblagovremene, nepotpune i ponude čiji ponuđeni iznos zakupnine i namjena nisu u skladu sa tačkom I. Oglasa, Komisija neće uzeti u razmatranje.

Komisija će utvrditi najpovoljniju ponudu (ponuda sa najvećim brojem bodova) najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na oglas.

Dana 26.05.2014. godine sa početkom u 14,00 časova u prostorijama Stručne službe za poslove Općinskog vijeća (ulica Jezero 8) Komisija će vršiti javno objavljivanje najpovoljnijih ponuda.

Nakon objavljivanja i utvrđivanja najpovoljnijih ponuda, po obavljenoj proceduri u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo, Komisija će prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije najpovoljnijem ponuđaču dostaviti Općinskom vijeću.

Općinsko vijeće će donijeti Odluku o dodjeli u zakup poslovne prostorije, koja će se dostaviti svim učesnicima javnog oglasa.

Kontakt telefon 562-367

Napomena :

Istovjetan javni oglas objavljen je na web strani: www.centar.ba., s tim da se učestvovanje na ovom oglasu ne može realizovati putem elektronske pošte. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: