(HR) Nabavka opreme za rekonstrukciju distribucijskog postrojenja TS 35/10(20) kV Trokut

Izvor: Official Journal of the European Union, 05.04.2014.

Hrvatska-Zagreb: Oprema za trafostanice

2014/S 068-117520

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
46830600751
Ulica grada Vukovara 37
Služba(e) za kontakt: Odjel nabave Elektre Čakovec
Na pažnju (osoba za kontakt): Darinka Živčec, mag. oec. za opći dio; Damir Srpak, dipl. ing. el. za teh. dio
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 40371745
E-pošta: darinka.zivcec@hep.hr, damir.srpak@hep.hr
Telefaks: +385 40371822

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+005-0017590

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Glavna djelatnost
Električna energija
I.3)Nabava u ime drugih naručitelja
Naručitelj nabavlja u ime drugih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio naručitelj:
Rekonstrukcija distribucijskog postrojenja TS 35/10(20)kV Trokut.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Lokacija gradilišta, odnosno TS 35/10(20)kV Trokut u Čakovcu.

NUTS kod HR016

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a):
Rekonstrukcija distribucijskog postrojenja TS 35/10(20)kV Trokut.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

31682540

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Podaci o grupama
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količina predmeta nabave je točna, navedena u obrascu troškovnika koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 16 190 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 18 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Ponuditelj će, ukoliko će njegova ponuda biti odabrana kao najpovoljnija za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, a za slučaj povrede ugovornih obveza, prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od potpisa ugovora dati Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u formi garancije banke, a na iznos od 10 % vrijednosti ugovorene cijene.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Za ovaj ugovor o javnoj nabavi nije predviđeno plaćanje predujma. Račune će Naručitelj platiti u roku od 60 dana uplatom na žiro-račun odabranog ponuditelja odnosno podizvoditelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podizvoditelj ima pravo obračunati ugovornu zateznu kamatu u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61-og dana.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti:
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Nekažnjavanje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.),zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu, radi provjere gore navedenih okolnosti, Naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
a) dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ili
b) jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije pod a) ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u ovoj točki.
Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.
Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje potvrda pod a) ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b).
Lažni podaci
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata navedenih u točkama 3. i 4. ove dokumentacije za nadmetanje. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje su ponuditelji dostavili sukladno točkama 3. i 4. ove dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:
1. od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
2. obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.
Ostali razlozi isključenja
Stečaj, likvidacija, upravljanje od strane osobe postavljene od strane nadležnog suda, nagodba s vjerovnicima, obustava poslovne djelatnosti ili slični postupci prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili prethodni postupak
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
I. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
II. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) ako se ne izdaje izvod pod a) ili isti ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje okolnosti, važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili
c) ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti pod a) i b) ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Težak profesionalni propust
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje 2 godine računajući do početka postupka javne nabave učinili težak profesionalni propust koji Naručitelj može dokazati na bilo koji način. Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom Ugovora o javnoj nabavi koji Naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koji ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje Naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta Ponuditelj mora dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u tu svrhu dostaviti:
a) odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili
b) ako se dokument pod a) ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, Izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.
Ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji
Za potrebe dokazivanja poslovne sposobnosti, ponuditelj je u svojoj ponudi dužan dostaviti:
I.a) Suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, koju izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a kojom mora dokazati da posjeduje suglasnost (odnosno licencu) za izvođenje radova minimalno skupine F; odnosno da ima odgovarajuću izdanu licencu sukladno čl. 135. Zakona o gradnji (NN, 153/13), a prema uvjetima izjednačavanja iz čl. 152. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN, 152/08) ako je registriran u Republici Hrvatskoj ili
I.b) odgovarajući dokument države sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije ili
I.c) Ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije, Izjavu kojom izjavljuje da određeno ovlaštenje ili članstvo nije potrebno u državi sjedišta;
II.a) Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN, 152/08 i NN 61/11), gdje ponuditelj mora dokazati da posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova koje su dio predmeta ovog postupka javne nabave, ako je registriran u Republici Hrvatskoj ili
II.b) Odgovarajući dokument države sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije ili
II.c) Ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije, Izjavu kojom izjavljuje da određeno ovlaštenje ili članstvo nije potrebno u državi sjedišta;
III.a) Uvjerenje/potvrda o članstvu u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike, izdanu od strane Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, sukladno članku 15. stavka 1. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN, 152/08 i 49/11);
III.b) Odgovarajući dokument države sjedišta gospodarskog subjekta, ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije ili
III.c) Ako ponuditelj za izvršenje predmeta nabave u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne mora posjedovati ovlaštenje ili biti član određene organizacije, Izjavu kojom izjavljuje da određeno ovlaštenje ili članstvo nije potrebno u državi sjedišta.
Ukoliko je za dio predmeta nabave potrebno određeno ovlaštenje ili je potrebno biti član određene organizacije, svoju sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave. Ukoliko će dio ugovora o javnoj nabavi, za čije izvršenje je potrebno određeno ovlaštenje ili je potrebno biti član određene organizacije, ponuditelj dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, traženi dokument potrebno je dostaviti za onog podizvoditelja koji je u ponudi naveden da će izvršavati taj dio predmeta nabave.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Izjavu o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u području koje je obuhvaćeno predmetom nabave
Ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni promet u posljednje dostupne 3 financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, jednak ili veći od 16 190 000 HRK. Izjava o ukupnom prometu mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja tijela. U slučaju ponude zajednice ponuditelja visina ukupnog prometa može se dokazivati kumulativno, zbrajanjem prometa pojedinih članova zajednice ponuditelja, do potrebne minimalne visine prometa određene ovom točkom. Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koji je Naručitelj tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji naručitelj smatra prikladnim. Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata u tu svrhu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Popis ugovora o isporuci robe Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane.
a) Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od Naručitelja;
b) Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ovim dokumentom za dokazivanje sposobnosti ponuditelj mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini uredno izvršio ugovore za rekonstrukciju cjelokupne trafostanice naponskog nivoa 35/10(20)kV ili višega, tehničkih karakteristika sličnih predmetu nadmetanja, u iznosu jednakom ili većem od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.
Obrazovne i stručne kvalifikacije ponuditelja i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe ili osoba odgovornih za poslove postavljanja i instalacije robe
I. Ponuditelj mora dostaviti popis tehničkih stručnjaka koji će biti angažirani za pružanje usluga koje su predmet ovog postupka javne nabave prema obrascu „Popis tehničkih stručnjaka” koji je sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje.
a) Najmanje 2 ovlaštenih inženjera elektrotehnike: navedene osobe moraju ispunjavaju uvjete u skladu s člankom 15. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN, 152/08) te u tu svrhu dostaviti Potvrdu o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike;
b) Najmanje 1 ovlaštenim inženjerom geodezije: navedena osoba mora ispunjavati uvjete u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN, 152/08 i NN 61/11) te u tu svrhu dostaviti Potvrdu o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije.
II. Ponuditelj mora dostaviti Certifikat osposobljenosti (mora dokazati da ima na raspolaganju osobe osposobljene) za rad s MTU sustavom INEMATIC 2000, izdan od proizvođača ili ovlaštene tvrtke kojom se dokazuju stručne kvalifikacije pružatelja usluge, kojom ponuditelj dokazuje da je osposobljen za rad sa sustavom INEMATIC 2000, osobito za protokol kojim se povezuju GUC i LUC, a što je potrebno radi dogradnje još jednoga sustava MTU u TS Trokut i njegove integracije u postojeći nadzorni sustav LUC i GUC.
Uzorci, opisi i/ili fotografije proizvoda čija se autentičnost na zahtjev Naručitelja mora potvrditi
Ponuditelj za sljedeće stavke troškovnika:
a) sklopne blokove 38 kV i 24 kV;
b) naponske i strujne mjerne transformatore;
c) terminale polja;
d) otpornik i prigušnicu za uzemljenje neutralne točke;
e) energetski transformator 10(20)/0,4 kV;
f) MTU postrojenje;
g) uređaje za nadzor kvalitete električne energije mora dostaviti sljedeće:
katalog s detaljnim prikazom nuđene robe i opisom tehničkih karakteristika s pripadajućim shemama, mjernim skicama i drugim detaljima, a čija se istinitost na eventualni zahtjev Naručitelja mora dokazati sukladno članku 72. stavku 3. točki 6. Zakona o javnoj nabavi. Ovaj dokaz sposobnosti može biti dostavljen i na engleskom jeziku. Sve navedene dokumente prema gornjim točkama, u ponudi je potrebno priložiti u papirnatom i elektroničkom obliku (na CD-u; CD je sastavni dio ponude).
Potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje
Ponuditelj mora dostaviti potvrdu o tipskom ispitivanju ili Certifikat o ocjenjivanju sukladnosti, te izvještaj temeljem kojih je predmetni dokument izdan, za sljedeće stavke troškovnika:
a) sklopne blokove 38 kV i 24 kV;
b) naponske i strujne mjerne transformatore;
c) terminale polja;
d) energetski transformator 10(20)/0,4 kV;
(Umjesto Potvrde o provedenim tipskim ispitivanjima, odnosno Certifikata o ocjenjivanju sukladnosti i Izvještaja o tipskim ispitivanjima na temelju kojih su izdani traženi dokumenti, ponuditelj može dostaviti Potvrdu o ispunjavanju uvjeta tipizacije HEP-a). Sve navedene dokumente prema gornjim točkama, u ponudi je potrebno priložiti u papirnatom i elektroničkom obliku (na CD-u; CD je sastavni dio ponude).
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio naručitelj:
4004-V-1/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
15.5.2014 - 11:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.6)Rok valjanosti ponude
danima: 120 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.7)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 15.5.2014 - 11:00

Mjesto

Elektra Čakovec, Žrtava fašizma 2.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci:
Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 800 000 HRK u formi garancije banke. Garancija banke mora biti plativa na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetna.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Rok za podnošenje žalbe je 10 dana od dana:
i. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji;
ii. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
iii. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezano za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda i
iv. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, odnosno razloge poništenja.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
3.4.2014

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: