(HR) Nabavka usluga čišćenja u poslovnim prostorima Financijske agencije

Datum objave: 21.09.2016. 10:13 / Izvor: Official Journal of the European Union, 21.09.2016.

Hrvatska-Zagreb: Usluge čišćenja ureda, škola i uredske opreme

2016/S 182-327492

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Financijska agencija
85821130368
Ulica grada Vukovara 70
Služba(e) za kontakt: Služba nabave
Na pažnju (osoba za kontakt): Blaženka Padjen
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16304292
Telefaks: +385 16304063

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.fina.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2016%2fS+002-0020622

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: ostalo financijsko posredovanje
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava usluge čišćenja u poslovnim prostorima Financijske agencije.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 14: Usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja nekretninama
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesta pružanja usluge sadržana su u Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku.

NUTS kod HR011

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava usluge čišćenja u poslovnim prostorima Financijske agencije.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90919000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Detaljan opis i okvirna količina predmeta nabave sadržani su u Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 481 350 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Usluga čišćenja podružnica RC Zagreb s poslovnicama
1)Kratak opis
Usluga čišćenja podružnica RC Zagreb s poslovnicama.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90919000

3)Količina ili opseg
Detaljan opis i okvirna količina predmeta nabave za grupu 1 sadržani su u Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 700 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Usluga čišćenja RC Rijeka s podružnicama i poslovnicama
1)Kratak opis
Usluga čišćenja RC Rijeka s podružnicama i poslovnicama.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90919000

3)Količina ili opseg
Detaljan opis i okvirna količina predmeta nabave za grupu 2 sadržani su u Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 550 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 3 Naziv grupe: Usluga čišćenja RC Osijek s podružnicama i poslovnicama
1)Kratak opis
Usluga čišćenja RC Osijek s podružnicama i poslovnicama.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90919000

3)Količina ili opseg
Detaljan opis i okvirna količina predmeta nabaveza grupu 3 sadržani su u Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 500 000 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 4 Naziv grupe: Usluga čišćenja RC Split s podružnicama i poslovnicama
1)Kratak opis
Usluga čišćenja RC Split s podružnicama i poslovnicama.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90919000

3)Količina ili opseg
Detaljan opis i okvirna količina predmeta nabave za grupu 4 sadržani su u Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 731 350 HRK
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, Upute ponuditeljima, točka 7. i točka 18.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, Upute ponuditeljima, točka 23.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, Upute ponuditeljima, točka 4. i točka 5., podtočka 5.1.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, Upute ponuditeljima, točka 5., podtočka 5.1.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
89/2016/V/U
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
27.10.2016 - 11:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 60 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 27.10.2016 - 11:00

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, Upute ponuditeljima, točka 25.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, Upute ponuditeljima, točka 24.
Hrvatska

VI.5)Datum slanja ove objave:
16.9.2016

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: