(HR) Nabavka usluga izrade projektne-tehničke dokumentacije, prema grupama Grupa 1. – Izrada projektne tehničke dokumentacije za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF–Biološki odsjek

Datum objave: 27.04.2021. 10:02 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.04.2021.

Hrvatska-Zagreb: Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

2021/S 081-209065

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0015997

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Izrada projektne-tehničke dokumentacije, prema grupama Grupa 1. – Izrada projektnetehničke dokumentacije za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF –Biološki odsjek

 

Referentni broj: 009V-PMF/21

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Izrade projektne-tehničke dokumentacije za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF–Biološki odsjek na lokaciji Rooseveltov trg 6, HR-10000 Zagreb.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 869 366.66 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71250000 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Ured Izvršitelja usluga projektiranja i uredi ostalih sudionika u gradnji,Sjedište naručitelja,Lokacije nadležnih institucija tijela državne, regionalne i lokalne uprave i javnopravnih tijela (pre...

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Izrade projektne/tehničke dokumentacije za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF–Biološki odsjek na lokaciji Rooseveltov trg 6, HR-10000 Zagreb, s ciljem obnove u dva koraka. Prvi korak je vraćanjezgrade u radno stanje prije potresa, a drugi je cjelovita obnova s povećanjem konstruktivne otpornosti i općimunapređenjem cijele zgrade

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 2 - Projektant konstrukcijskog projekta sukladno točki 6.7.2 Dokumentacije o nabavi / Ponder: 20 bodova (20 %)

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 3 - Projektant strojarskog projektasukladno točki 6.7.2 Dokumentacije o nabavi / Ponder: 20 bodova (20 %)

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 5 - Projektant Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade sukladno točki 6.7.2 Dokumentacije o nabavi / Ponder: 20 bodova (20 %)

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 6 - Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara sukladno točki 6.7.2 Dokumentacije o nabavi / Ponder: 20 bodova (20 %)

Cijena - Ponder: 20 bodova (20 %)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 869 366.66 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 6

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt:

 

Obnova infrastrukture i opreme;u području obrazovanja oštećene potresom (referentni broj:FSEU.2021.MZO.019 „PMF-Biološki odsjek,Rooseveltov trg 6 - program provedbe mjera cjelovite obnove infrastruk...

 

II.2.14)Dodatni podaci

 

Ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe PMF-a ukupno iznosi 1 869 366,66 HRK bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost predmetne nabave za Grupu 1. iznosi: 1 590 500,00 HRK bez PDV-a.

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1 ove Dokumentacije o nabavi, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ispunjeni eESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: za sve gospodarske subjekte u ponudi. Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije

Besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku. Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda, naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u roku ne kraćem od pet dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenata ili dokaza.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 31/05/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 31/05/2021

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

 

Prostorije naručitelja, PMF, Horvatovac 102A, Zagreb

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

1. prof. dr. sc. Ivančica Ternjej,

2. prof.dr.sc. Sandra Radić Brkanac,

3. Goran Parenta, dipl.ing,

4. Anđelka Budimir,

5. Sandro Pačarić.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

 

Naručitelj je sukladno svojim potrebama, dana 20.4.2021. godine donio III. Izmjene Plana nabave 2021 iz kojih je razvidno da se pod ENB: 009V-PMF/21 dogodila izmjena gdje je predmet nabave „Izrada projektne/tehničke dokumentacije za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF- Biološki odsjek na lokaciji Rooseveltov trg 6, HR-10000 Zagreb promijenjen u predmet nabave koji sada glasi: Izrada projektne/tehničke

Dokumentacije, prema grupama: Grupa 1. - Izrada projektne/tehničke dokumentacije za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6, HR-10000 Zagreb; Grupa 2. - Izrada projektne/tehničke dokumentacije za potrebe objekata na lokacijama Rooseveltov trg 6 i Marulićev trg 20 za potrebe

Projekta KK.01.1.1.09. 0016 Centar za razvoj, primjenu i transfer bioloških istraživanja – BIOCRIPT.

Slijedom navedenoga promijenila se i procijenjena vrijednost nabave koja umjesto 1 590 500,00 HRK bez PDV-a sada iznosi 1 869 366,66 HRK bez PDV-a, odnosno prema grupama kako slijedi:

Grupa 1. iznosi: 1 590 500,00 HRK bez PDV-a,

Grupa 2. iznosi: 278 866,66 HRK bez PDV-a. Iz svega gore navedenog razvidno je da spomenute promjene ni na koji način nisu utjecale na predmet nabave i procijenjenu vrijednost nabave za predmetnu uslugu za potrebe cjelovite obnove zgrade PMF-Biološki odsjek na lokaciji Rooseveltov trg 6, Zagreb. Ukupan rok izvršenja usluge predviđeno 24 mjeseca. Rok za početak izvršenja usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije počinje od dana potpisa ugovora. Rok za izvršenje usluge izrade projektno/tehničke dokumentacije je 6 mjeseci od stupanja na snagu ugovora. Rok za početak izvršenja usluge projektantskog nadzora počinje od dana potpisa ugovora o izvršenju radova. Rok za izvršenje usluge projektantskog nadzora predviđeno do: 18 mjeseci od stupanja na snagu ugovora o izvršenju radova, odnosno do konačnog završetka izvođenja radova.

 

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb.Žalbeni postupak vodi se prema odredbama ZJN 2016 i važećeg Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09).

Žalbeni postupak temelji se na načelima javne nabave i upravnog postupka.

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno

Povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH.Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima

Komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset (10) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

22/04/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: