Javni poziv potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku robe, pružiti usluge i izvršiti radove u okviru projekta koji se odnosi na Proširenje SITE sistema za automatsko testiranje inbound roaminga za potrebe aktivnog testiranja kvaliteta usluga u mreži BH Mobile

Izvor: Večernji List, 10.04.2014.

BH TELECOM d.d. Sarajevo,

Obala Kulina bana 6

 

JAVNI POZIV

potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku robe, pružiti usluge i izvršiti radove u okviru projekta koji se odnosi na "Proširenje SITE sistema za automatsko testiranje inbound roaminga za potrebe aktivnog testiranja kvaliteta usluga u mreži BH Mobile"

Predmet javnog poziva

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere, u vezi sa isporukom robe i pružanjem usluga u okviru projekta koji se odnosi na proširenje SITE sistema za automatsko testiranje inbound roaminga za potrebe aktivnog testiranja kvaliteta usluga u mreži BH Mobile. Postojeći SITE (SIGOS Integrated Test Environment) sistem za automatsko testiranje inbound roaminga je sistem proizvođača Keynote SIGOS.

Predmet javnog poziva odnosi se na potrebne robe, usluge i radove kako bi se omogućilo automatsko aktivno testiranje kvaliteta usluga u BH Mobile mreži, sa ciljem obezbjeđenja svih funkcionalnosti u cjelini, a što minimalno obuhvata robu (hardware, software i licence), instalaciju i integraciju u BH Mobile/BH Line mrežu, testiranje i puštanje u rad, obuku kadrova BH Telecoma, izradu tehničke dokumentacije i podršku u startnom periodu, uz obezbjeđenje garantnog i postgarantnog perioda na obavljene radove.

Cilj predmetnog projekta je omogućiti testiranje kvaliteta različitih mobilnih usluga sa različitih lokacija u BH Mobile mreži proširenjem postojećeg SITE sistema različitim tipovima lokalnih jedinica i interfejsa (proba), te dodatnim funkcionalnostima, aplikacijama i alatima za QoS/QoE testiranje (različite mobilne usluge, snimanje trace-ova Layer 3 poruka, ETSI KPI-evi i dr.) Potencijalni ponuđači kroz ponuđeno rješenje moraju poštovati sve specifičnosti postojeće mreže BH Telecoma, u potpunosti prilagoditi ponudeno rješenje postojećem stanju mreže BH Telecoma, te radove izvršiti isključivo na SITE sistemu, pri tome ne narušavajući postojeće funkcionalnosti i topologiju mreže. Svu ponuđenu opremu, protokole, interfejse koji trebaju biti u skladu sa standardima i ostalo je potrebno instalirati i integrisati u mrežu BH Telecoma na način da se isti prilagode postojećim elementima sistema i protokolima korištenim u mobilnoj i IT mreži BH Telecoma. Nakon implementacije, sve usluge moraju funkcionisati bez degradacije kvaliteta i bez restrikcije na sve postojeće usluge.

Odabrani ponuđač treba osigurati garantni period od tri (3) godine i postgarantni period od dvije (2) godine.

Autorizacija:

Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti oriijinal ovlaštenja (autorizacije) od strane proizvođača opreme Keynote SIGOS za nudenje predmetnih roba i usluga u okviru projekta BH Telecoma u 2014. godini koji se odnosi na "Proširenje SITE sistema za automatsko testiranje inbound roaminga za potrebe aktivnog testiranja kvaliteta usluga u mreži BH Mobile". Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe.

Podnošenje pisma namjere:

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija BH Mobile Branilaca Sarajeva 20/II 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina, sa naznakom:

Prijava na Javni poziv proizvođaču/ distributerima robe i pružanja usluga u okviru projekta koji se odnosi na "Proširenje SITE sistema za automatsko testiranje inbound roaminga za potrebe aktivnog testiranja kvaliteta usluga u mreži BH

Mobile" - Ne otvaraj!

Ostalo:

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: