(MK) Izvođenje radova na sanaciji državne ceste A1, dionica Miladinovci—Kumanovo (lijevi kolnik), koja je dio koridora X

Datum objave: 06.09.2016. 09:31 / Izvor: Official Journal of the European Union, 06.09.2016.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: IPA — Sanacija državne ceste A1, dionica Miladinovci—Kumanovo (lijevi kolnik), koja je dio koridora X

2016/S 171-306957

Poziv na nadmetanje za izvođenje radova

Lokacija — Europa (izvan EU-a)

Lokacija: država korisnica

1.Uputa na objavu:

EuropeAid/136422/IH/WKS/MK.

2.Postupak:

Otvoreni.

3.Naslov programa:

Instrument pretpristupne pomoći (IPA).

4.Financiranje:

Sporazum o financiranju između vlade države korisnice i Europske komisije o izmjeni sporazuma o financiranju između vlade države korisnice i Europske komisije koji se odnosi na višegodišnji operativni program „Regionalni razvoj” za dobivanje pomoći EU-a putem Instrumenta pretpristupne pomoći za komponentu „Regionalni razvoj”, koji je stupio na snagu 10.1.2011.

5.Javni naručitelj:

Ministarstvo financija, Središnji odjel za financiranje i ugovaranje (Central Financing and Contracting Department — CFCD), Skopje, BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA.


Specifikacije ugovora

6.Opis ugovora:

Opseg je ovog projekta sanacija dionice autoceste Miladinovci–Kumanovo (lijevi kolnik) koja je dio koridora X. Stvarna duljina lijevog kolnika na kojemu se provode radovi sanacije u okviru ove operacije je 22,5 km.
Ugovor o radovima bit će u skladu s uvjetima ugovora FIDIC („Crvena knjiga” — prvo izdanje iz 1999., uvjeti ugovora). Ugovor o radovima obuhvaćat će aktivnosti povezane sa sljedećim: sanacija postojećeg kolnika, čišćenje postojećih propusta i zaustavnih traka, provedba određenih aktivnosti popravka na mostovima, propustima i drugim sličnim konstrukcijama, zamjena prometnih znakova i oznaka na cesti.

7.Broj i nazivi grupa:

Samo 1 grupa.


Uvjeti za sudjelovanje

8.Prihvatljivost i pravila o podrijetlu:

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe (koje sudjeluju pojedinačno ili kao zajednica — konzorcij — ponuditelja) s poslovnim nastanom u državi članici Europske unije ili u državi ili teritoriju regija obuhvaćenih i/ili odobrenih posebnim instrumentima primjenjivim na program kojim se ovaj ugovor financira (vidi točku 22. u nastavku). Sva roba nabavljena ovim ugovorom mora potjecati iz 1 ili više navedenih država. Sudjelovanje je također otvoreno za međunarodne organizacije. Sudjelovanje fizičkih osoba izravno se uređuje posebnim instrumentima primjenjivim za program kojim je ugovor financiran.

9.Razlozi za isključenje:

Ponuditelji moraju dostaviti potpisanu izjavu, koja je dio obrasca za ponude za ugovor o radovima, da se ne nalaze ni u jednoj od situacija navedenih u točki 2.3.3. „Praktičnog vodiča”.

10.Broj ponuda:

Ponuditelji mogu predati samo 1 ponudu po grupi. Ponude za dijelove grupa neće se razmatrati. Svaki ponuditelj u svojoj ponudi može navesti da će ponuditi popust u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena za više od 1 grupe. Ponuditelji uz svoju ponudu za radove koji se traže u dokumentaciji poziva na nadmetanje ne mogu dostaviti ponudu za drugo rješenje.

11.Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Ponuditelji moraju pružiti jamstvo za ozbiljnost ponude od 150 000 EUR kad dostavljaju ponudu. Jamstvo će neuspješnim ponuditeljima biti vraćeno po završetku postupka javne nabave, a uspješnom(im) ponuditelju(ima) kad sve strane potpišu ugovor.

12.Jamstvo za ispunjavanje obveza:

Uspješnog će se ponuditelja tražiti jamstvo za ispunjavanje obveza od 10 % iznosa ugovora prilikom potpisivanja ugovora. Jamstvo mora biti dostavljeno zajedno s potpisanim ugovorom najkasnije 30 dana nakon što ponuditelj primi ugovor koji je potpisao javni naručitelj. Ako odabrani ponuditelj ne dostavi spomenuto jamstvo u tom razdoblju, ugovor će biti nevažeći te se može sastaviti novi ugovor i poslati ponuditelju koji je dostavio sljedeću najjeftiniju odgovarajuću ponudu.

13. Informativni sastanak i/ili posjet lokaciji:

Obvezni informativni sastanak održat će se 26.10.2016 (13:00) u Javnom poduzeću za državne ceste, Dame Gruev Str. No 14, 1000 Skopje, BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA. Ponuditelji sami snose troškove sudjelovanja na informativnom sastanku i posjeta lokaciji radova.
Kao dokaz sudjelovanja ponuditelji će dobiti potvrdu o sudjelovanju koju treba priložiti uz ponudu.
Javni naručitelj neće organizirati posjet lokaciji.

14.Valjanost ponude:

Ponude moraju ostati valjane u razdoblju od 90 dana nakon roka za dostavu ponuda. U iznimnim okolnostima, javni naručitelj može prije isteka razdoblja valjanosti zahtijevati od ponuditelja produženje valjanosti ponuda tijekom određenog razdoblja.

15.Razdoblje provedbe zadataka:

Razdoblje provedbe zadataka u okviru ovog ugovora je 304 kalendarskih dana od datuma početka ugovora. Slijedi ga 365 kalendarskih dana razdoblja za obavijest o šteti.


Uvjeti sposobnosti i kriteriji za odabir ponude

16.Uvjeti sposobnosti:

Ponuditelji moraju dostaviti dokaze da ispunjavaju uvjete sposobnosti kako bi imali pravo na dodjelu ugovora. Ponuditelji dokaze moraju dostaviti u obliku podataka i dokumenata opisanih u stavci 12.1. ITT-a i u bilo kojem drugom dodatnom obliku kojim se ponuditelji žele poslužiti.
U slučaju da ponudu dostavlja zajedničko ulaganje/konzorcij, ovi će se uvjeti sposobnosti primijeniti na zajedničko ulaganje/konzorcij u cjelini, osim ako nije drugačije navedeno.
Uvjeti sposobnosti za svakog ponuditelja su sljedeći:
16.1. Ekonomska i financijska sposobnost natjecatelja:
16.1.1. godišnji promet natjecatelja za svaku od posljednje 3 financijske godine koje su zaključene i revidirane do datuma za dostavu ponude (točka 19. u nastavku) mora biti barem 9 500 000 EUR, a natjecateljeva kratkoročna imovina mora biti veća od kratkoročnih obveza barem u 2 od posljednje 3 financijske godine koje su zaključene i revidirane do datuma za dostavu ponude (točka 19. u nastavku).
Prethodno navedeni zahtjevi moraju se dokazati financijskim izvješćima ponuditelja za prethodne 3 financijske godine za koje su računi zaključeni i revidirani od strane neovisnog revizora do roka za dostavljanje ponuda (točka 19. u nastavku);
16.1.2. ponuditelj mora bankovnim izvješćem dokazati da ima pristup kreditnim linijama ili drugim sredstvima kreditiranja koji su dostatni za ispunjavanje novčanog toka za izgradnju (osim predfinanciranja) tijekom trajanja ugovora, u iznosu od najmanje 1 000 000 EUR povrh ponuditeljevih obveza prema drugim ugovorima. U izvješću se mora jasno navesti da su sredstva kreditiranja dostupna posebno za ovaj projekt;
16.1.3. u slučaju zajedničkog poduzeća/konzorcija, voditelj treba ispunjavati barem 50 % kriterija u pogledu godišnjeg prometa, a njegova kratkoročna imovina mora biti veća od njegovih kratkoročnih obveza u barem 2 od posljednje 3 financijske godine zaključene i revidirane do datuma za dostavu ponude.
16.2. Tehnička i stručna sposobnost natjecatelja:
16.2.1. ponuditelj mora biti registrirano poduzeće ili fizička osoba sposobna za izvođenje navedenih radova (što se odnosi na: svakog pojedinačnog ponuditelja, svakog člana zajedničkog poduzeća/konzorcija i svakog podizvoditelja);
16.2.2. ponuditelj mora imati strukovnu licencu(e), potvrdu(e) (ili pravo), u skladu sa zakonima države u kojoj ima poslovni nastan, ili njima jednakovrijedne dokumente, za izvođenje građevinskih radova (što se odnosi na: svakog pojedinačnog ponuditelja, svakog člana zajedničkog poduzeća/konzorcija);
16.2.3. ponuditelj je morao uspješno završiti najmanje 1 ugovor za obavljanje građevinskih radova i/ili radova obnove i/ili sanacije asfaltirane ceste u iznosu od najmanje 8 000 000 EUR (za svaki zasebni ugovor) unutar posljednjih 5 godina do roka za dostavu ponuda za ovaj postupak nadmetanja (kako je navedeno u točki 19. u nastavku). Ugovori se smatraju završenima ako je poslodavac/javni naručitelj/inženjer/korisnik izdao potvrde o prihvatu ili jednakovrijedne potvrde, u kojima je jasno naveden datum izdavanja navedenih potvrda. Dovršetak znači da je ugovor koji ponuditelj navodi mogao započeti/biti proveden/završiti bilo kada u navedenom razdoblju, ali ne znači nužno da je započeo u tom razdoblju ili bio provođen tijekom čitavog razdoblja.
U slučaju zajedničkog poduzeća/konzorcija voditelj mora predstaviti referentni projekt;
16.2.4. predstavnik izvoditelja (voditelj projekta) mora imati najmanje 10 godina prikladnog općeg iskustva, diplomu iz građevinarstva i tečno govoriti engleski jezik. Predstavnik izvoditelja (voditelj projekta) treba imati najmanje 1 završen projekt o izgradnji, sanaciji ili obnovi autocesta kao predstavnik izvoditelja (voditelj projekta).

17.Kriterij za odabir ponude:

Ekonomski najisplativija ponuda je tehnički sukladna ponuda s najnižom cijenom.


Nadmetanje

18.Kako dobiti dokumentaciju za nadmetanje:

Dokumentacija za nadmetanje (bez nacrta) može se preuzeti s mrežne stranice EuropeAida: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i na mrežnoj stranici CFCD-a: http://cfcd.finance.gov.mk/english/Tenders.html

Potpuna dokumentacija za nadmetanje (uključujući nacrte) također je dostupna samo u elektroničkom obliku na CD-u (može se preuzeti osobno ili poslati brzom kurirskom službom), nakon prethodne predaje pisanog zahtjeva poslanog faksom ili e-poštom (navodeći broj i naslov nadmetanja, naziv poduzeća, adresu i broj telefona/faksa i adresu e-pošte). Potpuna dokumentacija za nadmetanje na CD-u može se preuzeti iz CFCD-a na sljedećoj adresi:
Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD), Str. Dame Gruev 12, 1000 Skopje, BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA (Ministry of Finance building).
Javni naručitelj ne preuzima odgovornost za kasnu isporuku dokumentacije za nadmetanje od kurirske službe. Primatelj snosi troškove dostave kako je prethodno navedeno (dostava).
Ponude moraju biti dostavljene korištenjem standardnog obrasca koji čini dio dokumentacije za nadmetanje, a čijeg se formata i uputa treba strogo pridržavati.

Ponuditelji mogu poslati pitanja u vezi s ovim nadmetanjem pisanim putem na adresu Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD), Str. Dame Gruev 12, 1000 Skopje, BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA; faksom + 389 2 3255 723 ili e-poštom: cfcd@finance.gov.mk (uz naznaku upute na objavu iz točke 1.) najmanje 21 dan prije isteka roka za dostavu ponuda navedenog pod točkom 19. Javni naručitelj mora na pitanja ponuditelja odgovoriti najmanje 11 dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Moguća pojašnjenja ili manje promjene dokumentacije za nadmetanje bit će objavljene najkasnije 11 dana prije roka za dostavu ponuda na internetskoj stranici EuropeAida na https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i na mrežnoj stranici CFCD-a: http://cfcd.finance.gov.mk/english/Tenders.html

19.Rok za dostavu ponuda:

12.12.2016 (12:00), srednjoeuropsko vrijeme (isto kao i lokalno vrijeme) u:
Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD), Str. Dame Gruev No 12, 1000 Skopje, BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA.
Ponude koje javni naručitelj zaprimi nakon ovog roka neće se razmatrati.

20.Javno otvaranje ponuda:

12.12.2016 (14:00), srednjoeuropsko vrijeme (isto kao i lokalno vrijeme) u:
Ministry of Finance, Central Financing and Contracting Department (CFCD), Str. Dame Gruev No 12, 1000 Skopje, BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA.
Osobu koja će prisustvovati otvaranju ponuda treba ovlastiti ponuditelj i treba dostaviti pismo odobrenja koje je valjano potpisao ponuditelj.

21.Jezik postupka:

Sva pisana komunikacija za ovaj postupak nabave i ugovor mora biti na engleskom jeziku.

22.Ponavljanje sličnih radova:

Nakon početnog ugovora koji će se sklopiti nakon ovog postupka nadmetanja, novi se radovi, koji obuhvaćaju ponavljanje sličnih radova, do procijenjenog iznosa od 800 000 EUR, mogu povjeriti početnom izvoditelju putem pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, uz uvjet da su novi radovi u skladu s istim osnovnim projektom.

23.Pravni temelj:

Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17.7.2006 o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) — SL L 210 od 31.7.2006 i sporazum kojim se izmjenjuje sporazum o financiranju koji se odnosi na višegodišnji operativni program „Regionalni razvoj” za dobivanje pomoći EU-a za komponentu „Regionalni razvoj” koja je stupila na snagu 10.1.2011.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: