Nabavka Al/Fe užadi i zaštitne užadi

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 21-1-1-1-600/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Zdravko Puzić
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao podI.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za dodatne informacije
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka Al/Fe i zaštitne užadi
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka Al/Fe užadi 150/25, 240/40 i 360/57 mm2, i zaštitne
užadiČ III95mm2
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Al/Feužad 150/25mm2 - 7.500kg;Al/Feužad 240/40mm2 - 14.000kg;
Al/Fe užad 360/57mm2 - 5.200kg; Zaštitna užadČ III 95 mm2 -
2.000kg
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
130.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Skladišta Naručioca u Sarajevu i Banjaluci, definisana u TD.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
120 dana
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisani u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisani u tenderskoj dokumentaciji.
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
30.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 23,40BAM ili11,96EUR
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 7.7.2014. Vrijeme: 11:30
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 7.7.2014. Vrijeme: 12:00
Mjesto: "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka,
ul. Marije Bursać 7a 78000 Banja Luka
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti lično, radnim
danom u vremenu od 8:00 do 15:00 časova, na protokolu u sjedištu
Naručioca, ul. Marije Bursać 7a, 78000 Banja Luka, uz dokaz o
uplati 23,40 KM, ili se ista može dostaviti poštom, nakon
pisanog zahtjeva i dostave dokaza o izvršenoj uplati. Zahtjev se
može dostaviti na faks +387 (0)51 246-550.
Plaćanje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka, unutar BiH vrši se prekoUnicredit banka.d. Banja Luka na
račun broj: 551001-0003-4008-49, sa identifikacijom svrhe:
Kupovina tenderske dokumentacije broj: T-01-15/14.
Plaćanje za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja
Luka, izvan BiH vrši se prekoUnicredit Bank a.d. Banja Luka,
snjift BLBABA22, korespodentna banka BKAUATNJNJ (Bank
Austria CA Vienna),IBAN:BA395517904801164548, sa naznakom:
Za "Elektroprenos - Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka i
identifikacijom svrhe: Kupovina tenderske dokumentacije broj:
T-01-15/14.
ANEKS A
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kontakt osoba: Zdravko Puzić
Adresa: Ramići bb
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051394160
Faks: 051392712
Elektronska po{ta: zdravko.puzic@elprenos.com
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
(A-8829-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: