Nabavka i isporuka procijenjih godišnjih količina reagenata za obradu otpadnih voda u 2016/2017 godini za potrebe Rafinerije nafte Brod

Datum objave: 31.08.2016. 11:47 / Izvor: Akta.ba, 30.08.2016.

Broj: 7228-16

Banja Luka, 30.08.2016.

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA ISPORUKU PROCJENJENIH GODIŠNJIH KOLIČINA REAGENATA

ZA OBRADU OTPADNIH VODA U 2016/2017 GODINU ZA POTREBE "RAFINERIJE NAFTE BROD" A.D.

 

Poštovani,

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka vas poziva da u ime, za račun i potrebe „Rafinerije nafte Brod" a.d. Brod, dostavite ponudu za isporuku robe iz predmeta ovog Javnog poziva.

 

I Predmet javnog poziva

Predmet JAVNOG POZIVA je prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoijnjeg ponuđače za isporuku procjenjenih godišnjih količina reagenata za fizičko- hemijsku obradu otpadnih voda, i to:

1. LOT 1

> Kationski polielektrolit – koagulant - 57 t

> Anionski polielektrolit – ffokulant - 1,2 t

2. LOT 2

> Rastvor gvožđe sulfata (trovalentno gvože) - ferikol 99 t

Ponudu je potrebno izraditi prema uslovima datim u Tehničkom zadatku br. 08/16E koji se nalazi u prifogu ovog javnog poziva i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

Napomena ;

Naručilac zadržava pravo da zaključi ugovor na period od 12 mjeseci sa najpovoljnijim ponuđačem/ponuđačima za isporuku svih reagenata iz predmeta javnog poziva ili za isporuku reagenata za jedan LOT.

Ponuda će se smatrati validnom ukoliko ponuđač ponudi isporuku svih reagenta iz predmeta javnog . poziva, kao i ukoliko dostavi ponudu za isporuku reagenata samo za jedan LOT.

 

II Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog javnog poziva J, koji potvrde svoje, učešće na tenderu najkasnije do 02.09.2016. godine uključujući i 02.09. 2016.godine.

 

III Sadržaj Ponude

Ponudu potrebno izraditi u dva dijela, i to:

1. Komercijalni dio ponude,

2. Kvalifikacioni dio ponude.

1- Komercijalni dio

1) Cjena :

Cijenu Iskazati u KM/JM bez PDV-a ili EUR/JM bez PDV-a, pojedinačno za svaku stavku.

2) Vrijednost ponude:

Ukupna vrijednost ponude u KM bez PDV-a ili EUR bez PDV-a, odvojeno po LOT-ovima.

3) Način plaćanja: Žiralno ili doznakom (ino dobavljači)

4) Uslovi plaćanja - PREFERIRANO, odloženo 45 do 60 dana po svakoj parcijalnoj isporuci.

5) Rok isporuke: Sukcesivno, nacesti najkraći mogući rok isporuke od dispozicije kupca.

6) Paritet isporuke: "DAP" skladište "Rafinerije nafte Brod" ad

7) Rok važenja ponude : Najmanje 4 mjeseca od datuma dostavljanja ponude

8) Izjava ponuđača da može obezbjediti Uvjerenje o preferencijalnom porijeklu - EUR 1 obrazac.

9) Pisana izjava ponuđača da je u mogućnosti da isporučuje robu po obimu I dinamici koje odredi naručilac po dispozicijama.

Količine su planske i zavisiće od obima i dinamike proizvodnje.

2 - Kvalifikacioni dio ponude

1. Puni naziv i adresu ponuđača, broj telefona, faksa i mail adresu, odgovornog lica;

2. Rješenje o registracije firme, ovjerena fotokopija ne starija od šest (6) mjeseci;

3. JIB, ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjesec);

4. Potvrdu o likvidnosti, izdatu od poslovne banke, ne stariju od osam dana od dana podnošenja ponude;

5. Pisana izjava da ponuđač (pravno lice) nije predmet stečaja/likvidacije;

6. Pisana izjava da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični postupak;

7. Ukoliko ponuđač nije proizvođač robe, treba se priložiti dokaz da je on propisno opunomoćen od strane proizvođača da može isporučiti robu ili radi za račun proizvođača;

8. Referenc listu u 2014/2015;

9. Navesti zemlju porijekla robe;

10. Certifikati o kvalitetu;

11. Sigurnosne liste/     

12. Pisana izjava ponuđača da će dostaviti podatke potrebne za upis hemikalije u Inventar nemikaiija Republike Srpske (BTL liste, skraćeni dosije hemikalija, izvještaj o bezbjednosti) ukoliko ne postoji prijava u inventar hemikalija RS-e potrebno je potpisati Ugovor o zastupanju kod Ministarstva ili dokaz o upisu hemikalija u Inventar hemikalija.)

13. Pisana izjava ponuđača da je upoznat sa činjenicom da roba neće biti istovarena u skladištu Rafinerije nafte Brod ukoliko je ne prati sva neophodna tehnička dokumentacija na jeziku naručioca (sigurnosne liste, certifikat o kvalitetu);

14. Pisana izjava ponuđača da će reagente isporučivati u odgovarajućoj ambalaži sa vidljivim etikatama i natpisima.

15. Pisana izjava ponuđača da će omogućiti Industrijsko testiranje, uz gratis reagente, u trajanju od 30 dana uz kontrolu analize Laboratorija Rafinerije nafte Brod (Izjava se odnosi za ponuđene reagente koji nisu korišteni u Rafinerije nafte Brod ad);

16. Pisana izjava ponuđača da će za reagente obezbjediti dozir pumpe za doziranje, i to za katjonski poiieiektroiit koaguiant 2 kom a za gvožđe suifat rerikoi 3 kom.

17. Pisana izjajava ponuđača da će za isporučene reagente obezbjediti tehničku podršku tokom - upotrebe reagenata u skladu sa tačkom 6; 13/Tehničkog zadatka br. 08/16E;

18. Pisana izjava, ponuđača- da.će reagenu- biti JsporučeMi u skladu sa ustavima dalim u tehničkom zadatku br. C5/15E koji čini sastavni dio ovog javnog poziva;

19. Pisana  Izjava ponuđača da je sagiasan sa nacrtom ugovora;

20. Ispunenjen obrazac o opštim podacima učesnika na tenderu.

 

Uputstvo ponuđaču

1) Sa najpovoljnijim ponuđačem/ponuđačima, zaključiti će se ugovor za isporuku reagenata,

2) Naručilac zadržava pravo zaključivanja Ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem/ponuđačima po pojedinačnim LOT-ovima,

3) Kvalifikacion! uslovi imaju eliminatomi karakter pri ocjeni ponuda,

4) Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama i opisu tražene robe.

Sa izabranim ponuđačem/ponuđačima, „Rafinerija nafte Brod" a.d. Brod potpisaće kupoprodajni ugovor.

 

Potvrda učešća kandidata

Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na Tenderu do 02.09.2016. godine uključujući i 02.09.2016. godine do 15 časova, na email adresu ruzojciclj@optimagrupa.net.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na internet stranici OPTIMA Grupe Banja Luka

 

Podnošenje Tenderskih ponuda

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu Naručioca:

„OPTIMA Grupa'' d.o.o. Banja Luka

 Kralja Alfonsa XIII 37A

78000 Banja Luka

u zatvorenim kovertama sa punom adresom ponuđača i naznakom, 487T/16, „Ponuda za isporuku reagenata za obradu otpadnih voda" - NE OTVARATI".

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16.09.2016. godine do 16 sati.

Ponude dostavljene van navedenog roka smatrati će se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovonjnijeg ponuđača, obavit će se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupe" Banja Luka.

0 ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni. „OPTIMA Grupa" Banja Luka, zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a takođe proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.

Mjesto Isporuke robe

„Rafinerija nafte Brod' a.a. Brod

Svetog Save 106

74 450 Brod

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

 

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Ljiljana Ružojčić

Vodeći specijalista u Upravi za nabavku

Tel: +387 53 626-088

E-mait: ruzojciclj@optimagrupa.net

 

U prilogu :

1. Tehnički zadatak br. 08/15E

2. Nacrt Ugovora

3. Obrazac 1 -Opšti podaci učesnika na tenderu.

 

Preuzmite dokumentaciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: