Nabavka kanti za smeće od 120 litara

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

JP "9. SEPTEMBAR" DD SREBRENIK
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 557-7-1-4-7/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "9. Septembar" dd Srebrenik
Kontakt osoba: Suada Hasanović
Adresa: Kiseljaci bb
Poštanski broj: 75350
Opština/Grad: Srebrenik
IDB/JIB: 4209226990004
Telefon: 035645714
Faks: 035644032
Elektronska po{ta: 9septembar.jkp@bih.net.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javni subjekt
I.3.b. Nivo: SREBRENIK
I.3.c. Djelatnost: Upravljanje i održavanje stambenih objekata i
ostale komunalne djelatnosti
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Nabavka komunalne opreme
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kanti za smeće od 120 litara
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 21.5.2014. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Ulica Kiseljaci bb Srebrenik
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može preuzeti od14.5. 2014 godine do
18.5.2014 godine u upravi preduzeća u vremenu od 7-15 sati.
Ponude se dostavljaju na orginalnoj TD.
(D-7018-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: