Nabavka kofera za prenos novca sa elektrohemijskom zaštitom

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

"JP BH POŠTA" D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 440-1-1-1-318/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Mahir Hodzic, 033252752
Adresa: Obala Kulina bana br. 8
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200682210005
Telefon: 033252613
Faks: 033252743
Internet adresa:www.posta.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Poštanske usluge
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
nabavka kofera za prenos novca sa elektrohemijskom zaštitom
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
koferi za prenos novca sa elektrohemijskom zaštitom
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
12 kom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
105.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kako je navedeno u TD
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kako je navedeno u TD
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
kako je navedeno u TD
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
kako je navedeno u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
kako je navedeno u TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
kako je navedeno u TD
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 3.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 10.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 10.7.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Obala kulina bana broj 8, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija se može obezbijediti i shodno čl. 8. stav 1
i 2 ZJN BiH nakon izvršene i prezentovane uplate za otkup
tenderske dokumentacije u iznosu od 20,00 KM na račun: 3389
0022 0828 5423 Uni Credit bank dd Mostar u korist "JP BH
POŠTA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija
za nabavku kofera za prenos novca sa elektrohemijskom zaštitom".
dobavljač je dužan, prilkom preuzimanja tenderske dokumentacije,
uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju Uvjerenja o registraciji PDV
obveznika.
Kontakt osoba Mahir Hodžić; 033 252 752, fax 033 252 784, mail:
mahirhŽbhp.ba
(A-8775-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: