Nabavka ogrjeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 26, 07.04.2014

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
KANTONA SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 893-1-1-1-49/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Velid Imamović, Elzira Arifhodžić, Osman
Smajlović
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200662450000
Telefon: 033562012
Faks: 033562251
Elektronska po{ta: mbp@ks.gov.ba
Internet adresa:www.ks.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina
II.2. Podjela na lotoveNe
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka i isporuka ogrjeva za socijalno najugroženije pripadnike
boračke populacije, broj nabavke 06-14-5849/14
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPredmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor
najpovoljnijeg dobavljača za nabavku, transport i isporuku
(uključujući istovar) donacije ogrijeva na adresu krajnjeg korisnika
za potrebe socijalno najugroženijih pripadnika boračke populacije
Kantona Sarajevo u ukupnom iznosu od cca 213.000,00 KM bez
PDV-a. Pod donacijom u ogrijevu u ovom slučaju smatra se 5 PMR
(prostorna metra) bukovog ogrijevnog drveta I klase-iscjepano
(komadi drveta izrezanog iz trupaca na dužinu 20-30 cm), a zatim
iscjepanih na glavnje prečnika 10-20 cm, te složenih u paletu 1 pmr
(prostornog metra).
Dozvoljeno odstupanje dužina iznosi najviše plus-minus 3 cm).-
Propisano standardom za drvo i ogrjev i suhu destilaciju JUS
D.5.023. Ogrjev će se isporučivati na osnovu spiskova koje će
odabranom ponuđaču dostavljati Ministarstvo za boračka pitanja
Kantona Sarajevo. Ponuđena cijena ogrijevnog drveta mora
uključivati troškove svih poreza, PDV-a, utovara, transporta i
istovara na adresu krajnjeg korisnika.
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Procijenjena količina je cca 2950 prostornih metara ogrjevnog
bukovog drveta I klase
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
213.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Ogrjev će se isporučivati na adrese krajnjih korisnika donacije u
ogrijevu na području Kantona Sarajevo, a na osnovu dostavljenih
spiskova od strane Ministarstva za boračka pitanja Kantona
Sarajevo.
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Ugovorni organ se obavezuje da će odobravanje plaćanja obaveza
po ovom ugovoru izvršiti u roku od 30 dana od dana ispostavljene
fakture po izvršenoj isporuci ogrijeva od strane Dobavljača, a
plaćanje zavisi od dinamike priliva budžetskih sredstava.
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 30.4.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 5.5.2014. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tendersku dokumentaciju za učešće u otvorenom postupku
kandidati mogu podići u Ministarstvu za boračka pitanja Kantona
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.
Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz člana 9.
Zakona o javnim Nabavkama mogu se dobiti od kontakt osoba
navedenih u Aneksu A.
Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije mogu biti upućeni u
pismenoj formi, putem faksa ili elektronske pošte, ili putem
telefona, uz obavezu ponuđača da u što kraćem roku dostavi zahtjev
u pismenoj formi, počev od 09.04.2014. godiine. Ukoliko ponuđač
ne dostavi zahtjev u pismenoj formi do utvrđenog roka, smatra se da
je odustao od učešća u javnoj nabavci.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Velid Imamović, Elzira Arifhodžić, Osman
Smajlović
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića broj 1
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033562012
Faks: 033562251
Elektronska po{ta: elzira.arifhodzic@mbp.ks.gov.ba
Internet adresa:www.mbp@ks.gov.ba
(A-5226-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: