Nabavka prehrambeno-kolonijalne robe, mlinarsko-pekarskih proizvoda, svježeg voća i povrća i mesa i mesnih prerađevina

Datum objave: 21.05.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.05.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1195-1-1-50-3-2/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU CENTAR "ZAŠTITI ME" BANJA LUKA
IDB/JIB 4401575220001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Goran Ćejić
Adresa Poljokanov park bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 201-708
Faks (051) 201-007
Elektronska pošta zastiti@inecco.net
Internet adresa www.zastitime.info

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka prehrambeno-kolonijalne robe, mlinarsko-pekarskih proizvoda, svježeg voća i povrća i mesa
i mesnih prerađevina

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka prehrambeno-kolonijalne robe, mlinarsko-pekarskih proizvoda, svježeg voća i povrća i mesa
i mesnih prerađevina

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.6.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Centar "Zaštiti me" Banja Luka, Poljokanov park bb, 78 000 Banja Luka
Datum i vrijeme 14.6.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 Prehrambeno-kolonijalna roba

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka prehrambeno-kolonijalne robe.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24910,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JU Centar "Zaštiti me" Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.6.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 Mlinarsko-pekarski proizvodi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka mlinarsko-pekarskih proizvoda.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15612500-6 Pekarski proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8180,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JU Centar "Zaštiti me" Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.6.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 Svježe voće i povrće

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka svježeg voća i povrća.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15300000-1 Voće, povrće i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10760,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JU Centar "Zaštiti me" Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.6.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 Meso i mesne prerađevine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka mesa i mesnih prerađevina.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni proizvodi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24380,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 80,00 %
3 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište JU Centar "Zaštiti me" Banja Luka, Poljokanov park bb, Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.6.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.6.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.6.2021. 11:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1195-1-1-50-3-2/21
PODIJELI: