Nabavka putničkih motornih vozila

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 41-1-1-1-84/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Služba za poslove sa strancima
Kontakt osoba: Danijela Iveljić
Adresa: Pijacna br.6
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200824880038
Telefon: 033779905
Faks: 033772982
Elektronska po{ta: danijela.iveljic@sps.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka putničkih motornih vozila
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka 2 (dv) putnička motorna vozila niže klase
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
2 (dva) putnička motorna vozila
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
42.700,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
kao u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisano tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešćeObavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDefinisano tenderskom dokumentacijom
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDefinisnao tenderskom dokumentacijom
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisnao tenderskom dokumentacijom
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuIV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.7.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum: 8.7.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.7.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Sjedište Službe za poslove sa strancima, sala za sastanke, II
sprat, ul. Pijačna br. 6, Ilidža
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Orginalna ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti
zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom
dobavljača na kojoj će pisati "Ponuda za isporuku putničkih
motornih vozila, ne otvaraj do 13,00 sati dana 08.07.2014.
godine."Ponude se dostavljaju na protokol Službe do 12,00 sati
dana 08.07.2014. godine, bez obzira na način dostave lično ili
poštom preporučeno. Zainteresovani ponuđači tendersku
dokumentaciju mogu preuzeti na pismeni zahtjev na protokolu
Službe, ul. Pijačna br. 6, Ilidža, drugi sprat ili na pismeni zahtjev
potencijalnog ponuđača tenderska dokumentacija može se dostaviti
poštom preporučeno sa povratnicom.
(A-9117-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: