Nabavka strujnih mjernih transformatora i naponskih mjernih transformatora

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 45, 09.06.2014

"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH"
A.D. BANJA LUKA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 21-7-1-4-581/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D.
BANJA LUKA
Kontakt osoba: Enisa Ražanica
Adresa: Marije Bursać 7A
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4402369530009
Telefon: 051246500
Faks: 051246550
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
09-032/14 - isporuka opreme
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Isporuka strujnih mjernih transformatora i naponskih mjernih
transformatora za potrebe Elektroprenosa BiH Operativno područje
Sarajevo
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 30.6.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Elektroprenos BiH ad Banja Luka Operativno
područje Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 15, Sarajevo, kancalarija
br. 135 II sprat
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Enisa Ražanica, Ezedin Livnjak
Adresa: Vilsonovo šetalište br. 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
Telefon: 033728213
Faks: 033728109
Elektronska po{ta: admin@elprenosbih.ba
Internet adresa:www.elprenosbih.ba
(D-8779-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: