Nabavka usluga nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2014. godinu

Izvor: Nezavisne novine, 27.05.2014.

"Glas srpski - Grafika" a.d. Banja Luka

Ul. Skendera Kulenovića br. 93

78 000 Banja Luka

Broj: AD-95/14. Datum: 26.05.2014. godine

 

Na osnovu člana 59 Statuta Akcionarskog društva "Glas srpski - Grafika" a.d. Banja Luka, generalni direktor Društva objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Predmet ugovora: revizija finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2014. godinu
Pravo učešća imaju sva pravna lica koja su registrovana u Republici Srpskoj za djelatnost revizije i koja imaju licencu za obavljanje poslova revizije izdatu od nadležnog ministarstva.

Da bi se kvalifikovao za dodjelu ugovora ponuđač je dužan da dostavi:
- Rješenje o registraciji
Rješenje o izdavanju licence - dozvole za rad za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja
- Pozitivan bilans uspjeha za 2012. i 2013. godinu
- Reference

Ponuda treba da sadrži i sljedeće elemente:
- Pun naziv i adresu ponuđača,
- Ukupnu cijenu usluge bez PDV-a, PDV i ukupnu cijenu usluge sa PDV-om,
- Rok za izvršenje usluge: za poslovnu 2014. godinu najkasnije do 30.04.2015. godine,
- Uslovi i način plaćanja.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu "Glas srpski - Grafika" a.d. Banja Luka, Ul. Skendera Kulenovića br. 93, 78 000 Banja Luka ili na protokol Društva sa naznakom "Ponuda za nabavku usluga revizije finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2014. godinu", u roku od 7 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na kontakt telefon: 051/249-813.

 

Generalni direktor

Jovo Savanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: