Nabavka usluga održavanja protivpožarnih aparata i hidrantske mreže

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 43, 02.06.2014

SUD BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 225-7-2-4-38/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Sud Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Ranka Crkvenjaš
Adresa: Kraljice Jelene 88
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200057260002
Telefon: 033707351
Faks: 033707351
Elektronska po{ta: ranka.crkvenjas@sudbih.gov.ba
Internet adresa:www.sudbih.gov.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Organ uprave
I.3.b. Nivo: Državni nivo
I.3.c. Djelatnost: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluga održavanja opreme
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Usluga održavanja PPZ aparata I hidrantske mreže
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 12.6.2014. Vrijeme: 12:30
Adresa i mjesto: Sud Bosne I Hercegovine
Kraljice Jelene 88
Sarajevo 71000
(D-8615-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: