Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga medija i oglasa

Datum objave: 26.03.2021. 08:45 / Izvor: Akta.ba, 25.03.2021.

Broj predmeta: 01-1019/21

Broj akta:       04-AS-003/21

Brčko,  24.03.2021 .godine

Na osnovu člana 10. stav f) Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14), te člana 23. stav 2. Zakona o javnim preduzećima Brčko distrikta BiH (“Službeni glasnik Brčko distrikta BiH” broj: 15/06, 05/07, 19/07, 24/08 i 17/16 ), člana 48. Statuta Javnog preduzeća “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH, člana 6. stav (3) Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Javnog preduzeća “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH te Poslovnog plana za 2021. godinu Direktor JP “Putevi Brčko” d.o.o. Brčko distrikt BiH, donosi slijedeću

 

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA IZUZETIH OD PRIMJENE ZAKONA

O JAVNIM NABAVKAMA BiH

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga iz Aneksa II Dio C Zakona o javnim nabavkama: Nabavka usluga medija i oglasa, do 31.12.2021.godine.

 

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV iznosi 21.367,52 KM.

 

Član 3.

Za sprovođenje postupka javne nabavke obezbijeđena su novčana sredstava u Poslovnom planu za 2021.godinu.

 

Član 4.

Postupak javne nabavke sprovešće se u skladu sa citiranim članovima Zakona o javnim nabavkama i internih propisa Preduzeća.

 

Član 5.

Sa odabranim ponuđačem sklopiti će se poseban ugovor o nabavci usluga iz Aneksa II Dio C Zakona o javnim nabavkama. 

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj tabli i web stranici Preduzeća.

 

http://www.putevibrcko.ba/odluke-o-pokretanju/

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: