Sazivanje XXIV (dvadesetčetvrte) sjednice Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 03.06.2014.

Na osnovu člana 269. stav 1. tačka 10, a u vezi člana 248. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 23/99,45/00,2/02,6/02,29/03,68/05,91/07,84/08,7/09,63/10,75/13) i člana 66. Statuta Nadzorni odbor "BIHAĆKE PIVOVARE" d.d. Bihać, na sjednici održanoj 2.6.2014. g, donio je odluku o sazivanju XXIV redovne Skupštine Bihaćke pivovare d.d. Bihać na osnovu koje se daje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXIV sjednice Skupštine „BIHAĆKE PIVOVARE" d.d. Bihać

 

I. Skupština „BIHAĆKE PIVOVARE" d.d. Bihać saziva se za 25.6.2014. godine s početkom u 12 sati. Mjesto održavanja Skupštine: Bihać, poslovna sala Bihaćke pivovare d.d. Bihać, ulica Vinička bb.

 

II. Za Skupštinu se predlaže slijedeći

 

Dnevni red

 

1. Radna tijela Skupštine Društva

1.1. Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara bira predsjednika Skupštine.

1.2. Odbor za glasanje sačinjavaju:

1. Ines Alijagić, predsjednik

2. Almina Kadirić, član

3. Zijada Demirović, član

1.3. Zapisničar: Alma Sitnić, sekretar Društva.

1.4. Na prijedlog predsjednika Skupštine, Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

3. Usvajanje odluke o rasporedu ostvarene dobiti i isplati dividende za poslovnu 2013. godinu.

 

III. Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

 

Skupštini društva mogu prisustvovati dioničari, zakonski zastupnici dioničara i punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje tri dana prije dana odrenenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili e-mailom.

 

Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara - vlastodavca i punomoćnika, i dostavlja se Društvu lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijave i punomoći koje su poslane faksom ili e-mailom dioničar, zakonski zastupnik i punomoćnik dužni su u originalnom obliku uručiti Odboru za glasanje najmanje pola sata prije početka Skupštine. Punomoć prestaje ako se dioničar - vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od dioničara - vlastodavca, s učinkom danom dostavljanja Društvu, te danom upisa kod Registra prenosa dionica od dioničara - vlastodavca.

 

IV. Prijedlozi dioničara

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještanje o sazivanju Skupštine, na teret Društva, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koje troškove objavljivanja snosi predlagač.

 

V. Uvid u materijale za Skupštinu

Dioničar ima pravo, počev od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Društva izvršiti uvid u listu dioničara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

 

VI. Prijava za učešće u radu Skupštine može se podnijeti neposredno u prostorijama Društva ili poštom na adresu: Bihaćka pivovara d.d. Bihać, 77000 Bihać, ulica Vinička bb, putem e-maila preminger@preminger.ba ili na faks broj 00 387 37 311-250.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ibrahimpašić Emin

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: