Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Svježe teleće, juneće i jagnjeće meso i prerađevine od mesa

Datum objave: 25.12.2018. 08:58 / Izvor: Akta.ba, 25.12.2018.

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

Broj: 01-16-11-152-21/18

Datum: 24.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6] Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14], člana 10. stav (5] i [7] Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-152-20/18 od 21.12.2018. godine, u postupku javne nabavke svježeg telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa i prerađevina od mesa, direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, uz saglasnost oba zamjenika direktora donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj 01-16-11-152-20/18 od 21.12.2018. godine i Ugovor za javnu nabavku svježeg telećeg, junećeg i jagnjećeg mesa i prerađevina od mesa, dodjeljuje se izabranom ponuđaču MUJANOVIĆI doo Vogošća, za ponuđenu cijenu od 254.442,95 KM bez PDV-a, kao najbolje ocjenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

(1J Prijedlog Ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po isteku roka od 15 [petnaest] dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

[2]          Izabrani ponuđač je dužan dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku od 7 (sedam) dana nakon što svi ponuđači budu obaviješteni od strane ugovornog organa o rezultatima postupka nabavke a prema tački 11.10. tenderske dokumentacije.

(3)          U slučaju da izabrani ponuđač propusti dostaviti dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se poništiti.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za finansijsko - materijalne poslove i Odsjek za ugostiteljstvo.

 

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, www.szzp.gov.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6] Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-16-11-152-5/17 od 12.10.2018. godine.

Javna nabavka je provedena putem Otvorenog postupka.

Procjenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 260.717,95 KM.

Tenderska dokumentacija i Obavještenje o nabavci br. 618-1-1-136-3-168/18 su objavljeni 12.10.2018. godine, na Portalu javnih nabavki.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem o imenovanju Komisije za javne nabavke broj 01-16-11-255/18 od dana 30.01.2018. godine i Rješenjem o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za nabavke br. 01-16-11-14-29/18 od 28.06.2018. god.

Komisija za javne nabavke je dana 21.12.2018. godine, dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, br. 01-16-11-152-19/18 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, br. 01-16-11-152-20/18 u predmetnom postupku.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće Zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

>             da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri),

>             da su blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude,

>             da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

>             da su ponude ponuđača MUJANOVIĆI doo Vogošća, VIZION doo Rogatica, IM SEMIĆ doo Visoko i MI RAKITNO doo Posušje, prihvatljive.

>             da je dana 14.12.2018. godine održana e-Aukcija na kojoj je najnižu cijenu ponude u iznosu od 254.442,95 KM bez PDV-a, postigao ponuđač MUJANOVIĆI doo Vogošća.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena", nakon provedene e-Aukcije.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava [1] tačka (b) Zakona o javnim nabavkama, te člana 10. stav (5) i [7) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-20/13 od 28.04.2014. godine, Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove nstitucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-12093-34/13 od 24.09.2014. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-12093-59/13 od 05.08.2015. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine br. 01-02-1-2093-75/13 od 17.03.2016. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Na osnovu člana 101. stav (1] tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu, najkasnije u roku od 10 [deset) dana od dana prijema ove Odluke, lično ili preporučenom poštom.

 

Način izjavljivanja žalbe i sadržaj žalbe su definisani članovima 99. i 105. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

 

Meliha Jahjaefendić

direktorica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: