Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Informatička oprema

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 69, 09.09.2013

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 33-1-1-2-156/13
Broj obavještenja o nabavci: 33-1-1-1-130/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti
Granična policija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Dejan Vilotić
Telefon: 033755239
Elektronska po{ta: granpol@granpol.gov.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Organ uprave
I.2.b. Nivo: Državni nivo
I.2.c. Djelatnost: Javna uprava
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka informatičke opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Otvoreni postupak za nabavku informatičke opreme za istrage
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
72.650,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Fco centralno skladište Granične policije BiH, Reufa Muhića 2A,
Ilidža
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema ugovorenom roku isporuke
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: NETNJORK I d.o.o. za usluge, trgovinu i proizvodnju
IDB/JIB: 4402199430004
Općina/Grad: Bijeljina
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
69.990,00 KM
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 19.8.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
69.990,00 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
77.857,00 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(M1-B-12667-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: