Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka informatičke opreme (laptopi i računari sa monitorom)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO
SIGURNOSTI GRANIČNA POLICIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-1-1-130/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Granična
policija Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Dejan Vilotić
Adresa: Reufa Muhića 2A
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Ilidža
IDB/JIB: 4200416170006
Telefon: 033755239
Faks: 033755236
Elektronska pošta(e-mail):granpol@granpol.gov.ba
Internet adresa(web):www.granpol.gov.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Državni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka informatičke opreme
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Otvoreni postupak za nabavku informatičke opreme za istrage
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
72.650,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Fco centralno skladište Granične policije BiH, Reufa Muhića 2A,
Ilidža
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Prema ugovorenom roku isporuke
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dobavljač neće moći tražiti avansno plaćanje
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 12.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 22.7.2013. Vrijeme: 11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 22.7.2013. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Reufa Muhića 2 A, 71 210 Ilidža/Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokuentacija se može dobiti na zahtjev, svakim radnim
danom od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku
dokumentaciju iznosi 20 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i
troškove slanja tenderske dokumentacije dobavljačima. Uplatu
izvršiti na račun JRT Trezor BiH- Depozitni račun, broj
1610000010751006, vrsta prihoda 722153, budžetska organizacija
0703999. Svrha uplate tenderska dokumentacija GP BiH - Otvoreni
postupak za nabavku Informatičke opreme za potrebe Granične
policije BiH. Pod opštinom se podrazumijeva opština uplatioca. Na
zahtjevu je potrebno upisati sve kontakte dobavljača-adresa,
mjesto, tel, fax itd.
(M1-A-9110-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: