Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rekonstrukcija hangara A i B za smještaj aerodromske opreme i sredstava

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 73, 23.09.2013

JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 196-1-3-2-217/13
Broj obavještenja o nabavci: 196-1-3-1-186/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Međunarodni aerodromSarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Nenad Ćipović
Telefon: 033289159
Elektronska po{ta: ncipovic@sarajevo-airport.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Djelatnosti zračne luke
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji hangara A i B za smještaj aerodromske
opreme i sredstava
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji hangara A i B za smještaj aerodromske
opreme i sredstava
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Definisana projektom i tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
600.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevod.o.o. Srajevo (airside-zona
ograničenog pristupa)
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
10 mjeseci
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: "ITC" D.O.O. ZENICA
IDB/JIB: 4218146790003
Općina/Grad: Zenica
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
550.770,57 KM
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 17.9.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
550.770,57 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
594.300,68 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(B-13660-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: