Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na rekonstrukciji hangara A i B za smještaj aerodromske opreme i sredstava

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
D.O.O. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 196-1-3-1-186/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP Međunarodni aerodromSarajevo d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Nenad Ćipović
Adresa: Kurta Schorka 36
Poštanski broj: 71210
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200068970001
Telefon: 033289159
Faks: 033289141
Elektronska pošta(e-mail):ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa(web):www.sarajevo-airport.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Djelatnosti zračne luke
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji hangara A i B za smještaj aerodromske
opreme i sredstava
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na rekonstrukciji hangara A i B za smještaj aerodromske
opreme i sredstava
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Definisana projektom i tenderskom dokumentacijom
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
600.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevod.o.o. Srajevo (airside-zona
ograničenog pristupa)
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
10 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisani tenderskom dokumentacijom
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 16.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 24.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 24.7.2013. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Kurta Schorka 36, Sarajevo
(M1-A-9047-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: