Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Rezervni dijelovi za kopir aparate

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 07.10.2013

POŠTE SRPSKE A.D. BANJA LUKA
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 224-1-1-2-223/13
Broj obavještenja o nabavci: 224-1-1-1-157/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Pošte Srpske A.D. Banja Luka
Kontakt osoba: Biljana Poparić
Telefon: 051241599
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Republika Srpska
I.2.c. Djelatnost: Poštanske usluge
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Nabavka rezervnih dijelova za kopir aparate
II.5. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
okvirne količine navedene detaljno u tenderskoj dokumentaciji
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
F.C.O. Kupca
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: "Primaprom" d.o.o. Banja Luka
IDB/JIB: 4400938000002
Općina/Grad: Banja Luka
IV.2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez
PDV-a u KM
27.350,43 KM
IV.2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 17.9.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
25.188,41 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
47.456,47 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog okvirnog sporazuma?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(B-14206-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: