Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Radovi na ugradnji podzemnog priključnog kablovskog voda

Datum objave: 05.03.2020. 14:26 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2020.

Broj: 127-29-14945- /1/19

Datum: 19.02.2020.godine

 

Na osnovu člana"70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i.Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 33. Pravilnika o javnim nabavkama Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Dr Miroslav Zotović" Banja Luka te Zapisnika o radu komisije nakon otvaranja ponuda predmetnog postupka broj 127-29-14945-/3 /19 od 6_.02.2020. godine, Direktor Zavoda donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

 

I

           

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke i ugovor o javnoj nabavci radova - Ugradnja podzemnog priključnog kablovskog voda putem konkurentskog postupka, dodjeljuje se ponuđaču Kaldera соmрапу d.o.o. Laktaši ponuda broj 01/2000000002 od 10.02.2020. godine zaponuđenu cijenu 14.895,45 KM bez PDV-a odnosno 17.427,68 KM sa PDV-om kao najpovoljnijem ponuđaču prema kriterijumu najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

 

II        

 

Odabrani ponuđač u sklopu ponude broj 01/2000000002 od 10.02.2020. godine nije dostavio dokumentaciju traženu tačkom 4.1.3. Tenderske dokumentacije te je dužan dostaviti dokaznu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

III      

 

Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Zavoda 0&ww.zotovicbl.com) istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, a u skladu sa članom 70. stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka broj 127-29-14945-1/19 od 27.12.2019. godine pokrenut je postupak javne nabavke radova - Ugradnja podzemnog priključnog kablovskog voda putem konkurentskog postupka, procijenjene vrijednosti 16.000 KM u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH ( Službeni glasnik BIH broj 39/14, u daljem tekstu: ZJN).

Obavještenje o nabavci br: 617-1-3-381-3-186/19 objavljeno dana 04.09.2019. godine. Za predmetnu nabavku blagovremeno su zaprimljene ponude tri ponuđača: Kaldera Company d.o.o. Laktaši, Elnos d.o.o. Banja Luka i grupa ponuđača Nexen d.o.o. Banja Luka i Telemax d.o.o. Banja Luka.

Komisija za provođenje predmetne nabavke formirana Rješenjem broj 617-7-3-20-3-13/20 objavljeno dana 23.01.2020. godine je izvršila otvaranje, ocjenu i pregled pristiglih ponuda te sačinila

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 127-29-14945- /19 od   .02.2020. godine, koji je sastavni

dio ove Odluke i u kojem je konstatovala sljedeće:

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, utvrđeno je sljedeće:

>Ponuda ponuđača Kaldera Сотрапу d.o.o. Laktaši ispunjava formalno pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa, tj. ponuda je prihvatljiva za ugovorni organ i može biti predmet vrednovanja shodno utvrđenim kriterijuma Obavještenja o nabavci, odnosno tenderskom dokumentacij om.

>Ponuđač Kaldera Сотрапу d.o.o. Laktaši nije dostavio kvalifikacionu dokumentaciju traženu tačkom 4.1.3. tenderske dokumentacije i u skladu sa članom 45. ZJN uz ponudu i dužan je dostaviti dokumentaciju u roku od 3 dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

>Ponuda ponuđača Elnos d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuđač u dostavljenoj kvalifikacionoj dokumentaciji iz tačke 2.3.2. pod b) nije dostavio dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuje tražene tehničke karakteristike proizvoda kako je traženo tenderskom dokumentacijom odnosno tehničkom specifikacijom. Ponudač je dostavio katalog samo za energetski kabl, dok za ostale robe i materijale iz tehničke specifikacije nije dostavio kataloge tražene tenderskom dokumentacijom. Takođe, katalog nije dostavljen na način koji je propisan tenderskom dokumentacijom odnosno tačkom 2.3.2. pod b).

Prilikom dostavljanja izjava iz Aneksa 3 i 4 tenderske dokumentacije tj. izjava u vezi sa članom 45. i 52. tenderske dokumentacije, ponuđač je u dostavljenim izjavama propustio da navede datum davanja izjave što se smatra formalnim propustom.

>Ponuda grupe ponuđača Nexen d.o.o. Banja Luka i Telemax d.o.o. Banja Luka nije prihvatljiva za ugovorni organ te nije rangirana iz razloga što ponuđač u dostavljenoj kvalifikacionoj dokumentaciji iz tačke 2.3.2. pod b) nije dostavio dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuje tražene tehničke karakteristike proizvoda kako je traženo tenderskom dokumentacijom odnosno tehničkom specifikacijom. Ponuđač je dostavio katalog samo za robe koje se ugrađuju iz tačaka 1.1. i 1.3. tenderske dokumentacije, dok za robe i materijale iz tačke 1.2. tehničke specifikacije nije dostavio kataloge tražene tenderskom dokumentacijom. Takođe, katalog nije dostavljen na nacin koji je propisan tenderskom dokumentacijom odnosno tačkom 2.3.2. pod b). Iz dostavljenog kataloga na strani 54 i 55 ponude ponuđača, a za stavku 4 iz grupe 1.1. sa strane 13 tenderske dokumentacije, ne vide se dimenzije kablovskog regala tražene u tenderskoj dokumentaciji.

Prilikom dostavljanja dokazne dokumentacije iz tačke 2.3.2. pod a) ponuđač je dostavio 4 potvrde koji imaju za predmet nabavke odgovarajuće robe odnosno radove, ali su potvrde dostavljene za 2017. godinu što je u suprotnosti sa zahtjevom ugovornog organa iz pomenute tačke gdje se navodi da „Spisak izvršenih ugovora o izvršenju radova koji su predmet nabavke u toku poslednjih godinu dana od dana dostavljanja ponude ili od datuma registracije".

Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda shodno utvrđenom kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda te je tabelarni pregled - rang lista prihvatljivih ponuda sljedeći:

 

Redni broj omotnice ponude

Broj protokola ugovornog organa

Naziv ponuđača

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da/ne)

Iznosi u skladu sa kriterijom ekonomski najpovoljnija ponuda

Ponuđeni popust

Prefe - rencijalni tretman

1.

127-29- 14945- 8/19

Kaldera Company d.o.o. Laktaši

Da

Cijena: 14.895,45 KM

Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture

Ne

Da

 

Shodno navedenom, komisija je u otvorenom postupku nabavke radova - Ugradnja podzemnog priključnog kablovskog voda u skladu sa kriterijumom ekonomski najpovoljnija ponuda kao najpovoljnijeg ponuđača ocijenila ponuđača Kaldera Сотрапу d.o.o. Laktaši sa ukupnom cijenom 14.895,45 KM bez PDV-a odnosno 17.427,68 KM sa PDV-om i dala preporuku da se sa istim zaključi ugovor.

 

Komisija je konstatovala da je ponuđač Kaldera Сотрапу d.o.o. Laktaši u sklopu ponude dostavio izjavu iz Aneksa 4 kojom potvrđuje ispunjenje uslova iz člana 45. te nije dostavio dokaznu dokumentaciju traženu tačkom 4.1.3. tenderske dokumentacije u skladu sa članom 45. ZJN uz ponudu. Ponuđač je dužan dostaviti dokaznu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko u navedenom roku propusti dostaviti dokumentaciju, ugovor se neće

zaključiti, a postupak će se poništiti obzirom da je odabrani ponuđač jedini dostavio ponudu.

 

Direktor Zavoda je prihvatio preporuku Komisije i na osnovu izloženog odlučio kao u dispozitivu

odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove odluke ponuđači imaju pravo žalbe u roku od 5 dana od dana prijema iste, u skladu sa članom 101. stav (1) ZJN BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: