Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.08.2021. 16:07

Dekorativni materijal za Gospodsku ulicu

Izvor: Akta.ba, 13.08.2021.

Broj: 12-G-2245/21
Dana: 12.08.2021.

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i člana 11. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 34/19 i 23/21), Gradonačelnik Banjaluke donosi sledeću

O D L U K U

I
Prihvata se prijedlog Odsjeka za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku: broj 20-404-208/21 – „Nabavka i postavljanje dekorativnog materijala za Gospodsku ulicu“, putem direktnog sporazuma.

II
Utvrđuje se da je ponuda ponuđača „KAMELIJA“ Brankica Marjanović s.p. Banja Luka prihvatljiva za ugovorni organ.

III
Ponuđač „KAMELIJA“ Brankica Marjanović s.p. Banja Luka bira se u postupku javne nabavke, broj 20-404-208/21. Ukupna vrijednost ponude iznosi 5.970,00 KM sa PDV-om.

IV
Ugovorni organ će pristupiti realizaciji nabavke sa ponuđačem iz tačke III ove Odluke, u skladu sa pozivom za dostavljanje ponuda i ponudom dostavljenom 09.08.2021. godine, od strane izabranog ponuđača.

V
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e
Odsjek za javne nabavke je proveo postupak direktnog sporazuma: broj 20-404-208/21 „Nabavka i postavljanje dekorativnog materijala za Gospodsku ulicu“ za izbor najpovoljnijeg ponuđača, po Odluci Gradonačelnika broj 12-G-2042/21 od 28.07.2021. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 5.555,00 KM. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. 

Dana 09.08.2021. godine, predstavnik Odsjeka za javne nabavke za predmetnu nabavku, Tea Trivundža, izvršila je otvaranje ponuda i konstatovala da je pristigla ponuda sljedećeg ponuđača:
1. „KAMELIJA“ Brankica Marjanović s.p. Banja Luka, čija ukupna cijena ponude iznosi 5.970,00 KM.
Izvršena je računska kontrola i konstatovano da nisu uočene računske greške.
S obzirom da je ponuđač „KAMELIJA“ Brankica Marjanović s.p. Banja Luka dostavio ponudu za javnu nabavku broj 20-404-208/21 u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje ponuda, to će ugovorni organ prihvatiti prijedlog Odsjeka za javne nabavke i odlučiti kao u dispozitivu.

 

G R A D O N A Č E L N I K
Draško Stanivuković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: