Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.08.2021. 08:17

Radovi na izgradnji pristupne rampe za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima – invalidska rampa za objekat Porezne ispostave Lukavac

Izvor: Akta.ba, 17.08.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO

 

Broj: 13/06-3-11-30-1127/2021 Z.S.

Datum: 16.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona о Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), člana 114. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), direktor donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Odobrava se izbor privrednog društva „ELEKTROCENTAR PETEK" d.o.o. Tuzla, kao najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova „Izgradnja pristupne rampe za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima - invalidska rampa za objekat Porezne ispostave Lukavac", po ponuđenoj ukupnoj cijeni u iznosu od 7.653,72 KM bez PDV-a.

 

II

Ponuda ponuđača „ELEKTROCENTAR PETEK" d.o.o. Tuzla, broj: UP1164-21-JN od 04.08.2021. godine, proglašava se najpovoljnijom u skladu sa kriterijem za izbor ponude („najniža cijena" tehnički zadovoljavajuće ponude).

 

III

Sa odabranim ponuđačem „ELEKTROCENTAR PETEK" d.o.o. Tuzla, ul. Tomislava Ramnjaka br. 54, 75000 Tuzla, po konačnosti Odluke zaključit će se ugovor, kojim će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze vezana za nabavku radova „Izgradnja pristupne rampe za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima - invalidska rampa za objekat Porezne ispostave Lukavac", a sve u skladu sa tenderskom dokumentacijom, zakonskim i podzakonskim aktima.

 

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, istovremeno s upućivanjem iste ponuđaču koji je učestvovao u predmetnom postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom direktora o ponovnom pokretanju postupka, broj: 13/06-3-11-30-1127-1/2021 od 22.07.2021. godine.

Postupak javne nabavke je proveden putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponude, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi do 7.725,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci, broj: 1415-7-3-62-3-82/21 je objavljeno na portalu javnih nabavki 26.07.2021. godine.

U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH, dana 26.07.2021. godine Ugovorni organ je uputio Pozive za dostavu ponuda na adrese sedam (7) potencijalnih ponuđača: „LUCIANA" d.o.o. Lukavac, „TEHNOGRAD - ING" d.o.o. Tuzla, „TEHNOGRAD - COMPANY" d.o.o. Tuzla, „TIM GRADNJA" d.o.o. Tuzla, „DŽENEKS" d.o.o. Tuzla, „INTERART" d.o.o. Tuzla i „GRADING" d.o.o. Živinice.

Prema Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača, tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke ,,e-Nabavke", od datuma objave 26.07.2021. godine, zaključno sa krajnjim datumom preuzimanja tenderske dokumentacije je preuzelo 7 (sedam) potencijalnih ponuđača.

Po navedenom Obavještenju o nabavci dostavljena je 1 (jedna) ponuda u određenom krajnjem roku, i to ponuda ponuđača: „ELEKTROCENTAR PETEK" d.o.o. Tuzla, predata 05.08.2021. godine u 09:10 sati.

Komisija je blagovremeno i pravilno izvršila javno otvaranje ponude dana, 06.08.2021. godine u 09:00h i sačinila Zapisnik o otvaranju ponuda koji je uz Zapisnik o zaprimanju ponuda odmah proslijeđen ponuđaču koji je učestvovao u predmetnom postupku javne nabavke.

Nakon javnog otvaranja ponuda, Komisija je pristupila pregledu i ocjeni dostavljene ponude te o tome sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće: da je blagovremeno pristigla 1 fledna) ponuda (ponuđač „ELEKTROCENTAR PETEK" d.o.o. Tuzla); da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda; da je pristigla ponuda ponuđača „ELEKTROCENTAR PETEK" d.o.o. Tuzla ocijenjena prihvatljivom u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima iz oblasti javnih nabavki.

Komisija je rukovodiocu Ugovornog organa dostavila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i prijedlog o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova „Izgradnja pristupne rampe za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima - invalidska rampa za objekat Porezne ispostave Lukavac", po ponuđenoj ukupnoj cijeni u iznosu od 7.653,72 KM bez PDV-a.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač „Izgradnja pristupne rampe za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima - invalidska rampa za objekat Porezne ispostave Lukavac" kvalificiran i izabran primjenjujući kriterij „najniža cijena" tehnički zadovoljavajuće ponude, koja je ponuđena po ukupnoj cijeni u iznosu od 7.653,72 KM bez PDV-a.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. b), 70. i 89. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na ovaj izbor imate pravo izjaviti žalbu ugovornom organu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke.

 

http://www.pufbih.ba/v1/novosti/2173/odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuaa-za-nabavku-radova-izgradnja-pristupne-rampe-za-osobe-sa-umanjenim-tjelesnim-mogunostima-invalidska-rampa-za-objekat-porezne-ispostave-lukavac

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: