Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2021. 13:46

Digitalni radio modemi za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 19.08.2021.

Javno preduzeće                     

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE    d.d. - Sarajevo

 

Sarajevo, 18 -08-2021

Broj: 05-26156/21

 

 

Na osnovu članova 25, 70. stav (3) i 71. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: broj: N0-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine, člana 4. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika Generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora.podružnica Društva broj: 06-14208/20 od 29.05.2020. godine - Prečišćeni tekst, donosim.

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač za nabavku robe - Nabavka digitalnih radio modema za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, izabran u otvorenom postupku javne nabavke po Tenderu broj: 10126276 je:

EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo

Član 2.

Zadužuje se Sektor za komercijalne poslove da u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenim u obrazloženju ove Odluke.

 

Obrazloženje:

U predmetnom otvorenom postupku javne nabavke, objavljenom na portalu javnih nabavki pod brojem obavještenja: 986-1-1-183-3-262/21 i u „Službenom glasniku ВШ“ broj: 44/21, ponudu je u utvrđenom roku dostavio ponuđač EDING TELECOM d.o.o. Sarajevo. Nadležna Komisija za javne nabavke ugovornog organa izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu primljene ponude i utvrdila da je ista, sa ukupnom cijenom ponude od 99.670,00 KM (bez PDV-a), ispunila zahtijevane tenderske uslove te je kao takva prihvatljiva za ovaj ugovorni organ.

Obzirom na prednje izneseno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo) u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

 

Izvršni direktor za ekonomske poslove

Muhamed Kozadra

 

Dostaviti:

-Ponuđaču

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: