Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2021. 13:58

Nafta i naftni derivati, Glamoč

Izvor: Akta.ba, 20.08.2021.

ELEKTROPRIVREDA

HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE d.d.

Mostar

 

Broj:I-6804/21

Mostar, 19.08.2021. godine

 

Na temelju članka 64., stav (1) točka a), članka 25., članka 70 stav. 1, 3. i 6 . Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), članka 61. Statuta ,,JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar" broj: SD-8/16 od 29. lipnja 2016. godine, Pravilnika o javnim nabavama broj: 1-546/18 od 30.1.2018. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-2347/21 od 30.07.2021.godine, Uprava Ugovornog tijela donijela je:

 

ODLUKU

o okončanom otvorenom postupku javne nabave i izboru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave:

Nafta i naftni derivati LOT 18- Glamoč

 

Članak 1.

U okončanom otvorenom postupku javne nabave roba s namjerom zaključenja okvirnog sporazuma u predmetu: „Nata i naftni derivati LOT 18 - Glamoč", po obavijesti br. 799-1- 1-628-3-385/21 na portalu JN od 22.06.2021. godine, Službeni Glasnik BiH br.: 39/21 od 25.06.2021. godine, prema kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda s ostvarenih 94,12 bodova prvorangirani ponuditelj je ĆURKOVIĆ d.o.o. Kupres. S ponuditeljem će se sklopiti Okvirni sporazum na iznos procijenjene vrijednosti od 18.296,55 KM bez PDV-a na period od 24 mjeseca.

 

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi ponuditeljima, obavijesti ih o rezultatima postupka predmete javne nabave, te odluku objavi na WEB stranici Društva.

 

Članak 3.

Izabrani Ponuditelj je dužan da u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima ovog postupka javne nabave dostaviti dokaze po članku 45. ZJN. Isti moraju biti fizički dostavljen na protokol Ugovornog tijela najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru do 15:00 sati.

 

OBRAZLOŽENJE

U predmetnom postupku javne nabavke, po obavijesti br. 799-1-1-628-3-385/21 na portalu JN od 22.06.2021. godine, Službeni Glasnik BiH br.: 39/21 od 25.06.2021. godine ponude su preuzela tri (3) potencijalna ponuditelja, a istu su dostavila dva (2) ponuditelja:

Broj protokola

Naziv ponuditelja

Omotnica sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana DA ili NE)

Ukupna cijena ponude bez PDV-a

Ponu đeni popu

St

Cijena s popustom

Udalje nost

1-6154/21

HOLDINA

d.o.o. Sarajevo

DA

16.692,92 KM

3%

15.781,82 KM

1,9 km

1-6178/21

CURKOVIC d.o.o. Kupres

DA

16.954,78 KM

/

16.954,78 KM

0,4 KM

 

Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela izvršilo je otvaranje ponude, pregled i ocjenu pristiglih ponuda, te je na osnovu kriterija utvrđenog u tenderskoj dokumentaciji utvrdilo da je ponuda ponuditelja ĆURKOVIĆ d.o.o. Kupres prihvatljiva a sve sukladno Zapisniku o pregledu i ocijeni ponuda br. V-3-2347/21 od 30.07.2021. godine.

Konačna rang lista ponuditelja, čije su ponude prihvatljive prema uvjetima iz tenderske dokumentacije:

Rang

Naziv ponuditelja

Cijena za ocjenu

Bodov

za cijenu

Udaljenost

Bodovi za udaljenost

Ukupno bodova

1.

ĆURKOVIĆ d.o.o. Kupres

16.954,78 KM

79,12

0,40 km

15

94,12

2.

HOLDINA

d.o.o. Sarajevo

15.781,82 KM

85

1,9 km

3,16

88,16

 

Na osnovu ocijene ponuda, Povjerenstvo za javne nabave Ugovornog tijela ocijenilo je da je ponuda ponuditelja ĆURKOVIĆ d.o.o. Kupres, s cijenom ponude 16.954,78 KM bez PDV-a i udaljenošću 0,40 km od Ugovornog tijela s ostvarenih 94,12 bodova u cijelosti zadovoljila 

uvjete postavljene tenderskom dokumentacijom: „Nafta i naftni derivati LOT 18 - Glamoč", a sve u skladu sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-2347/21 od 30.07.2021. godine koji čini sastavni dio ove Odluke.

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u izrijeci ove Odluke

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP „Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV 6-A, Mostar, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: