Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.02.2022. 14:16

(dodjela ugovora trećerangiranom ponuđaču) Preprojektovanje glavnog projekta modernizacije regionalne ceste R408 na dijelu knjige IV, od P261-P309, stac. 6+045 do 7+141,48 m, L=1100m

Izvor: Akta.ba, 01.02.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

UNSKO -SANSKI KANTON

JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK

BIHAĆ

 

Broj: 01-23-976-/21

Datum: 31.01.2022. godine

 

Na osnovu odredbe člana 70., te člana 72., stav (3) tačka a), Zakona o javnim nabavkama BIH (SI. Glasnik BIH 39/14 ) , člana 8. stav (2) tačka d) Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke ("SI. glasnik BiH", broj: 103/14), te na osnovu člana 17. stav 7) Pravilnika o javnim nabavkama JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać broj: Ol/N0-05-160-2/19 od 23.12.2019. godine, Ol/N0-05-160-3/19 od 27.02.2020. godine i 01/NO-05-160-4/19 od 06.07.2020. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-23-976-16/21 od 16.12.2021.godine, te na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni dokumenata iz člana 45. ZJN, broj: 01-23-976- 31/21 od 29.12.2021. godine, kao i na osnovu Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga za LOT 1, broj: 01-23-976-17/21 od 17.12.2021. godine, Zapisnika o pregledu i ocjeni dokumenata iz člana 45. ZJN, te na osnovu Odluke o izboru drugorangiranog ponuđača za javnu nabaku usluga projektovanja LOT 1 broj: 01-23-976-32/21 od 11.01.2022. godine, Ugovorni organ JU Direkcija regionalnih cesta USK Bihać donosi

 

ODLUKU

o izboru trećerangiranog ponuđača za javnu nabavku usluga projektovanja LOT 1 „Preprojektovanje glavnog projekta modernizacije regionalne ceste R408 na dijelu knjige IV, od P261-P309, stac. 6+045 do 7+141,48 m, L=1100m"

 

I             

Ugovor o javnoj nabavci usluga projektovanja LOT 1 "Preprojektovanje glavnog projekta modernizacije regionalne ceste R408 na dijelu knjige IV, od P261-P309, stac. 6+045 do 7+141,48 m, L=1100m", se dodijeljuje trećerangiranom ponuđaču:

EDI ING d.o.o. Donji Vakuf sa cijenom od 3.330,00 KM bez PDV-a, odnosno sa PDV-om 3.861,00 KM

 

II            

Istovremeno sa donošenjem ove odluke, Odluka o izboru srugorangiranog ponuđača za javnu nabavku usluga projektovanja LOT 1 "Preprojektovanje glavnog projekta modernizacije regionalne ceste R408 na dijelu knjige IV, od P261-P309, stac. 6+045 do 7+141,48 m, L=1100m", broj: 01-23-976-32/21 od 11.01.2022. godine se stavlja van snage.

 

III          

Ugovor o nabavci radova iz tačke I ove Odluke, zaključiće se nakon proteka roka od 15 dana od dana dostavljanja Odluke svim ponuđačima. Obavezuje se ponuđač koji je proglašen kao najpovoljniji da u roku od 5 dana od dana prijema Odluke, dostavi dokumentaciju shodno izjavi (aneks 4).Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi navedenu dokumentaciju Ugovor će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

 

IV          

Istovremeno sa dostavljanjem odluke ponuđačima ista će se objaviti na web stranici Ugovornog organa. www.cesteusk.com

 

V            

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke radova nabavku usluga projektovanja LOT 1 „Preprojektovanje glavnog projekta modernizacije regionalne ceste R408 na dijelu knjige IV, od P261-P309, stac. 6+045 do 7+141,48 m, L=1100m"pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka nabavke usluge projektovanja, broj: 01 -23-976-1/21 od 25.10.2021 .godine.

Komisija za provođenje ovog postupka, imenovana Rješenjem broj: 01-23-976-2/21 pristupila je provođenju postupka javne nabavke, odnosno pregledu i ocjeni pristiglih ponuda.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Javna nabavka je objavljena na portalu javnih nabavki E-nabavke brojem obavještenja: 213-1-2-58-3-30/21.

Krajnji rok dostavljanja ponuda određenje za dan 09.12.2021 .godine u 12:00 sati. Dan otvaranja ponuda određenje za dan 09.12.2021 .godine u 12:30 sati.

Do datuma određenog kao krajnji rok za prijem ponuda pristigle su slijedeće ponude:

Ukupna cijena ponude (bez PDV- a)

2.940,00 KM 2.990,00 KM 3.300,00 KM 3.500,00 KM 1.928,00 KM

Komisija je pristupila pregledu i ocjeni ponuda 16.12.2021. godine, te sačinila zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-23-976-16/21 od 16.12.2021.godine koji se dostavlja svim učesnicima u postupku.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, Komisija je zauzela slijedeći stav:

Sve ponude su prihvatljive u smislu da su dostavljene blagovremeno, spakovane u skladu sa zahtjevima navedenim u TD.

Ponude ponuđača CPK Banja Luka jeneprihvatljivaiz razloga što je ponuđačdostavio ponuda čija je cijena neprirodno niska.

Komisija je konstatovala da su sve ostale dostavljene ponude prihvatljive za ugovorni organ, te uzimajući kao kriterij za dodjelu ugovora najnižu cijenu, preostale prihvatljive ponude su rangirane na sljedeći način:

1.NEW WAY d.o.o. Cazin               2.940,00 KM

2.Hajdar d.o.o. Bihać       2.990,00 KM

3.Edi ING d.o.o. Donji Vakuf         3.300,00 KM

4.RADIŠ d.o.o. Istočno Sarejevo  3.500,00 KM

5.CPK Banja Luka              1.928,00 KM

Nakon provedenog postupka, a u skladu sa gore navedenim, Komisija konstatuje daje ponuda ponuđačaNEW WAY d.o.o. Cazin (nije PDV-obaveznik), u iznosu od 2.940,00KM bez PDV-a niža od planske vrijednosti ugovornog organa (planska vrijednosti iznosi 4.000,00 KM bez PDV-a), te je jednoglasno dala slijedeću preporuku Ugovornom organu:

R/b         Naziv / Ime ponuđača (šifra)

1.NEW WAY d.o.o. Cazin

2.Hajdar d.o.o. Bihać

3.Edi ING d.o.o. Donji Vakuf

4.RADIŠ d.o.o. Istočno Sarejevo

5.CPK Banja Luka

Da donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodijeli ugovor ponuđaču :

NEW WAY d.o.o. Cazin sa cijenom od 2.940,00 KM bez PDV-a

ul. Miroslava Krleže bb, 77000 Bihać, ID:4263598130006 tel: 037/223-451, fax: 037/226-685 e-mail: inro@ceslcusk.com, web: www.cesteusk.com 

Ugovorni organ je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga projektovanja LOT 1 „Preprojektovanje glavnog projekta modernizacije regionalne ceste R408 na dijelu knjige IV, od P261- P309, stac. 6+045 do 7+141,48 m, L=1100m", broj: 01-23-976-17/21 od 17.12.2021. godine kojom se prihvata preporuka Komisije, te se za najpovoljnijeg ponuđača proglašava NEW WAYdoo Cazin. Predmetnom Odlukom,broj: 01-23-976-17/21 od 17.12.2021. godine, odnosno članom 2. iste, predviđeno je da izabrani ponuđač koji je proglašen kao najpovoljniji u roku od 5 dana od dana prijema Odluke, dostavi dokumentaciju shodno izjavi (aneks 4) te ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi navedenu dokumentaciju Ugovor će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Imajući u vidu gore navedeno, te činjenicu da izabrani ponuđač NEW WAY d.o.o. Cazin u ostavljenom roku nije dostavio traženu dokumentaciju, što je i konstatovano kroz Zapisnik o pregledu i ocjeni dokumenata iz člana 45. ZJN, broj: 01-23-976-31/21 od 29.12.2021. godine, nakon isteka žalbenog roka, te na osnovu člana 72., stav (3) tačka a), Zakona o javnim nabavkama BIH (SI. Glasnik BIH 39/14 ) Ugovorni organ je odlučio kao u ovoj Odluci, te dodijelio ugovor drugorangiranom ponuđaču (nije PDV obveznik):

Hajdar d.o.o. Bihać sa cijenom od 2.990,00 KM bez PDV-a.

Predmetnom Odlukom,broj: 01-23-976-32/21 od 11.01.2022. godine, odnosno članom 2. iste, predviđeno je da izabrani ponuđač koji je proglašen kao najpovoljniji u roku od 5 dana od dana prijema Odluke, dostavi dokumentaciju shodno izjavi (aneks 4) te ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi navedenu dokumentaciju Ugovor će se dodijeliti sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

Imajući u vidu gore navedeno, te činjenicu da izabrani ponuđač Hajdar d.o.o. Bihać u ostavljenom roku nije dostavio traženu dokumentaciju, nakon isteka žalbenog roka, te na osnovu člana 72., stav (3) tačka a), Zakona o javnim nabavkama BIH (SI. Glasnik BIH 39/14 ) Ugovorni organ je odlučio kao u ovoj Odluci, te dodijelio ugovor trećerangiranom ponuđaču:

EDI ING d.o.o. Donji Vakuf sa cijenom od 3.330,00 KM bez PDV-a, odnosno sa PDV-om 3.861,00 KM

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke može izjaviti žalbu u u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke shodno članu 101 ZJN BIH.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: