Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 11:39

Laboratorijske pumpe-Dozirne pumpe za aluminij sulfat i natrijhipohlorit

Izvor: Akta.ba, 24.02.2022.

JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o ZENICA

 Direktor preduzeća

 

Broj: 101-2826/22

DžS Zenica, 22.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 32. i člana 64., stav 1., tačka (b), člana 70. stav 1 . 3. i 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501-2824-1/22 DžS od 22.02.2022. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vođovod i kanalizacija«, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija® d.o.o Zenica donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I             

Usvaja se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom га dodjelu okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj: 501-2824/22 DžS od 22.02.2022. godine u postupku dodjele okvirnog sporazuma za nabavku laboratorijske opreme - dozirne pumpe za aluminij sulfat i natrijhipohlorit i prihvata se preporuka Komisije za nabavke da se okvirni sporazum zaključi sa ponuđačem:

HIDROINŽENJERING d.o.o. Derventa

kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, prema ponudi protokolisanoj pod brojem: 501-671/22 od 17.01.2022. godine, za ponuđenu cijenu od 17.960,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

 

II            

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču HIDROINŽENJERING d.o.o. Derventa, u skladu sa članom 98. Zakona o javnim nabavkama.

 

III          

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke, Služba za kadrovske i opšte poslove, te Komercijalna i Finansijska služba u preduzeću.

 

IV          

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH" broj 39/14.).

 

V            

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze.ba/, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 105-16832/21 BS od 29.12.2021. godine, kao i Odlukom o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 101-498/22 BS od 17.01.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 18.000,00 KM.

Dana 17.01.2022. godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Ispravke za obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-614-8-18/22 od 17.01.2022. godine objavljena je i tenderska dokumentacija. Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-16832-2/21 BS od 30.12.2021. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1.Toplota d.o.o. Zenica

2.Hidroinžinjering Derventa d.o.o.

3.Elektrokovina d.o.o. Mostar

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane javnih nabavki dana 15.02.2022. godine u 14:07 sati. Rok za dostavljanje ponuda je bio 27.01.2022. godine do 11:00 sati. U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. ponuđača preuzet sa portala Zenica zaprimljene su četiri ponude u zatvorenoj koverti, i to:

1.Hidroinženjering d.o.o. Derventa

2.DIT d.o.o. Tuzla

3. Toplota-d.o.o. Zenica

4. MPS LAB d.o.o. Sarajevo 

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 105-4232/21 BS od 30.03.2021.godine, kao i Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za javne nabavke, broj: 105-4232-1/21 ŠS od 31.08.2021. godine.

U postupku, prema Zapisniku o ocjeni ponuda, utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 4 (četiri),

-da su blagovremeno zaprimljene 4 (četiri) ponude,

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-ukupno 7 (sedam) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentacije sa Portala javnih nabavki.

Komisija za nabavku je dana 22.02.2022. godine direktoru preduzeća dostavila Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 501-2824/22 DžS od 22.02.2022. godine sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Uvidom u priloženu dokumentaciju konkurentskog zahtjeva broj: 406^498-1/21 BS od 17.01.2022. godine - Nabavka dozirnih pumpi za aluminijsulfat i natrijhipohlorit, a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju da je cijena dostavljene ponude bilo kojeg ponuđača neprirodno niska.

Ponuđač MPS LAB d.o.o. Sarajevo je dostavio kataloški list iz kojeg se ne vide tražene tehničke specifikacije, kao što su: max kapacitet doziranja 7,5 l/h plus/minus 5 l/h, maximalni volumen takta 190 takta/min plus/minus 5 takta/min, volumen takta 0,75 ml plus/minus 0,05, maximalno usisno doziranje, maximalni ulazni tlak i druge. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača MPS LAB d.o.o. Sarajevo se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač DIT d.o.o. Tuzla je dostavio kataloški list na kome je dato više m odela pumpi ali nije naznačio koji model nudi i sa kojim karakteristikama, te nisu naznačene tražene karakteristike. Iz gore navedenih razloga ponuda ponuđača DIT d.o.o. Tuzla se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Svim ponuđačima koji su dostavili formalno - pravno ispravne i tehnički prihvatljive ponude, ugovorni organ je, shodno odredbi čl.4. Pravilnika o načinu korištenja e-aukcije, zakazao e-aukciju za dan 18.02.2022. godine, u terminu od 14,30 sati.

Ponude ponuđača, prije početka e-aukcije su:

1. HIDROINŽENJERING d.o.o. Derventa, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 17.960,00KM bez PDV-a

2. TOPLOTA d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 20.000,00KM bez PDV-a E - aukcija je održana u zakazanom terminu.

U e-aukciji ponuđači nisu mijenjali iznose svojih ponuda. Konačne ponude, nakon završetka postupka e-aukcije su:

1. HIDROINŽENJERING d.o.o. Derventa, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 17.960.00KM bez PDV-a

2. TOPLOTA d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 20.000,00КМ bez PDV-a

Shodno prethodno navedenom, Komisija je sa 3 (tri) glasa ZA i 0 (nula) glasova PROTIV donijela odluku da je najpovoljniju ponudu za nabavku laboratorijske opreme - dozirne pumpe za aluminij sulfat i natrijhipohlorit dao ponuđač HIDROINŽENJERING d.o.o. Derventa, jer je ponuđač dostavio ponudu sa najnižom cijenom prihvatljive ponude, te Komisija predlaže da se sa navedenim ponuđačem kao najpovoljnijim zaključi okvirni sporazum.

U postupku ocjene provedenog postupka direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku. Iz navedenih razloga, primjenom člana 32. i člana 64., stav 1., tačka (b). Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

Direktor: Pašalić Emir

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: