Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.03.2022. 11:43

Rezervni dijelovi za vozila sa priborom - ostali rezervni dijelovi

Izvor: Akta.ba, 24.02.2022.

JAVNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o ZENICA

Direktor preduzeća

 

Broj: 101-3001/22 DžS

Zenica, 22.02.2022. godine

 

Na osnovu člana 32. i člana 64., stav 1., tačka (b>, člana 70. stav 1 , 3. i 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije га nabavku broj' 501-2999-1/22 DžS od 22.02.2022. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća ^Vodovod i kanalizacija», direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija)) d.o.o, Zenica donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Usvaja se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom za dodjelu okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj: 501-2999/22 DžS od 22.02.2022. godine u postupku dodjele okvirnog sporazuma za nabavku rezervnih dijelova za vozila sa priborom — ostali rezervni dijelovi i prihvata se preporuka Komisije za nabavke da se okvirni sporazum zaključi sa ponuđačem:

UNION COMERC CO d.o.o. Zenica

kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, prema ponudi protokolisanoj pod brojem: 501-2426/22 od 14.02.2022. godine, a nakon e-aukcije za ostvarenu cijenu od 6.797,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

 

II            

Prvobitno ponuđena cijena izabranog ponuđača u iznosu od 7.039,28 KM, a nakon provedene e-aukcije umanjena je za 3,44 %.

 

III          

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču UNION COMERC CO d.o.o. Zenica, u skladu sa članom 98. Zakona o javnim nabavkama.

 

IV          

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke, Služba za kadrovske i opšte poslove, te Komercijalna i Finansijska služba u preduzeću.

 

V            

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH" broj 39/14.).

 

VI          

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze.ba/, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 105-1462/22 BS od 02.02.2022.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 7.000,00 KM.

Dana 04.02.2022. godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-53-3-24/22 objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-1462-2/22 BS od 04.02.2022. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1.AUTOELEKTRA d.o.o. Sarajevo

2.ADS PROMET d.o.o. Zenica

3.STRONG AUTO d.o.o. Zenica

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa portala

javnih nabavki dana 17.02.2022. godine u 14:40 sati.

Rok za dostavljanje ponuda je bio 14.02.2022. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica zaprimljene su tri ponude u zatvorenoj koverti, i to:

1. ADS PROMET d.o.o. Zenica

2. STRONG AUTO d.o.o. Zenica

3. UNION COMERC CO d.o.o. Zenica 

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 105-16977/21 BSod 31.12.2021. godine.

U postupku, prema Zapisniku o ocjeni ponuda, utvrđeno je da je Komisija za nabavku blagovremeno i pravilno sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-daje ukupan broj pristiglih ponuda 3 (tri),

-da su blagovremeno zaprimljene 3 (tri) ponude,

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-ukupno 9 (devet) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentacije sa Portala javnih nabavki.

Komisija za nabavku je dana 22.02.2022. godine direktoru preduzeća dostavila Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 501-2999/22 DžS od 22.02.2022. godine sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Uvidom u priloženu dokumentaciju konkurentskog zahtjeva broj: 406-1462-1/22 BS od 02.02.2022. godine - Nabavka rezervnih dijelova za vozila sa priborom - ostali rezervni dijelovi, a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama {"SI. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju daje cijena dostavljene ponude neprirodno niska.

Dana 15.02.2022. godine ugovorni organ je ponuđaču STRONG-AUTO d.o.o. Zenica dopisom broj: 501-2349-1/22 BS dostavio zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške obzirom da je Komisija konstatovala računsku grešku i to za stavke 8, 30 i 69. čime se mijenja ukupna vrijednost ponuda te ista iznosi 6 886 74 KM bez PDV-a.

Dana 16.02.2022. godine na protokolu ugovornog organa je pod brojem: 501-2619/22 zaprimljen dopis ponuđača STRONG-AUTO d.o.o. Zenica kojim se prihvata ispravka navedene računske greške.

Svi ponuđači su dostavili formalno - pravno ispravne i tehnički prihvatljive ponude, te im je ugovorni organ, shodno odredbi čl.4. Pravilnika o načinu korištenja e-aukcije, zakazao e-aukciju za dan 21.02.2022. godine, u terminu od 09:00 sati.

Ponude ponuđača, prije početka e-aukcije su:

1.ADS-PROMET d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponuda u iznosu od 6.804,13 KM bez PDV-a

2.STRONG AUTO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 6.886,74 KM bez PDV-a

3.UNION COMERC CO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 7.039,28 KM bez PDV-a E - aukcija Je održana u zakazanom terminu.

U e-aukciji ponuđači su mijenjali iznose svojih ponuda. Konačne ponude, nakon završetka postupka e-aukcije su:

1.UNION COMERC CO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 6.797,00 KM bez PDV-a

2.ADS-PROMET d.o.o Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 6.804,13 KM bez PDV-a

3.STRONG AUTO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 6.886,74 KM bez PDV-a Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona i opštim aktima ugovornog organa, Komisija je prema utvrđenom kriteriju „najniža cijena" prihvatljivih ponuda/ponuđača, ocijenila kako slijedi:

1. UNION COMERC CO d o.o Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 6.797,00 KM bez PDV-a

2. ADS-PROMET d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 6.804,13 KM bez PDV-a

3. STRONG AUTO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 6.886,74 KM bez PDV-a,

Shodno prethodno navedenom, Komisija je sa 3 (tri) glasa ZA i 0 (nula) glasova PROTIV donijela odluku da je najpovoljniju ponudu za nabavku rezervnih dijelova za vozila sa priborom - ostali rezervni dijelovi dao ponuđač UNION COMERC CO d.o.o. Zenica, jer je ponuđač dostavio ponudu sa najnižom cijenom prihvatljive ponude, te Komisija predlaže da se sa navedenim ponuđačem kao najpovoljnijim zaključi okvirni sporazum.

U postupku ocjene provedenog postupka direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku. Iz navedenih razloga, primjenom člana 32. i člana 64., stav 1., tačka (b). Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

Direktor: Pašalić Emir

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: